Gå direkt till innehållet

Antal inlägg: 2

Sexualitet, samtycke och relationer – ett breddat värdegrundsuppdrag

Publicerat: Föreläsare: Maricken Larsson, Gabriella Haramaty

Föreläsningen möjliggör en synvända kring namnbytet från Sex och samlevnad till Sexualitet, samtycke och relationer där också begreppen bryts ner. Föreläsningen berör också läroplansändringarna för skolorna, samt att stöd finns i Lpfö-18 och hur vi kan jobba med arbetsområdet utifrån barnkonventionen som blev lag 2020. Dessutom presenteras två verktyg de tagit fram för att underlätta arbetet ute i verksamheterna: Handboken och PUSS-modellen.

Föreläsare: Maricken Larsson & Gabriella Haramaty

Resultatskillnader – vad säger forskningen?

Publicerat: Föreläsare: Maricken Larsson, Camilla Jonasson, Maria Almgren

Inför grundskolenämndens politiska hearing i januari 2022 med temat ”Resultatskillnader i skolan mellan flickor och pojkar” fick Pedagogisk inspiration i uppdrag att presentera orsaker till resultatskillnader utifrån forskning och det är vad vår film utgår ifrån. (Föreläsningen textas inom kort)

Camilla Jonasson är genusforskare och vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration (Pi) Maricken Larsson och Maria Almgren är utvecklingssekreterare med fokus på normer och värden, även på Pi.  

Tryckta källor  
Leijnse, Emma (2017). Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen. Natur och kultur: Stockholm  
Zimmerman, Fredrik (2019). Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Liber AB: Stockholm.  
Zimmerman, Fredrik (2018). Det tillåtande och det begränsande. Acta Universitatis Gothoburgensis: Göteborg.  
Olofsson, Jonas (2021). Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning  
– en bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar i Malmö. Malmö universitet: Malmö  
 
Digitala källor  
Folkhälsomyndigheten.se (2019, uppdaterad 2021) Pojkar mår bättre än flickor i tonåren.  
ifous rapportserie (2022:1) ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola.  
Statens offentliga utredning SOU (2014:6). Män och jämställdhet.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) Se, förstå och förändra. Att motverka könsskillnader i skolresultat.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2018) Maskulinitet och jämställd skola. Arbetet för ökad trygghet och bättre studieresultat.