Om bloggen

Uppdraget är initierat av Malmö Stads gymnasie- vuxenutbildningsförvaltning och syftet är att tillgodose elevers och studiehandledares behov av studiematerial som tydliggör ämnesspecifika och centrala nyckelbegrepp på modersmålet. Vi arbetar med att identifiera centrala begrepp och koncept som kan vara svåra för eleven att internalisera, i syfte att i ett senare skede skapa ett digitalt material som ger bättre förutsättningar för studiehandledare att handleda i ämnet på modersmålet. Detta sker dels genom att vi kontaktar enskilda lärare, lärarlag, ämnesgrupper och andra verksamheter inom modersmålsundervisning och digitalisering, för att få uppslag på vad i ämnesstoffen som utgör svårigheter vid studierna. Dels sker det genom att vi själva deltar undervisningssituationer med elever som har sämre språkliga förutsättningar.