Anna Hell – Digitala verktyg i undervisningen

Anna Hall.

En väg till förbättrad språkutveckling för flerspråkiga elever

Arbetssättet Att skriva sig till läsning (ASL) har ökat sedan det introducerades runt 2005. jag har försökt att utreda vilka effekter arbetssättet har på elevers studieresultat i svenska i årskurs 3 i grundskolan för elever med svenska som förstaspråk respektive andraspråk. Jag har även velat skapa en djupare förståelse för varför den bedrivna undervisningen kan ha dessa effekter på elevernas litteracitetsförmågor. Metoden som jag använt mig av för att ta reda på detta, är mixed medhods vilket innebär att studien har en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen består av enkätsvar från drygt 300 rektorer från hela landet. Således har jag studerat elevers resultat från cirka 300 skolor över hela Sverige. I den kvalitativa delen genomfördes tre djupintervjuer med utbildare inom ASL, lärare och förstelärare som arbetar med ASL på en flerspråkig skola. Det genomfördes även två klassrumsobservationer i en årskurs 2 och en årskurs 3. Studien visar häpnadsväckande resultat och en sak jag kan berätta redan nu är att arbetssättet Att skriva sig till läsning (ASL) är att gynnsamt för flerspråkiga elever. Mer om detta tänker jag berätta i september. Hoppas att vi ses då!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna på Anna på Pedagog Malmö Live! den 27 september.