#normbryt

Normbrytande Rättigheter är Ungdom Mot Rasisms skolsatsning inom ramen för den antirasistiska kraftsamlingen som just nu pågår i Malmö. Projektets syfte och mål är att skapa metoder för långsiktigt antirasistiskt värdegrundsarbete inom skolans värld. Detta gör vi genom att jobba praktiskt i Malmös skolor och genom att utgå från elevers och lärares egna förutsättningar och behov. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden, och bedrivs i samarbete med Malmö mot diskriminering och...

18 inlägg

Att arbeta med framtiden idag

Mitt namn är Annie Bergh och jag arbetar som grundskollärare på Kungshögsskolan i Oxie där jag har en årskurs 2. Vi har fått den stora äran att vara en-till-en skola (dvs en dator till varje elev). Jag kommer i denna blogg att berätta om framgångar och motgångar vi stöter på då vi försöker integrera datorerna i vårt dagliga arbete. Jag hoppas att vi här kan delge varandra tisp och idéer...

8 inlägg

Att Skriva sig till Läsning

Att Skriva sig till Läsning (ASL) är ett strategi för barn och ungas skriv- och läslärande där datorn används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett explicit språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog står bakom arbetssättet. Syftet med denna blogg är berätta om arrangemang och ASL-arbete i Malmö. Vi har även bloggen http://asl-tips.blogspot.se/

59 inlägg

Barns rätt att deltaga

Barns och ungdomars röster ska inte bara erbjudas plats på våra pedagogiska institutioner. Varje enskild röst ska också utgöra en förutsättning för ett bra och långsiktigt lärande. Utmaningen är att bygga den pedagogiska praktik där detta förverkligas.

3 inlägg

Bedömning för lärande (BFL) i Malmö Stad

Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om undervisningens effektivitet och kvalitet där lärare och elev aktivt använder bedömningen som ett redskap under tiden lärandeprocessen pågår. För läraren innebär detta förhållningssätt att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar...

13 inlägg

Det komplexa genuspusslet

Personal från olika skolor (med olika yrkes- och ämneskompetenser) ges i kursen ”Det Komplexa Genuspusslet” möjlighet att tillsammans lära sig mer om genusmedveten pedagogik, utbyta idéer och erfarenheter samt utveckla sin genuskompetens. I den här bloggen kommer ni att kunna följa genuspiloternas arbete och ta del av deras erfarenheter från skolan och klassrummet.

14 inlägg

Det snackas om...

Denna blogg tar upp sådant som det talas särskilt mycket om i vår omvärld när det gäller skola, utbildning och lärande.

123 inlägg

Det utvidgade klassrummet

I den här bloggen kommer vi att berätta om arbetet med Det utvidgade klassrummet, som är en kunskapsallians bestående av Kulturförvaltningen, Pedagogisk Inspiration, Miljöförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Malmö Högskola och Skoletjenesten på Sjælland. Här skriver vi om om vårt pilotprojekt, där vi ska sprida och utveckla Holmaskolans modell kring upplevelsebaserat lärande och språkutveckling. Det gör vi i samband med att vi utformar aktiviteter på nya och gamla pedagogiska arenor. Följ med oss...

8 inlägg

Din Röst Ska EKA!

Vi är en verksamhet som går under normer och värden på Pedagogisk Inspiration. Vårt arbete går ut på att stimulera och motivera både pedagoger och elever. Fokus ligger på den emotionella, sociala och personliga utvecklingen för att i sin tur skapa en känsla av sammanhang och studiemotivation. En av målen är att skapa en trygg miljö för elever och pedagoger på skolan för att kunna väcka en nyfikenhet för utveckling...

10 inlägg

DUSM

Uppdraget är initierat av Malmö Stads gymnasie- vuxenutbildningsförvaltning och syftet är att tillgodose elevers och studiehandledares behov av studiematerial som tydliggör ämnesspecifika och centrala nyckelbegrepp på modersmålet. Vi arbetar med att identifiera centrala begrepp och koncept som kan vara svåra för eleven att internalisera, i syfte att i ett senare skede skapa ett digitalt material som ger bättre förutsättningar för studiehandledare att handleda i ämnet på modersmålet. Detta sker dels...

3 inlägg

E-böcker

Här hittar du tips rörande E-böcker. Skolpersonal i Malmö kan låna e-böcker via SELMA: http://selma.pedc.se Vi som skriver här är bibliotekarier på Pedagogisk Inspiration Malmö.

3 inlägg

E-twinning

Mitt namn är Annie Bergh och jag är eTwinning-ambassadör samt IT-pedagog på Kungshögsskolan i Oxie. Den här bloggen ska handla om eTwininng – allmänt med nyheter och vad som händer – fortbildningar, utmärkerlser, projekt osv.

39 inlägg

Film- och mediepedagogik

Medier och mediers budskap finns överallt runt oss, i skolan och i samhället. Att förstå och tolka och använda medier är nödvändigt för att kunna fungera som samhällsmedborgare. Genom att lära sig att använda medier skaffar man sig verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället. Med mediepedagogiska arbetssätt kan vi formulera och berätta om ny kunskap med t ex ljud, bild och film. Att berätta om, mediera, vad man lärt...

11 inlägg

Filmkrönikan

För alla som älskar film är det självklart bra att det finns en plats som hjälper till att samla exempel på filmer som går att använda i det pedagogiska arbetet. Den här bloggen är en sådan plats. Var inte rädd för att höra av dig eller lämna tips i en kommentar. Vi som bloggar här är mediepedagoger på Pedagogisk Inspiration Malmö.

224 inlägg

Fokus Förskola

Fokus Förskola är en skrift som ges ut av Malmö stad och är en tidning för dig som arbetar inom eller är intressrad av förskola och utbildning. Fokus förskola kommer ut med två nummer per år. Utgivare är Inga Sandström, Malmö stad.

12 inlägg

Förstelärare Grundskola

I Malmö stad finns det ungefär 85 förstelärare inom Grundskolan. Förstelärarna från olika skolor och i olika ämnen träffas i basgrupper var fjärde vecka. Syftet är att öka graden av samverkan, sträva efter likvärdighet och bygga en lärande organisation. I denna blogg delar förstelärarna med sig av diskussioner i basgrupperna samt ger en inblick i sina egna skolors skolutvecklingsarbete.

0 inlägg

IKT-pedagogik

En blogg som tar upp IKT-pedagogik i skolan. Först och främst här i Malmö men också vad som händer i omvärlden.

108 inlägg

Inkludering på riktigt

Välkommen till bloggen Inkludering på riktigt. Här kommer Elizabeth Florez, Karin Jannert-Romée och Marika Johansson att lyfta erfarenheter från sina möten med kursdeltagare från de tre skolförvaltningarna som kommer att bli processtödjare i Normkritiska perspektiv i sin verksamhet. Inkludering på riktigt har som syfte att medvetendegöra ett normkritiskt perspektiv i deras uppdrag vad gäller värdegrundsfrågor.

7 inlägg

InnoCarnival Skåne

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Genom att delta i projektet blir elever i åk 6-9 och gymnasiet mer insatta i FNs 17 globala mål och utvecklar egna lösningar som svar på både globala och lokala utmaningar. I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar. Här på bloggen kommer vi att berätta...

2 inlägg

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande i skolans värld är ett strukturerat, fokuserat och långsiktigt samarbete mellan lärare för att utveckla undervisningen. Den här bloggen fokuserar på processer kring kollegialt lärande och tankar kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt att få alla elever att lära mer.

22 inlägg

Konst i naturen

Denna blogg vill inspirera till att skapa konst i naturen. Du behöver inte vara naturvetare eller konstnär för att kunna skapa konst i naturen. Alla kan, både du som är vuxen och du som är barn.

11 inlägg

Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande är strukturer för hur lärararen kan organisera elevernas interaktion med varandra. Eleverna samarbetar efter bestämda principer för att uppnå hög delaktighet och ett dialogiskt klassrum. Strukturerna bidrar till lärprocesser av hög kvalitet. Lärandesynen i CL är socialkonstruktivistisk och baserar sig bl.a. på den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs idéer och omfattande forskning.

22 inlägg

Kultur i skolan

I den här bloggen berättar vi om allt nytt, roligt och utmanande arbete som berör kultur i Malmös skolor. ”Kulturens roll för språkutveckling och förstärkt lärande, identitetsskapande, ansvarstagande och stärkt självförtroende är viktig. Därför har kultur och konstnärligt skapande sin givna plats i skolan.” Syftet med bloggen är att inspirera till kulturella uttryckssätt och synliggöra möjligheterna med estetiskt lärande.

45 inlägg

Lära och växa i förskolan?

Elizabeth Flórez handleder referensgruppen i lärandeprocesser. I denna blogg kommer pedagogerna från denna grupp att dela med sig av sina reflektioner, erfarenheter och tankar kring bland annat lärandeprocesser, lust till lärande och bemötande i förskolan.

41 inlägg

Lärare som ledare

I projektet Lärare som ledare utvecklar möter vi lärare som vill utveckla sitt ledarskap för att ta tillvara elevers potential och på så sätt öka förutsättningar för en högre måluppfyllelse hos elever i Malmö Stad. I denna bloggen får du följa projektet men även få tips och råd hur du som lärare kan utveckla ditt ledarskap i och utanför klassrummet.

8 inlägg

Malmö delar – en didaktisk resurs

När slog det gnistor i ditt klassrum senast? Hur engagerar och utmanar du dina elever? På Malmö delar- en didaktisk resurs sätter lärare i Malmö stad ord på vår professions tysta kunskap och delar med sig till andra kollegor. Här bloggar vi om vårt arbete med att utveckla plattformen.

3 inlägg

Matematikutveckling PI

I temabloggen Matematikutveckling PI bloggar Elisabeth Pettersson, Angelina Briggner, Carina Bognäs, Anna Moberg, Sandra Straumits och Petra S Källberg, som arbetar med matematikutveckling på Pedagogisk Inspiration Malmö.

80 inlägg

Matriser som hjälper eller stjälper?

Den här bloggen kommer att handla om hur matriser och feedback kan vara både positivt och negativt för elevers utveckling. Det gäller att hela tiden fundera över vad, hur, varför vi ska använda matriser i vår undervisning. Vi vill nyansera och problematisera den debatt som just nu råder kring matrisers vara eller icke vara.

0 inlägg

Mötas i förskoleklass

I den här bloggen kan du läsa om våra reflektioner om och möten med förskoleklass i Malmö stad. Vi som skriver heter Carina Bognäs, matematikutvecklare, Caroline Palmgren, BFL-utvecklare och Tuva Ingemarsson språkutvecklare.

0 inlägg

NT-Utvecklarna i Malmö

Tekniken och naturvetenskapen finns överallt där vi finns…när vi vaknar, på vår arbetsplats, på bussen, tillsammans med våra barn. I våra liv gör vi ständigt praktiska, etiska och estetiska val som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Det gör kunskap inom teknik och naturvetenskap till något som alla behöver. I framtiden behöver vi medborgare som är nyfikna, som utforskar omvärlden, hittar problem, hittar lösningar. Morgondagens medborgare måste även kunna sortera...

20 inlägg

Nyanlända elever i Malmö

Vi på Språkcentralen arbetar precis som ni med nyanlända elever i Malmö. Vi arbetar med stöttning kring hela processen från inskrivningssamtal till språkutvecklande arbetssätt. Vi kommer i denna blogg skriva om vårt arbete samt om de erfarenheter vi samlat ihop från grundskolor i Malmö. Vi hoppas kunna bidra med en guidning i regelverken, en stöttning i professionen och en inspiration i det spännande arbete vi alla har.

2 inlägg

Nyanlända elevers förutsättningar för lärande

”Vi, Lisa Lundkvist och Johanna Söderlund, arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med att organisera och införa rutiner i mottagande och undervisning av nyanlända elever. I denna dynamiska vardag får vi möjlighet att vara delaktiga i skolans arbete och ge handledning och råd samt skapa spännande mötesplatser och erfarenhetsutbyten. Vi bloggar om vårt arbete med utgångspunkt i undervisningsnära frågor som rör nyanlända elever.”

4 inlägg

Pedagog Malmö Live

Pedagog Malmö Live! En dag i det kollegiala lärandets anda.                                                                                 Ladda ner programmet som pdf här                            ...

202 inlägg

Pedagogiska kartor - upptäck din närmiljö!

Pedagogiska kartor, Malmö stad, är en interaktiv karta som samtidigt är en lärresurs och stöd i utomhuspedagogik. I denna blogg hittar du användarhjälp och tips för Pedagogiska Kartor. De som står bakom Pedagogiska kartor är Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogiska kartor hittar du här: http://www.malmo.se/pedagogiskakartor

29 inlägg

Pedagogiskt maraton - ur ett genusperspektiv

Syftet med bloggen är lyfta fram och skapa en digital reflekterande utvärdering kring genusprocessen i kursen Genus i praktiken. Vi deltagare kommer att turas om att blogga och tillsammans skapa ett pedagogiskt maraton. Varje deltagare kommer att få ”stafettpinnen” och skriva ner våra reflektioner utifrån en viss en övning. Vi kommer även att koppla övning och reflektioner till den pedagogiska praktiken.

11 inlägg

PedagogSommar

I bloggen PedagogSommar kommer du att få allehanda sommartips. Det kan te.x. vara appar, böcker, filmer eller trevliga platser att besöka i Malmö. Vi som tipsar lever och/eller verkar i Malmö. Och vi hoppas att du har och får en riktigt trevlig sommar.

21 inlägg

Radikalisering - en sista väg ut

Rafi Farouq och Felix Unogwu kommer att arbeta med förebyggande och direkta insatser via Pedagogisk Inspiration med skolorna i Malmö i frågan om antidemokratiska beteenden, radikalisering och tendenser till våldsbejakande extremism. Uppdraget handlar om att sprida kunskap, skapa och understödja processer och supporta skolorna i denna viktiga fråga samt att stärka och arbeta förebyggande med ungdomar direkt.

5 inlägg

Skolbibliotek Malmö

Vad händer på Malmös skolbibliotek? Hur tänker vi kring skolutveckling? Det är bara två av alla frågor som lyfts i denna blogg. Vår ambition är också att omvärdsbevaka skolbiblioteksfrågor i ett vidare perspektiv där lärande, kultur, kreativitet och motivation finns med. Vi som bloggar är bibliotekarier från grundskolan, gymnasiet och personal på Pedagogisk inspiration Malmö. Stora som små tankar samsas i detta forum och ibland vill vi ruska om, ibland...

201 inlägg

Skollogopederna i Malmö Stad

Välkomna till skollogopedbloggen! Här kommer ni att få ta del glimtar ur vardagen för några av oss som arbetar som skollogopeder i Malmö Stad. Mycket fokus kommer att vara på språk- och kommunikationsutveckling i praktiken! Stig på!

28 inlägg

Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett verktyg som gör det möjligt att utveckla alla barn, unga och vuxnas kunskaper och färdigheter. Som gör det möjligt att ge undervisning på ett sådant sätt att alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Tillsammans med lärare och ledning arbetar specialpedagogen för att skapa goda lärmiljöer. Det skall prägla vardagsarbetet i skolan. Är du engagerad och intresserad av lärande och skolutveckling och vill vara med och...

35 inlägg

Språkåret i F-klass

Vi är två pedagoger i förskoleklass på Kulladalsskolan som här delar med oss av hur vi arbetar med tematisk språkutveckling i förskoleklass. Vi hämtar inspiration från Att Skriva sig till Läsning (ASL), genrepedagogiken samt läsförståelsestrategier.

0 inlägg

Språkutveckling

”Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning” (Hallgren & Fallgren 2010). Vår tanke med bloggen är att utforska hur detta kan se ut i praktiken, välkommen!

39 inlägg

Språkutveckling Pi

I temabloggen Språkutveckling Pi bloggar Lisa Bolin, Anna Jeppsson och Cristina Nordman, som arbetar med språkutveckling på Pedagogisk Inspiration Malmö.

56 inlägg

Studieroarbete på UH

Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans kollegiala lärande, har vi under läsåret undersökt hur vi pedagoger kan anpassa arbetssätten för att hjälpa eleverna till...

9 inlägg

Tillgänglig lärmiljö

I bloggen Tillgänglig lärmiljö kommer vi, Malin Bjärum, Anne-Charlotte Strandberg och Kristina Nolén, att skriva om det övergripande arbetet för att tillgängliggöra miljöer på Valdemarsro gymnasium. Vårt arbete utgår från områdena förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. I Temabloggen kommer vi att presentera och reflektera över vårt arbete, med förhoppningen om att inspirera inom områdena Tillgänglig lärmiljö och Gymnasiesärskola.

0 inlägg

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer och miljöer. Vi som bloggar i denna temablogg arbetar med utomhuspedagogiska arbetssätt. Vi jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö eller på en skola eller förskola i Malmö.

41 inlägg

VFU i Malmö

Här kan du följa en viktig del av lärarutbildningen, den verksamhetsförlagda tiden, VFU. Tiden då praktik och teori knyts samman och helhet skapas för studenten. Under VFU:n ska studenten ges möjlighet att utvecklas i yrket under studietiden samt pröva sina kunskaper och kompetenser med stöttning av sin handledare.

0 inlägg

Vuxenutbildningens Förstelärare

Inom Malmös Vuxenutbildning är vi idag 18 förstelärare. Vi representerar Komvux Malmö Södervärn, Komvux Pauli samt Komvux Universitetsholmen Tillsammans har vi fokus på olika utvecklingsområden – IKT, individualisering, språkutveckling, värdegrund och läroplan samt några med ett mer generellt försteläraruppdrag. På vår blogg kan du följa vårt arbete med de tilldelade skolutvecklingsuppdragen.

7 inlägg