Alexandra Allard

Alexandra Allard – Förstelärare i språkutveckling på Värnhemsskolan och legitimerad lärare i svenska, svenska om andraspråk och religionskunskap för gymnasieskolan och grundskolans senare år.

1 inlägg

Anders Karlsson

Jag jobbar som lektor med ansvar för IKT- och didaktikutveckling på AGVF och som Religionskunskaps- och samhällskunskapslärare på Malmö idrottsgymnasium.

3 inlägg

Anna Gullberg

Jag heter Anna Gullberg och arbetar som utvecklingssamordnare för Bedömning För Lärande och PRIO i Malmö Stad. Innan dess har jag arbetat som Ma/NO lärare år 1-7 under många år och undervisat på mellanstadiet. Det sista året arbetade jag som förstelärare i Ma/No med ett stort intresse för bedömning för lärande. Sedan 2007 arbetade jag även som matematikutvecklare och sedan 2011 som en del av min tjänst, 20%. Jag har...

10 inlägg

Anna Rasegård

Arbetar som Teaterpedagog på Barnkulturenheten. Detta innebär att jag främst jobbar med att sätta upp teaterpjäser inom olika läroteman med elever på lågstadiet. Vi sätter upp pjäser om till exempel rymden, kroppen, forntiden och uppfinningar.

2 inlägg

Anna Schylander

Hej och välkommen till bloggen ”Genrepedagogik på Kroksbäcksskolan”! Jag heter Anna Schylander, och är tillsammans med två andra förstelärare ansvariga för fortbildning och det kollegiala lärandet i genrepedagogik, matematik och språkutvecklande arbete samt ASL på vår skola. Här kan du följa vårt implementeringsarbete för lärarna och arbetet ute i klasserna med våra elever!

15 inlägg

Anna W Gustafson

Jag bloggar om Värnhemsskolan, den största och mest mångsidiga skola jag någonsin upplevt. Efter sex fina år som lärare på Mediegymnasiet – skolan som inte finns längre – är Värnhemsskolan min nya arbetsplats. Här samsas elever och och personal från nationella yrkesgymnasieprogram, individuella alternativ, gymnasiesärskola, introduktion, språkintroduktion, yrkesskola och vuxenutbildningar. Ingen dag är den andra lik, det är fullt upp varenda sekund och jag lämnar aldrig det här huset utan...

11 inlägg

Annie Bergh

Mitt namn är Annie Bergh och jag arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag på IT-enheten. Jag är barnskötare, förskollärare, grundskollärare, dramapedagog och SVA-lärare i botten och har genom åren utvecklat ett stort intresse för IT. Jag har varit eTwinningambassadör sedan 2007, haft uppdraget som processtödjare, MaAppsambassadör och IT-pedagog på Kungshögskolan som var min senaste arbetsplats. I bloggen eTwinning informerar jag om eTwinning i stort och smått, mina pågående...

52 inlägg

Annika Hansen

Jag arbetar som förstelärare på Komvux Malmö Södervärn och undervisar i sfi på flexen för lågutbildade. I mitt försteläraruppdrag har jag fokus på individanpassat arbetssätt. Jag är också ansvarig för det pedagogiska innehållet på lärplattformen hejsvenska.se. Jag bloggar tillsammans med min förstelärarkollega Birgitta Mörkeberg.

3 inlägg

Annika Josefsson

Annika Josefsson, rytmikpedagog på barnkulturenheten. Jag arbetar med att så många barn som möjligt i Malmö Stad ska få delta i kulturella upplevelser. Detta sker genom att jag driver förskolekörer, teaterprojekt, dramatiserade stadsvandringar, fortbildningar för pedagoger och en del annat smått och gott. Om detta vill jag gärna skriva om här.

1 inlägg

Bent Nielsen

Mitt namn är Bent Nielsen och jag arbetar på Universitetsholmens Gymnasium som VVS-lärare och 1:e lärare.

1 inlägg

Birger Emanuelsson

Naturpedagog på Pedagogisk Inspiration. Utbildad biolog och grundskolelärare 4-9. Specialintressen: Fåglar,däggdjur,svampar och biodling

4 inlägg

Birgitta Ryding

Hej, Jag heter Birgitta Ryding och arbetar på Komvux Malmö Södervärn som lärare i SVA en förstelärartjänst med IKT inriktning. Två saker jag tycker är roligt och inspirerande inom min tjänst är just hur man som pedagog med hjälp av digitala medel, kan arbeta för en gemensam struktur inom kollegiet, men även såklart hur eleverna kan använda sig av digitala hjälpmedel i sitt kunskapsinhämtande.

2 inlägg

Björn Westerström

Hej, jag är lärare i historia, svenska och religionskunskap på St Petri skola och synnerligen stolt petriot. Jag är också stolt över att ha mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris 2013 och utnämnelsen Sydsveriges bästa lärare 2012. Jag menar att skönlitteratur är underskattat som medel för språklig utveckling och att alla lärare borde fortbilda sig i kognitionsforskning.

8 inlägg

Carina Bognäs

Jag jobbar som Matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där är mitt fokus mot förskolan, förskoleklass och årskurs 1-6. Jag bloggar om matematik på ett eller annat sätt.

1 inlägg

Caroline Ulvsand

Kultursekreterare Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan. Ansvarar för Skapande skola.

22 inlägg

Christoffer Krämer

SO-lärare sedan 20 år med spel och speldesign som en parallell karriär. Jobbar just nu som inspiratör i plattformen Malmö delar – en didaktisk resurs.

1 inlägg

Cristina Nordman

Jag är språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Jag bloggar om allt som rör språkutveckling på ett eller annat sätt.

54 inlägg

Eileen Laurie

Eileen uppfattar naturen som en stor källa till inspiration. Hon arbetar med olika tekniker som serieteckning, akvarell, grafik, installation, keramik och tovning. Under 2014 utforskade Eileen Ribersborg i Malmö genom ett studieprojekt med vuxna och barn. Hennes konstnärskap handlar ofta om platsbaserat lärande och platsspecifik konst. Sedan 2015 studerar Eileen bildpedagogik och pedagogiskt drama.

11 inlägg

Elizabeth Florez

Förskollärare, drama- och genuspedagog med många års erfarenhet i arbete med värdegrundsfrågor och skolutveckling.

15 inlägg

Erika Andersson

Jag undervisar i svenska och engelska samt arbetar som förstelärare i språkutveckling på Universitetsholmens gymnasium.

2 inlägg

Ester Roxberg

Ester Roxberg, författare som också arbetar som Mediapedagog på Rönnenskolan i Malmö. Jag bloggar gärna om det jag vill arbeta mest för i skolan; läsning och skrivande.

1 inlägg

Eva Henriksson Garatea

Jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola och undervisar framför allt historia men jag har också spanska och religion i min kombination. Just nu handleder jag kollegor i en Learning study undersökning kring historiebruk. Jag jobbar mycket med kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete samt har ett stort intresse för historiedidaktik. Jag arbetar också med att utveckla läromedel i historia.

8 inlägg

Eva Hörnblad

Jag heter Eva Hörnblad och jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag med att innehållsfylla fysiska platser i Malmö stad med lektionsinnehåll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv i olika ämnen. I samarbete med pedagoger, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret utvecklas kartan och dess innehåll.

27 inlägg

Felix Unogwu

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

3 inlägg

Fredrik Johansson

Lärare i svenska som andraspråk på Komvux Malmö Pauli. Förstelärare med inriktning språkutvecklande undervisning. Under en vecka i mars 2017 reste jag och mina tre kollegor Anna Engström, Kristina Lindsjö och Marie Thorsell till konferensen TESOL i Seattle, en av världens största konferenser för andraspråkslärare. Tillsammans kommer vi därför under en period att blogga om våra erfarenheter därifrån på den här bloggen.

4 inlägg

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

57 inlägg

Genus i Praktiken

Genus i praktiken är en kurs för pedagoger som vill ha konkreta metoder och kunskaper i en genusmedveten pedagogik. I praktiska övningar provar vi oss fram, kopplat till läroplanen. Viktiga aspekter är att problematisera, samtala och reflektera kring frågor om genus och identitet, makt, kön, sexualitet och traditionella könsroller. Vi utgår från vardagen och bygger en kunskapsbas att ta med till förskolan eller klassrummet. Kursledare är Elizabeth Flòrez. Kursen arrangeras...

11 inlägg

Genuspiloter

På Malmös kommunala gymnasieskolor har genuspiloter utbildats under ledning av Eva Bringéus, Karin Jannert Romeé och Elizabeth Flórez. Genuspiloterna får utbildning i genusmedveten pedagogik med ett normkritiskt och intersektionalitetsperspektiv. Ett nätverk med syfte att stödja implementeringen ute på skolorna har bildats.

15 inlägg

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

6 inlägg

Gunilla Holmqvist

Mitt namn är Gunilla Holmqvist och jag undervisar i år 1 på Mellanhedsskolan. Jag har arbetat som lärare i mer än 10 år och är väldigt intresserad av språkutveckling och språkets betydelse för kunskapsutveckling i alla skolämnen. Därigenom har jag fortbildat mig via kurser på Malmö Högskola samt på Centrum för pedagogisk inspiration. Jag är med i läs- och skrivnätverket på PI-Malmö sedan flera år tillbaka och går även en...

5 inlägg

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö. Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.

6 inlägg

Henrik Roslund

Förstelärare i språkutveckling på Universitetsholmens gymnasium. Undervisar i samhällskunskap och svenska och har ett brinnande intresse för politik och skönlitteratur.

1 inlägg

Ida Rosqvist

Jag heter Ida Rosqvist och arbetar som skollogoped på Rosengårdsskolan. Jag brinner för muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling med koppling till Lgr 11. För tillfället är jag tjänstledig från mitt arbete på Rosengårdsskolan för doktorandtjänst vid Lunds Universitet där min forskning kommer att handla om skapandet av språk- och kommunikationsfrämjande lärmiljöer.

25 inlägg

Jassim Ahmadi

Jassim Ahmadi är utbildad till socionom och personalvetare. Han har tidigare arbetat som skolkurator på Rosengårdsskolan i Malmö samt är en entreprenör, Inspiratör, hiphop artist och författare. Han har en lång erfarenhet i arbetet med barn och unga genom bland annat socialtjänst, HVB-hem och skola. Arbetet har varit med metoder som låg-affektivt bemötande, lösningsfokus, M.I, BBIC, ART, LEAN m.m.

14 inlägg

Jessica Borjo

Jag jobbar som teamledare i ett av förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam. Vi är en stödfunktion som arbetar mot förskolechefer och verksamheter med olika utvecklingsinsatser, på kort och lång sikt. Mitt arbete är oerhört varierande och lustfyllt och min ambition är att dela med mig av en del av de spännande möten jag gör under min arbetstid. Hoppas du vill hänga på!

9 inlägg

Johanna Söderlund

Mitt namn är Johanna Söderlund och jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organiserar och undervisning av av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar och reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande och om de lärande sammanhang som skapas i möten med lärare.

19 inlägg

Jonas Dahl

Jag arbetar som förvaltningsövergripande lektor (Gy/Vux) med matematik och naturvetenskap som ansvarsområde. Här kommer det att dyka upp tankar om matte, länkar till vetenskapliga artiklar och andra saker av intresse för skolutveckling inom dessa områden.

8 inlägg

Jonas Sjölander

Jag är forskningsledare vid PI. Är historiker och kommer att blogga om ämnen som har anknytning till forskning, historia och lärande.

16 inlägg

Jörgen Ekberg

Hej jag heter Jörgen Ekberg och arbetar på Pedagogisk inspiration Malmö som utvecklingssamordnare för fritidshem. Jag har arbetat som fritidspedagog sedan 1992 och i Malmö stad sedan 1997.

1 inlägg

Karin Ahlstedt

Jag jobbar som biblioteksutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö sen juni 2013 och har sen 2006 jobbat som gymnasiebibliotekarie på flera olika gymnasieskolor i Malmö. På fritiden är jag en hängiven löpare, som gärna springer långt och länge. Jag älskar att utmana mig själv och att sätta upp långsiktiga mål.

117 inlägg

Karin Alnervik

Jag jobbar på PI med forskning inom förskolan. Jag har arbetat i förskolan sedan 70 talet och har erfarenhet av allt från barngruppsarbete, förskolechef, pedagogisk handledning till föreläsningar och att planera och genomföra kurser.

5 inlägg

Katarina Fornell

Förstelärare. Lärare i matematik, NO och teknik på Apelgårdsskolan, Rosengård sedan 1996. Arbetar gärna med externa kontakter för att få möjligheter att ta med eleverna ut i verkligheten.

20 inlägg

Katharina Olofsson

Vi som skriver här heter Anna Duncanson och Katharina Olofsson. Vi är grundskollärare och förstelärare på Rosengårdsskolan och är mentorer för ettorna här. Vi har i flera år arbetat i Staffanstorp och tillsammans utvecklat ett tematiskt arbetssätt. Att integrera svenska, SO, NO, musik och bild är självklart för oss. Vi har alltid sett språket som ett av våra viktigaste redskap och nu, sedan vi börjat arbeta här på Rosengårdsskolan, har...

95 inlägg

Kirsi Mustaniemi

Jag heter Kirsi Mustaniemi och arbetar som logoped i en undervisningsgrupp för elever med autism och språkstörning.

1 inlägg

Lars Berggren

Lars har följt en krokig väg in i skolan. Vägen har innehållit musik, illustration, grafisk kommunikation, webbdesign, ledarskap, eget företagande, barn, hus, och en massa annat som inte får plats här. Med tio år i mediebranschen i bagaget försöker han göra skolan till ett mer kreativt och samtida ställe. Just nu har Lars tjänst som förstelärare med inriktning mot medieämnen på Malmö latinskola och har tidigare haft en tjänst som...

7 inlägg

Lars Meding

Jag arbetar med ett projekt för gymnasieförvaltningen som handlar om att utveckla lärprocesser med stöd av främst iPad inom gymnasieskolan. Jag arbetar som IKT pedagog på Pedagogisk Inspiration (Pi).

7 inlägg

Linda Grann

Jag heter Linda Grann och har en bakgrund som lärare både på vanliga grundskolor och skolor för barn med autismspektrumtillstånd. Numera är jag VD för Jengla Omsorg AB som är ett assistansbolag. Jag handleder på skolor och LSS-verksamheter. Jag föreläser, utbildar och skriver om AST, bemötande, barn i behov av särskilt stöd, problemskapande beteende, anhörigrollen och mindfulness. En hel del handlar även om kommunikation, både den vardagliga men också när...

29 inlägg

Linda Persson

Jag arbetar med drama-, teater- och filmpedagogik samt som pedagogisk samordnare i pedagogteamet på barnkulturenheten, Kulturförvaltningen. Pedagogteamet arbetar bland annat med aktuella teman i förskolan och skolan i nära samarbete med pedagoger för att stärka lärprocessen. Pedagogteamet arrangerar även workshoppar samt fortbildningar för pedagoger.

1 inlägg

Linda Sikström

Förstelärare på Kulladalsskolan, samordnare i Område Väster och driver projektet Lärare som ledare. Har arbetat i Malmö som lärare sedan 1997. Intresserad av pedagogiskt ledarskap, lärande och skolutveckling med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.

15 inlägg

Linn Johansson

Mitt namn är Linn Johansson och jag arbetar på Pedagogisk inspiration som BFL-utvecklare. Jag är gymnasielärare i svenska samt en rad olika medieämnen och har tidigare jobbat som förstelärare på en gymnasial friskola i Helsingborg. Bedömning för lärande ligger mig varmt om hjärtat och tillsammans med min kollega Anna Gullberg, rektorer och lärare utvecklar vi och strävar efter BFL som ett förhållningssätt inom Malmö stads skolor. Bloggar tillsammans med Anna...

9 inlägg

Lisa Bolin

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och mediekommunikation. Jag arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare på Pedagogisk inspiration.

1 inlägg

Lisa Lundkvist

Jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar & reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

1 inlägg

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

4 inlägg

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

14 inlägg

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

3 inlägg

Maria Brorsson

Himmelsblå gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och historia med intresse för språkutveckling och studiero.

3 inlägg

Maria Lindroth

Bibliotekarie på Pedagogisk Inspiration. Skolbiblioteksutveckling är mitt huvudsakliga arbetsområde.

69 inlägg

Maria Rundquist Visser

Hej alla språkintresserade! Mitt namn är Maria Rundquist Visser, jag är förskollärare och specialpedagog med påbyggnadsutbildning i tal-och språk. Just nu arbetar jag som språkutvecklare i ett av de pedagogiska utvecklingsteamen. Jag har haft förmånen att arbeta i områden med flerspråkiga barn och arbete kring barns språkutveckling har gått som en röd tråd genom det mesta jag gjort. I arbetet med att stödja och stimulera barns språkutveckling har jag ofta...

8 inlägg

Maria Schedvin

Jag är skolbibliotekarie på Oxievångsskolan i Oxie. Målet med att blogga här är att lyfta vår skolbiblioteksutveckling och det arbete som sker genom mediateket. Min förhoppning är att jag kan inspirera andra med att dela våra arbetssätt.

9 inlägg

Marianne Bomgren

Jag arbetar med Skoletjenesten Öresund, som är ett samarbete mellan Skoletjenesten på Sjælland, Kulturförvaltningen i Malmö stad och Malmö Högskola. I mina uppgifter ingår att vara kontaktperson för Det utvidgade klassrummet, en kunskapsallians där olika förvaltningar i Malmö ingår, och dess pilotprojekt. Pilotprojektet handlar om språkutveckling, lärande och pedagogiska arenor samt samarbete över förvaltningsgränser – och det ska jag berätta mer om i vår blogg.

12 inlägg

Marie Brandt

Jag arbetar som kommunsamordnaren på förvaltningsnivå och har ansvarar för att leda och hålla ihop VFU arbetet. Jag planera, genomför och utvärderar kvalitet för förvaltningens åtagande gentemot högskolan. Som samordnare organiserar jag nätverk, är stöd för övningsskolorna och övriga skolor i VFU arbete och skolornas uppdrag gentemot högskolan.

1 inlägg

Marina Walker

Arbetar som redaktör för Pedagog Malmö med ansvar för pedagogspåret. Utbildad journalist, grundskollärare årskurs F-6 och fritidspedagog.

39 inlägg

Matilde Törnqvist

Jag är projektledare för Malmö stads kemikalieplan. Under hösten 2017 förankras stadens kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019.

6 inlägg

Mattias Bystedt

Systemhandläggare Malmö Apps, Pedagogisk inspiration Malmö. Skapar musik. Vet en hel del om: ljudteknik, videoteknik, strömmande media, programmering.

2 inlägg

Mia Moberg

Jag heter Mia Moberg och jag arbetar som logoped på Rosengårdsskolan. Min uppgift är att genom träning, kartläggning, handledning och utbildning främja elevernas språkutveckling och på så sätt hjälpa dem att nå skolans mål.

2 inlägg

Nils Nilsson

IT-pedagog på Grundskoleförvaltningen. Arbetar bl a med Malmö Apps och Skiftnyckelen.

7 inlägg

Normbrytande rättigheter

Normbrytande rättigheter är ett Malmöbaserat skolprojekt från Ungdom Mot Rasism – Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Under 3 år kommer vi arbeta med fem pilotskolor i Malmö för att ta fram metoder för att jobba med antirasism och likabehandling i högstadiet och gymnasiet.

19 inlägg

Pedagog Malmö Live

Pedagog Malmö Live! En dag i det kollegiala lärandets anda.                                                                                 Ladda ner programmet som pdf här                            ...

192 inlägg

Per Dahlbeck

Jag är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och även anställd vid FoU Malmö-utbildning för att utveckla förskoleverksamhet i Malmö stad. Mina huvudsakliga intressen kretsar kring mediepedagogik, estetisk gestaltning, deltagarkultur och barns o ungas lärande om, och erövrande av, det okända.

4 inlägg

Petra Marti Tanaka

SvA- lärare och specialpedagog med erfarenhet av nyanlända elever. Arbetar för närvarande på Språkcentralens ”Vägledning och stöd” med mottagandet av nyanlända elever i organisation och undervisning i Malmö Stad. Har tidigare arbetat på Mosaikskolan med kartläggning och rekommendation av insatser för nyanlända elever och i elevhälsoteam med inriktning mot nyanlända elever.

2 inlägg

Piroska Bakran

Jag jobbar som Mediapedagog och Förstelärare på Augustenborgsskolan, men också som samordnare för Skapande skola i område Söder. Jag brinner för läsning, IKT och kultur och genom alla dessa tre språkutveckling. Mitt bloggande kommer att handla om hur jag försöker arbeta med dessa frågor inom skolbiblioteksverksamheten för att stötta elever och pedagoger i skolans vardag.

1 inlägg

Rafi Farouq

Arbetar med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism.

3 inlägg

Referensgruppen

Refensgruppen är pedagoger från olika förskolor i Malmö; Mellanheden, Glimmingehus, Gyllebo, Sommarbäcken, Korrebäcken, Gullviksborg samt Stock & sten. Tillsammans kommer de bland annat att lyfta sina reflektioner kring lärandeprocessen i förskolan.

38 inlägg

Sandra Straumits

Arbetar som matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Problemlösning, laborativa och undersökande arbetssätt ligger mig varmt om hjärtat.

4 inlägg

Sofie Brandt

Jag arbetar som förste förskollärare i område väster sedan december 2016 och här delar jag med mig av pedagogiska tankar, det dagliga arbetet som förste förskollärare och funderingar kring mitt uppdrag.

16 inlägg

Språkutveckling på gymnasiet och vux

Vad händer ute på skolorna? Vilka frågor och tankar om språkutvecklande arbetssätt kan vi dela med oss av? Tillsammans mer skolornas egna språkutvecklare hoppas jag kunna skapa en levande mötesplats med dialogen i fokus. Välkomna med inlägg, smått som stort. / Eva Bringéus, lektor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

29 inlägg

Susanna Sjöstrand

Hej! Jag heter Susanna Sjöstrand och arbetar som förstelärare på Örtagårdsskolan där jag ansvarar för språkutveckling i So-ämnena. Jag älskar drama i alla dess former och integrerar det på olika sätt i min undervisning. Jag kommer att blogga om våra teman identitet, Europa och Sverige. Jag hoppas på att kunna ge er inspiration att arbeta språkutvecklande med drama.

5 inlägg

Tobias Sonestedt

Arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö med pedagogiska arenor. Främst som projektledare för Malmö delar – en didaktisk resurs. Arbetar även med film och strömmande media.

229 inlägg

Tomten

Tomten på Pedagog Malmö jobbar framförallt med årets julkalender.

24 inlägg

Tuva Ingemarsson

Jag jobbar som förstelärare på Nydalaskolan där jag har ett språkutvecklande uppdrag men med nyanländas lärande i fokus. Jag jobbar även på Pedagogisk inspiration där jag träffar förskoleklasspedagoger. Här kommer jag att blogga från båda perspektiven.

1 inlägg

Ulf Malmqvist

Hej! Jag heter Ulf Malmqvist och är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet Innerstaden. Jag har även recenserat barnböcker för Bibliotekstjänst sedan 80-talets början och vill nog beskriva mig som en ständigt läsande person, i ett spann som sträcker sig mellan Elsa Beskow och Marcel Proust. I bloggen skriver jag om barn och böcker, om (hög)läsning och jag hoppas även kunna leverera ett och annat boktips. Väl mött!

4 inlägg

Ulf Österlindh

Jag arbetar som ellärare och förstelärare på Universitetsholmensgymnasium i Malmö. Sitter med i ETG rådet i Sverige som arbetar med att utveckla elektriker utbildningen i vårt avlånga land

1 inlägg

Ulrika Burman

Specialpedagog med inriktning på Alternativa verktyg. Arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Legitimerad 1-7 lärare med SV/SO.

40 inlägg

Ulrika Ottosson-Cågård

NO-, matematik-, teknik-, speciallärare och med en bakgrund som ingenjör. Har drygt 20 år ”i bagaget” som lärare med intresse för digitala verktyg för lärandet. Jobbar nu med pedagogisk inspiration i Malmö delar – en lärplattform för och med Malmö stads fantastiska pedagoger!

1 inlägg

Vildana Jugo

Jag heter Vildana Jugo och jag arbetar som förste förskollärare i området Innerstaden 06.Jag är legitimerad förskollärare och jag har vidareutbildat mig till ateljerista och pedagogista. För mig är det viktigt att barnen känner att de är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och att de hela tiden befinner sig i meningsfulla sammanhang, där de blir bemötta av nyfikna och engagerade pedagoger som kan utmana dem.

2 inlägg