Publicerat:

När handling föregår tanken eller lever han än?

Jag funderar mycket över hur elever tänker och hur de kommer fram till slutsatser. Efter att ha avslutat en Learning study med mina kollegor ser jag att de kritiska aspekter, d.v.s. det som eleverna inte förstår och har svårt för, inte alltid är de som vi lärare tror. Trots lång erfarenhet går vi ofta bet… Läs mer

Publicerat:

Alla delar är viktiga för att få en fungerande helhet

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking Systematiskt kvalitetsarbete låter kanske som något väldigt torrt, tråkigt och för många helt onödigt. En del röster som hörs i skolan handlar om vad vi ska ha systematiskt kvalitetsarbete till och om det verkligen är nödvändigt. Räcker det inte om varje lärare gör sitt jobb? Jo, det är klart… Läs mer

Publicerat:

Learning study och historiebruk

  När GY11 infördes hamnade många historielärare ute på skolorna i ett besvärligt läge. En stor del av lärarkåren hade inte tidigare undervisat i historiebruk, vilket skapade stor förvirring och oro. I kursplanen i historia finns följande punk i det centrala innehållet med:   Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik.… Läs mer

Publicerat:

Game of History- en kamp om tid!

  Historieundervisningen är i mångt och mycket en kamp om tid och att fånga elevernas uppmärksamhet. Hur fångar vi elevernas intresse utan att ge avkall på kvalitet i vår undervisning? Detta är en fråga som jag ofta kommer tillbaka till när jag reflekterar över min egen undervisning. Hi1b är i mångt och mycket en färdighetskurs… Läs mer

Publicerat:

Låt eleverna vara med hela vägen!

Vi får aldrig en lärande organisation om eleverna lämnas utanför förändringsarbetet! För att få ett kvalitetsarbete systematiskt och framgångsrikt behövs några viktiga ingredienser. För det första måste det vara systematisk, det vill säga det måste ske om och om igen och man måste kunna följa utvecklingen över tid. För det andra måste det vara förankrat… Läs mer

Publicerat:

Mötesplatser för lärare- en långsiktig vinst

    Mina elever fick göra en övning där de skulle välja ut ett antal brytpunkter i en historisk epok. Syftet med uppgiften var att eleverna skulle förstå relevans och signifikans samt att de skulle resonera kring urval. Detta visade sig vara en svår uppgift för många elever som gärna blandar stort och smått. En… Läs mer

Publicerat:

Progression eller repetition?

  När jag arbetar med mina historiekurser, Hi1b, Hi2a samt Hi3, funderar jag mycket över progressionen. Progressionen mellan årskurs 9 på grundskolan och första kursen i historia på gymnasiet samt mellan de högre kurserna Hi2a och Hi3. Samtliga 100-poängskurser på gymnasiet har samma kunskapskrav men lite olika centrala innehåll. Samtidigt måste vi förhålla oss till… Läs mer

Publicerat:

Sex år efter Gy11- Hur mår historieämnet egentligen?

Det har nu gått sex år sedan Gy11 infördes och historieämnet plötsligt blev mer av ett färdighetsämne. Vad har då denna förändring inneburit i praktiken? Jo, att vi nu måste arbeta med områden som historiebruk, historiemedvetande, tolkningar och perspektiv. Historieämnet är också mer inriktat mot samband med förändringsprocesser, kontinuitet och förändring samt teoretiska förklaringsmodeller. Dessutom… Läs mer