Ledarens betydelse – en kulturell arkitekt

Kugghjul som hugger tag i varandra.
Set of gears with the word leadership printed on the side.

En av ledarens viktigaste roll är att vara en visionsbärare! Ledaren sätter ord på varför organisationen finns. Varför man gör det man gör, vad allt hårt arbete ska leda till och vad som ska ha hänt när vi är i mål? Vad längtar ledaren efter att få se? Vad strävar ledaren efter och vilka medel har ledaren byggt in i sin organisation för att nå dit?

Organisationspsykologernas lärande

I vårt uppdrag som organisationspsykologer står vi stadigt på två ben. Det ena benet är att hålla oss uppdaterade i forskning om skolutveckling, skolledarskap, framgångsrika skolsystem. Det andra benet är att hålla oss uppdaterade i forskningsfältet inom organisations psykologi, ledarskapets psykologi och arbetslivets psykologi. Utifrån den forskning vi vilar på har vi fått förmånen att bistå och utveckla  chefer, ledare och ledningsgrupper i deras utövande av sitt ledarskap. Som specialist i ledarskapets psykologi upplever jag dessa två ben som en vacker, gedigen och unik korsbefruktning. Men att vila på dessa ben är långt ifrån tillräckligt! Det som utvecklar och lär oss organisationspsykologer att använda den kunskap vi har på bästa sätt är när ni, våra uppdragsgivare, bjuder in oss i en verklighet som är komplext och full av utmaningar. Utifrån era berättelser och vårt gemensamma arbete vill jag dela tankar jag fått utifrån gemensamma erfarenheter vi sett har gett god frukt ute i verksamheterna.

 

Ledarens beteende = kulturbygge

Ledarskap är mer än värderingar och visioner. Det är förmågan att se konsekvenser och kunna fatta tuffa hållbara beslut. För att leda en organisation mot en gemensam riktning krävs en medvetenhet hos ledaren om vilken inverkan ens egna beteenden har för att utlösa följarskap. En medvetenhet om att hur ledaren leder påverkar kulturen. Det finns organisationer eller arbetsgrupper som har satt i system att aveckla ledare eller medarbetare. Det finns organisationer som dagligen får arbeta hårt med att hantera motstånd, informellt ledarskap och andra utmaningar. Psykologiskt kan det finnas en ”mänsklig frestelse”, när andra inte följer eller förstår, att själv som ledare falla i klagan, anklagan, spekulation, tankeläsning eller försvar. Därför är det viktigt att som chef och ledare nyfiket stanna upp och utforska;

Varför?

Vad finns det för information bakom den frustration som uppstått? Frustration innehåller information och ger man sig inte tid att utforska vad det finns för information så riskerar organisationen att tappa både kraft och lust. Att nyfiket utforska kräver mod, vishet, strukturer, samtal kopplade till mål, uppdrag och en vilja hos ledaren själv att stanna upp för att se vad man i utövandet av sitt ledarskap behöver förtydliga för följarna. Att inte kidnappas in i grupprocesser, felaktiga förväntningar, utan hålla fokus och skapa utrymme för organisationen att förstå, fördjupa och förhoppningsvis äga den gemensamma väg och riktning som gör skillnad för varje elevs lärande. Ledare och chefer ska inte förminska sin egen betydelse i byggandet av en kultur och utlösandet av kraften i organisationen. Därför är det viktigt att ledare och chefer tar reflektionstid, ensamma eller ihop med en handledare, för att sortera, tänka och förvalta kraften och lusten i sitt eget ledarskapsutförande kopplat till organisationens mål.

Ledningsgruppens beteende

Att sätta ord och visa med tonläge, kroppsspråk mm vad ledaren brinner för, vad ledaren önskar se, är ledarbeteende som utlöser följare! Chefens uppgift är att leda sin ledningsgrupp till att, äga, driva och leda mot de mål ni har satt. Hur arbetar du för att din ledningsgrupp att få samsyn om vart ni är på väg och vilka förväntningar och handlingar det innebär i ledningsgruppens utförande? Hur formulerar ni gemensamma mål? Hur fördjupar ni er samsyn? Hur säkrar du att ni har en gemensam förståelse för vad denna samsyn innebär i handling för varje deltagare i ledningsgruppen? Hur du som ledare värdesätter dina medarbetare och hur du utmanar dem påverkar hur de i sin tur leder andra. Hur ledningsgruppen talar, visar riktningen, sätter ord på målet, förklarar vad som är viktigt och varför det är viktigt, är av avgörande betydelse för kulturbygget. Tror ni själva på det budskap ni förmedlar? Om inte, då behöver detta lyftas in i ledningsgruppen och arbetas igenom.

Kultur sitter inte i väggarna! Kultur är bland annat beteenden; dvs det vi gör och det vi säger. Vad vi kultiverar dominerar och det är våra tankar och beteenden, dvs vad vi gör och vad vi säger, som förflyttar oss. Gary Yukl, en av världens största ledarskapsforskare synliggör att uppdragsfokus och strukturer bär upp relationer, därför är det viktigt att se över hur vi använder de strukturer vi redan har, i syfte att stärka förflyttningen mot satta mål.

Lär vi oss något, och hur vet vi det?

När vi ser en mening och ett syfte, ser oss själva som den som har inflytande att göra skillnad, förändras våra prioriteringar, vårt sätt att lära, vad vi tror att vi behöver lära oss och hur vi tar itu med de utmaningar som ligger framför oss.

En psykologisk definition av lärande (Woolfolk, Winne och Perry, 2012) är:

Lärande är den process genom vilken erfarenheter leder till bestående förändring i kunskap eller beteende.

Detta innebär att när det inte sker en bestående förändring i kunskap eller beteende så har vi inte lärt oss något. Eller rättare sagt, vi har inte lärt oss det som var syftet med lärandet! Inom skolvärlden borde då lärande leda till att vi förstärker en högkvalitativ undervisning i alla klassrum  då kvalitén på klassrumspraktik är största faktorn för att förutse elevernas studieresultat.Vad lärarna gör med eleverna i klassrummet under skoldagen är den faktorn som kan påverka elevernas lärande och studieresultat allra mest, ju sämre förutsättningar elever har vad gäller socialt kapital, desto mer avgörande ( Darling-Hammond. 2000; Hattie, 2009; Marzano, Pickering och Pollock 2001 ).

Hur vi ser på lärandet är av avgörande betydelse för eleverna som lärarna undervisar och är även av avgörande betydelse för medarbetarna som ledare och chefer leder. Inom en utbildningsorganisation organiseras olika forum i syfte att det ska ske ett lärande. Men hur vet vi att ett verkligt lärande har skett? Utifrån detta resonemang kommer jag att skriva om olika medel för att nå verksamhetens mål och ett av dem är hur vi organiserar våra möten.