Strategi 1 i Formativt förhållningssätt – att klargöra, dela och förstå lärandemål

Hand som skriver med krita på grön tavla: knowledge is power, kunskap är makt.
Begreppet “Bedömning för lärande” kan beskrivas i fem nyckelstrategier (se tidigare blogginlägg för beskrivning).

Den första strategin, som detta inlägg handlar om, innebär att klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier.

Anders Jönsson, filosofie doktor i pedagogik beskriver i sin bok Lärande bedömning att lärande bedömning förutsätter:

  • att förväntningarna kommuniceras tydligt
  • att uppgifter och bedömningsanvisningar konstrueras för att kunna ge information om elevernas position i förhållande till mål och krav
  • att den information som framkommer genom bedömningen, används för att stödja elevernas utveckling

Vuxenutbildning, Barn och fritidsprogrammet

Jag arbetar som förstelärare och undervisar i yrkesämnen på Barn och Fritidsprogrammet vid Värnhemsskolan i Malmö stad.  I min undervisning använder jag mig av tre digitala funktioner nämligen: Google classroom, Studybee samt Classroom screen, för att klargöra lärandemålen, vad som förväntas av eleverna och slutligen hur de kommer att bedömas.  Dessa digitala resurser är ett stöd i mitt arbete med att klargöra lärandemålen för mina elever. Hur de används i min undervisning kan ni läsa om i detta blogginlägg.

Digitala hjälpmedel för att tydliggöra målen

Google Classroom är en lärplattform som på ett enkelt sätt hjälper både mig och mina elever att skapa struktur över det lärande som ska ske. Studybee är en tilläggsapplikation som ger mig möjlighet att arbeta med formativ bedömning. Classroom screen är en tilläggsapplikation som ger mig möjlighet att skapa en digital planering över dagens arbetsmoment.

Vid kursstart får eleverna en studiehandledning över hela kursen. Där bryter jag ner ämnets syfte för den aktuella kursen och kopplar det till det centrala innehållet och adekvata kunskapskriterier. Därefter skapar jag olika uppdrag eller utmaningar som eleverna får arbeta med för att nå aktuella lärandemål.  Varje uppdrag schemaläggs som en uppgift/fråga i Google Classroom. I Studybee länkas lärandemål för det aktuella uppdraget.

Kursernas lärandemål är utformade i en kunskapsmatris (bild 1) i Studybee så jag markerar enbart de lärandemål som denna uppgift ska prövas mot. Kunskapsmatriserna gör jag endast en gång, därefter sparas dessa digitalt på Studybees server.

Kunskapsmatris: feedback och feedforward.
bild 1. Kunskapsmatris för kursen: Pedagogiskt arbete med verktyget Studybee.

 

I kunskapsmatriserna har jag lagt in kunskapskriterierna, samt hur eleven kan utveckla sina kunskaper (bild 2).

Kunskapsmatris: feedback och feedforward
bild 2. Kunskapskriterier som ger återkoppling till eleven med verktyget Studybee.

 

Eleverna skickar in sina uppgifter digitalt och jag responderar på dem via Studybee. Eleverna kan även få en överblick för alla uppdrag i kursen genom en kursöversikt.

Classroom screen är ett verktyg för en daglig planering av alla arbetsmoment vilket skapar en struktur, förutsägbarhet och en förväntan på elevernas arbete. Du skapar din egen arbetsplanering med de verktyg som är aktuella för din lektion. Tyvärr går inte planeringen att sparas men det går ganska snabbt att skapa en arbetsplanering. Se gärna klippet från Youtube om vilka verktyg som finns. Mina favoriter är skriva, äggklocka, klocka, slumpvis namn, arbetssymbol (bild 3).

Skärmavbild från Classroom screen med arbetsplanering.
bild 3. Screenshot över en arbetsplanering med verktyget Classroom screen.

 

Strategi 1 inom BFL handlar enligt Anders Jönsson om att klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier.  

Genom den digitala återkopplingen kan eleverna se sin egen progression både vad det gäller enskilda mål såväl som kursmål. I kunskapsmatrisen får eleverna insikt i aktuella framgångskriterier för deras kunskapsprogression. De digitala verktyg som jag beskriver ger mig och eleverna en förutsägbarhet, en förståelse och en  tydlighet kring deras process mot lärandemålen.

 

Referenser:

Anders Jönsson Lärande bedömning (2012) Gleerup.

Tidigare blogginlägg om Formativt Förhållningssätt:

https://pedagog.malmo.se/2018/10/02/formativ-undervisning-och-larandets-mysterium/

https://pedagog.malmo.se/2018/10/16/formativt-forhallningssatt-hur-kan-man-gora-da/

Skribent: Åse Ranemyr-Holmberg