Lärare + logoped = sant

Symboler från widgit online
Bild från Widgit online.

På Sofielundsskolan arbetar logopeder och lärare tillsammans för att utveckla våra språkliga lärmiljöer och nå fler elever. Samarbetet inleds ofta då en eller flera elever i en klass har behov av språklig färdighetsträning och språkliga anpassningar i klassrummet.

Ett välfungerande samarbete hos oss på Sofielundsskolan utgår från lärarens planering av ett arbetsområde och från vad de elever som har det svårast språkligt behöver. Genom att tillsammans diskutera behov och styrkor tas förslag på anpassade material och mallar fram för att sedan, i den mån det går, användas på klassnivå. Detta arbetssätt är gynnsamt för många andra elever och bidrar till att undervisningen blir mer tillgänglig för alla. Logopeden arbetar därefter tillsammans med läraren i klassrummet under utvalda lektioner under en bestämd period. 

Under arbetsområdet kan även språklig färdighetsträning ges till elever med språkstörning eller annan språklig sårbarhet. Vid språklig färdighetsträning bestäms ett språkligt mål som är kopplat till aktuell undervisning och träningen ges integrerat av skollogopeden i undervisningen. 

Exempel på arbete med språkligt mål under NO-lektioner

Ett exempel på ett språkligt mål, för utvalda elever, kopplat till undervisningen i biologi i årskurs 6 var att kunna förklara ett påstående eller en åsikt med hjälp av en bisats samt efterföljande exempel. Arbetet inleddes med ett icke-normerat test som testade just detta samt ett kontrolltest. Kontrolltestet gjordes för att efter träningen kunna undersöka skillnaden i resultatet mellan det man tränat och inte tränat på, ett verktyg för att se om insatsen varit effektiv. En färg- och formkodad mall med bildstöd användes tillsammans modellering och övningar skedde utifrån klassuppgifter inom området ”sex och samlevnad”. 

Symboler från widgit online
Arbetsmall som användes under träningen.
Symboler från widgit online
Modellering av exempel utifrån lektionsinnehåll.

Efter avslutat arbetsområde visade eleverna som fått träningen på goda resultat medan deras resultat på kontrolltest inte visade någon utveckling. Undervisande lärare upplevde att eleverna hade utvecklat sina förmågor gällande att kunna förklara och att det anpassade materialet som användes i undervisningen bidrog till att eleverna lyckades återberätta och visa sina kunskaper bättre.

Återkoppling gavs till eleverna för att tydliggöra deras lärande. Under återkopplingen användes även det presenterade underlaget som ett stöd för att tillsammans med eleven utvärdera insatsen och få deras tankar kring upplägg och innehåll.

Stapeldiagram.
Exempel på diagram som användes för att tydliggöra en elevs utveckling gällande det språkliga målet.

Om du vill läsa mer om samarbete mellan lärare och logopeder samt klassrumsbaserade insatser rekommenderas flera inlägg på forskningsbloggen av Anna Eva Hallin, bland annat: 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2020 | www.symbolbruket.se