Gott Nytt År, 2020!

Pennor ritar fram årtalet 2020.

Årets nyårshälsning tillägnas alla barn och ungdomar. Jag hoppas att 2020 blir det år då eleverna finns i fokus för alla planer och beslut som fattas i skolan. Till vår hjälp tar vi Barnkonventionen, som funnits sedan 1989, men som blir lag första januari.

Barnkonventionen

FN´s konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Här finns viktiga regler nedskrivna, så som att alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Alla barn har rätt att gå i skolan. Barn har också rätt till lek, vila och fritid. Artikel 29 handlar om vad barnet ska lära sig i skolan. Varje barn har rätt att utvecklas så mycket det går. Barnet ska vara väl förberett för sitt liv som vuxen. Barnet ska lära sig om mänskliga rättigheter och att alla människor är lika mycket värda. Barnet ska också lära sig vara rädd om naturen.

Varje elevs bästa skola

I Malmö arbetar alla i grundskolan för att skapa varje elevs bästa skola. I varje elevs bästa skola lyckas varje elev och lär utifrån sina förutsättningar. I varje elevs bästa skola utvecklar varje elev kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv. När eleven lämnar grundskolan vill vi att hen ska ha en framtidstro och förmåga och möjlighet att göra egna val.

Önskelista för 2020

I år vill jag verka för att skapa en skola där alla elever trivs. Att gå till skolan ska kännas viktigt. I skolan lär man sig meningsfulla och bra saker. Där träffar eleven vuxna som bryr sig om eleven, ser vad som är viktigt och har tid att lyssna. De vuxna arbetar för att eleverna ska lyckas i skolarbetet. I skolan möter eleven också kamrater som de lär och utvecklas tillsamman med.

Hög kvalitet i undervisningen

Jag vill tillsammans med alla medarbetare verka för undervisning med hög kvalitet. Eleverna kunskaper betygssätts. Om vi vill att alla våra elever ska uppnå, för dem goda prestationer och ha med sig mycket kunskap när de slutar skolan, måste vi kunna svara upp mot deras behov och kunna förmedla kunskap och leda eleven mot ökat lärande. Skolan måste ha didaktiskt skickliga lärare med hög ämneskompetens.

Alla elever ska mötas av pedagoger som ser elevens starka sidor och kan använda dessa i inlärningen. Har eleven svårigheter, som får betydelse för kunskapsutveckling, behöver de pedagogiskt stöd och eventuellt pedagogiska hjälpmedel för att kompensera svårigheterna.

God inlärningsmiljö

Jag önskar en skola där hälsa och lärande går hand i hand. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det är inte bra. Skolan ska arbeta hälsofrämjande och motverka stress. Många barn kommer till skolan stressade. För dessa barn ska skolan vara en fristad, där de kan fokusera på skolarbete och utveckla sin kreativitet och få ett andrum från det som bekymrar. Andra barn blir stressade av skolarbetet. De upplever oro för att inte kunna prestera det som förväntas av dem. Kanske möts de av stressade vuxna, som också upplever överkrav. Så får det inte vara. Vi måste skapa en lugn inlärningsmiljö, där det är ok att både lyckas och misslyckas. Om vi ska kunna lära av våra misstag måste det vara tillåtet att göra fel och testa på nytt, utan att känna sig misslyckad.

Skolans elevhälsa har en viktig uppgift att fylla, då de tillsammans med skolans pedagoger skapar en gynnsam inlärningsmiljö som möter elevernas behov. Elever som kommer till Malmö från andra länder, behöver hjälp att lära sig svenska samtidigt som de ska ha möjlighet att utveckla samma baskunskaper som sina kamrater. Elever som har svårt med socialt samspel, behöver hjälp att klara av att lära och prestera individuellt och tillsammans med andra. Elever som är impulsstyrda och har svårt att sitta still och koncentrera sig behöver hjälp att se hur de kan dra nytta av sin kreativitet och sina förmågor samtidigt som de lär sig strategier för att fokusera och göra färdigt. De som har svårt att läsa och skriva, behöver öva detta men samtidigt få tillgång till kompensatoriska metoder för att lära och för att uttrycka sin kunskap. Elever som lär snabbt och redan besitter de färdigheter som klasskamraterna ska träna behöver utmanas och stimuleras med fördjupat material och delvis andra uppgifter. För att vi ska kunna möta alla elevers behov behöver pedagoger och elevhälsopersonal samarbeta. Alla barn ska känna sig hemma i klassrummet.

Skolmotivation

Elever som saknar motivation för skolarbete behöver träffa förstående och inspirerande vuxna, som kan förmedla varför det är viktigt att gå i skolan. Pedagoger som har förmågan att se den lilla gnistan hos varje elev, eller som har förmågan att tända en gnista som slocknat, gör stordåd. Det är ett av skolans svåraste uppdrag. I arbetet med elever som saknar skolmotivation är det svårt att se och synliggöra framsteg. Trots ansträngning och utveckling kanske betygen uteblir.  Elever som lyckas vända en negativ utveckling vittnar ofta i efterhand om att det fanns någon person på skolan, som såg och respekterade eleven och blev en viktigt person för eleven. Jag önskar att alla elever ska hitta någon vuxen på skolan, som räcker ut en hand och blir en viktig rollmodell för inlärning.

Möten här och nu, som för oss in i framtiden

Vi förbereder eleverna för ett aktivt och självständigt vuxenliv. Vi vuxna försöker förespå vad eleverna behöver för kunskaper och kompetenser då de ska träda in i vuxenlivet. Många föräldrar som oroar sig för barnets prestationer och framsteg i skolarbetet, drivs av bekymmer om barnets framtid. För det lilla barnet är framtiden det samma som i morgon eller möjligen några dagar framåt i tiden. På ett tryggt sätt behöver vi leda eleverna framåt till ökad kunskap, där varje dag blir en viktigt dag, som får betydelse för elevens vuxenblivande. När våra elever slutar skolan vill vi att de ska ha en tillit till den egna kompetensen och förmågan att hantera olika situationer.

Till alla talangfulla, kreativa och framåtsträvande ungdomar, ta vara på varje dag. Fortsätt vara nyfikna och vetgiriga, sök kunskap och utmana, men låt aldrig glöden falna. Snart nog är det ni som styr skutan! Vi vuxna hjälper till att staka ut vägen, men väldigt snart är det ni som tar över och stödjer oss.

Till alla i skolan,
såväl liten som stor
Gott Nytt År!

 

Barnkonventionen, artikel 2, 28, 29, 31
Malmö Grundskoleförvaltnings strategiska ramverk för Varje elevs bästa skola

Bild: Colourbox