Bilder och berättande – så här gick det…

januari 3, 2014, 16:07 Ina Alm

Under året som gått har gruppen av lärare på Heleneholmskolan/ Värnhemskolan arbetat med bilder och berättande på ett helt nytt sätt. Målgrupp för projektet har varit elever som går gymnasiets Barn­ och fritidsprogram och elever på IMYRK, yrkesintroduktion barn och fritid.

Ett syfte med projektet har varit att arbeta med att utveckla elevernas  läsförståelse med intentionen att hela studiesituation och i förlängningen elevernas möjlighet att fullt tillgodogöra sig utbildningen skulle kunna förbättras. Många av eleverna på programmet är mer trygga i sitt verbala språk än i det skriftliga.

Digitalt berättande och reception

Lärarna har genomgått en fortbildning i digitalt berättande, ett arbetssätt som bygger på den egna personliga och muntliga berättelsen. I projektet Bilder och berättande arbetade vi med att producera berättelser med hjälp av iPad och programmet iMovie. Ett arbetssätt som är enkelt och direkt och som på ett gynnsamt sätt har utvecklat metoden i sig. Eleverna har fått i uppgift att dokumentera sin praktik i bilder för att själva producera berättelser. Reflektionsmetoden receptionssamtal introducerades först i lärargruppen och har sedan även använts som ett sätt för eleverna att fördjupa sin förståelse av erfarenheterna under praktiken. Eleverna avslutade sitt arbete med att producera en utställning på skolan.

Timperley banar väg

I linje med Helen Timperleys forskning utformades den andra halvan av projektperioden som en kompetensutveckling för lärarna där elevarbeten och resultat av den första delen legat till grund för upplägget. Lär mer om Timperley HÄR

Under fyra tillfällen fick lärarna en fördjupad förtrogenhet med receptionsmetoden och modellen med bildsamtal. Mellan tillfällena arbetade de med uppgifter som de kan introducera i det fortsatta arbetet med sina elever.

Delaktiga elever

Utvärderingen med eleverna har skett i form av samtal, reflektion i grupp, efter varje moment. Arbetssättet med bild, berättande och samtal är nytt för såväl lärare som elever och behöver tid för att bli en vana.

Några av eleverna var tidigt i projektet mycket kritiska till digitaliseringen av arbetssätten och till att introducera iPad med de små barnen på förskolan. De uttrycker att ”små barn ska leka och ha tillgång till natur och få måla och skapa med riktiga färger.”

Det är svårt att på så kort tid som projekttiden få syn på om förhållningssätt ändras men i sitt eget arbete med bildberättande har eleverna tagit fint ansvar och genomfört uppgifterna med stort allvar. Bildberättandet i sig ger eleverna tillgång till flera språk och möjlighet att uttrycka och formulera sina erfarenheter och upplevelser på fler sätt än skolans traditionella, något som visat sig ge läraren ett bredare underlag för bedömning av elevens kunskap.

Erfarenheter, förhållningssätt…

Lärarna vill utveckla sitt arbetssätt genom att fortsätta med de reflekterande samtalen knutna till elevproduktioner som bildberättelser och andra bilduppgifter. I bildsamtalen arbetar man med att synliggöra skillnaden mellan att beskriva och tolka. Arbetet med reception/ bildsamtal blir ett verktyg för att få syn på egna förhållningssätt och rent av fördomar. Detta är nog så viktigt i arbetet med barn och inte minst i bemötandet av deras föräldrar.

De övningar som legat till grund för höstens bildsamtal har väckt inspiration till konkreta uppgifter att arbeta vidare med med eleverna. Ett exempel är en uppgift som en grupp elever arbetar med där de har fått i uppgift att ta ett porträtt av en äldre och en yngre person. Porträtten ligger till grund för fortsatta samtal där elevens arbete möter kamraternas reflektioner och den gemensamma tolkningen av bilderna bildar underlag för ny förståelse och kunskap.

… och lärande

Eleverna uttrycker att de genom projektet blivit medvetna och reflekterar över sitt lärande. Deras möjlighet att prata under tiden, i mindre grupper, ger utrymme för fler att dela med sig av sina tankar. Eleverna har skapat flera filmer i iMovie, där de berättar sina egna historier. I arbetsprocessen har ingått att även ta del av vad de andra producerat. Elevarbetena har fått en annan mottagare än enbart läraren. Eleverna menar att genom att se vad andra producerat höjer de sin egen ribba.

Text: Ina Alm
Bild: Irene Mårtensson

Skrivet av Ina Alm
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *