Gå direkt till innehållet

Kulturens väktare värnar allemansrätt

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Sedan 2019 har Malmös gymnasier haft egna kulturombud som ska möjliggöra att kultur i skolan är kvalitativ, relevant och tillgänglig. Ombuden informerar och inspirerar sina kollegor om det kostnadsfria kulturutbud som finns inom ”Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö”, som från och med i höst garanterar minst en kulturupplevelse per läsår för samtliga…

Digitala verktyg i praktisk-estetiska ämnen – hur fungerar det?

Publicerat: Skribenter: Karin Ollinen, Jens Ideland

I intervjuer vi gjort med 88 lärare från grundskolan blir det tydligt att lärare med fokus på olika ämnen och åldrar ser olika möjligheter och utmaningar med digitala verktyg. Det här inlägget fokuserar främst på skillnader och likheter när det gäller de ämnen som brukar kallas praktisk-estetiska ämnen, det vill säga bild, hem & konsumentkunskap,…

Digitaliseringen blev en väg framåt för elevernas lärande

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

På Mellersta Förstadsskolan är tre fjärdedelar av ledningen googlecertiferade pedagoger och man har satsat hårt på att utbilda all personal. Nu är hela skolan digitalt certifierad och tack vare de digitala verktygen kan man variera undervisningen. Den 3 juni 2022 blev Mellersta förstadsskolan en av tre grundskolor som kunde titulera sig Digital skola i Malmö….

Digitala verktyg och ämnet teknik

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Teknikundervisningen handlar om att öka förståelsen för hur teknik fungerar. På senare år har digital teknik blivit en stor del av våra liv vilket påverkat innehållet i ämnet. Ämnesövergripande arbete där teknikämnet ingår har potential att bidra till utveckling av elevers digitrala kompetens. Det här blogginlägget har genomförts inom uppdraget Digitaliseringens påverkan på undervisning och…

Digitala verktyg i NO-undervisningen

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Vid undervisning i NO-ämnen, används fler specialiserade digitala verktyg än i exempelvis SO-ämnen. Det handlar bland annat om möjligheter med visualiseringar. Samtidigt beskriver lärarna som undervisar i NO-ämnena i hög grad möjligheter som är applicerbara på många andra ämnen. Detta och en hel del annat beskrivs i följande blogginlägg som är det nionde där resultat…

Lärares inkluderande och kompensatoriska arbete med digitala verktyg och resurser

Publicerat: Skribenter: Jens Ideland, Karin Ollinen

När vi som vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) intervjuat lärare och specialpedagoger från Malmös grundskolor om hur digitaliseringen påverkar undervisningen och elevernas lärande finns det några teman som återkommer. Ett tema som kommer upp i alla de 23 fokusgruppsintervjuer vi gjort är att digitala verktyg och resurser hjälper lärare att stötta elever i behov av…

Hur får vi syn på elevers erfarenheter av digitala verktyg i skolarbetet?

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Strax innan det var dags för sommarlov fick vi möjlighet att träffa högstadieelever från tre olika skolor. Vi intervjuade dem om deras erfarenhet och tankar om användning av digitala verktyg i skolarbetet. Att få ta del av elevernas upplevelser gav oss perspektiv på de intervjuer vi genomfört med lärare från 52 grundskolor i Malmö stad….

Digital kompetens i SO-ämnen

Publicerat: Skribent: Anna-Lena Godhe

Digital bildning, det vill säga, hur digitaliseringen av samhället påverkar oss på olika sätt får i svenska läroplaner ganska stort utrymme. Detta blir tydligt i SO-ämnen där lärare pratar om vikten av att eleverna lär sig att ha ett kritiskt förhållningssätt i digitala miljöer. Liksom i andra ämnen menar SO-lärare att digitala verktyg bidragit med…

Att använda digitala verktyg på lågstadiet - vad tillför det?

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

När lärare på lågstadiet använder digitala verktyg i undervisningen, upplever de en del möjligheter och utmaningar som verkar vara specifika för just lågstadiet. Exempelvis så ser många av dessa lärare projektorn som ett oumbärligt arbetsredskap. I det här blogginlägget får du veta mer om det samt en del annat som framkommit vid tre olika fokusgruppsintervjuer…

Vi gör både och – ofta tillsammans

Publicerat: Skribent: Karin Ollinen

Inom uppdraget Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande fick vi möjlighet att genomföra fokusgruppsintervjuer med nio lärare som undervisar i förskoleklass. Den ena intervjun hade fokus på matematiskt tänkande och den andra handlade främst om språklig medvetenhet. Vid båda intervjuerna berördes även andra delar av undervisningen. I detta blogginlägg finns berättelser från intervjuerna, men också…