Programmering

Det debatteras flitigt om programmering ska vara en del av skolan i Sverige, och i så fall på vilket sätt. I Malmö har arbetet med programmering redan kommit igång på flera skolor.

december 7, 2015

Flerspråkighet

"Skolans och förskolans uppdrag är att möta de behov flerspråkiga barn och elever har... Många barn i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Hur vi möter dem har en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer." (skolverket.se)

november 16, 2015

Gemensam fortbildningsdag i Malmö

Den 29 september genomför Malmö stads skolförvaltningar en gemensam fortbildningsdag – Pedagog Malmö Live! Detta är en dag i det kollegiala lärandets tecken med ett brett utbud av olika workshoppar och föreläsningar. Dagen är öppen och kostnadsfri för alla, även för dig som inte jobbar i Malmö stad. #Sharingiscaring #densomdelarbryrsig

september 8, 2015

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla". (Lgr11)

april 22, 2015