Barn luktar på lök.

Att mötas i språket

– Det handlar om att möta varje barn var barnet är. Det är viktigt i mötet med alla barn men när det kommer till barn med språkstörning är det ett måste, säger Madelene Prematte, förskollärare på Klövervallens förskola.

Klövervallens förskola finns en av Malmös sju språkavdelningar. På avdelning Nyckelpigan är sex av femton platser reserverade för barn med grav generell språkstörning. För att få en plats på där måste barnet vara utredd av logoped.

– Avdelningen är sprungen ur tanken att barn lär av barn – i mötet med andra barn och med stort stöd från oss vuxna stimuleras de att utveckla sin kommunikativa och språkliga förmåga, berättar Madelene.

En språkstörning kan te sig i många uttryck och i olika grader men sammanfattat innebär att ett barns språkförmåga är nedsatt jämfört med andra jämnåriga. En språkstörning påverkar ett barns språkutveckling både vad gäller både språkproduktion och språkförståelse inom flera olika områden – pragmatik (reds anm. hur barnet använder ögonkontakt, kroppsspråk och det talade och skrivna språket för att kommunicera), semantik (reds anm; de ord, uttryck och meningar barnet förstår och kan), fonologiskt (uttal) och grammatiskt.

Barn sträcker fram två bananer mot pedagog.

Aktiviteter för språket

– På Nyckelpigan arbetar vi mycket med aktiviteter som stärker barnen att kunna kommunicera och samspela med andra. En språkstörning påverkar ofta barnets förmåga att använda och tolka ögonkontakt, kroppsspråk, mimik, och att vänta på sin tur, säger Madelene.

Alla aktiviteter som barnen deltar i ska ge dem tid att få träna sina språkliga kompetenser – i sin takt och efter sin förmåga. Madelene menar att det som vuxen är lätt att skynda på utan att tänka på konsekvenserna.

Barn sträcker fram äpplen och päron mot pedagog.

– Vi som arbetar i förskolan måste plocka fram vårt tålamod. Aktiviteter ska få ta tid och det kan bli så fel om vi inte låter barnen få försöka tills de är nöjda.

Stöttning i leken

En stor del av Madelenes arbetsdag sker på golvet. Det är där barnen ofta befinner sig i till exempel leken som är viktig för samspel, turtagning och kommunikationen.

– Många av barnen behöver mycket språklig stöttning och uppmuntran i just leken och då måste vi befinna oss där leken sker. Som stöd använder vi TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd som underlättar för dem att förstå leksignaler och sätta ord på det som de vill och känner.

Alla aktiviteter behöver vuxenstöttning – sagostunden är en av dem. Madelene använder ofta rekvisita när hon läser sagor med barnen. Guldlock är en favoritsaga som med små dockor, nallar och dockhusmöbler hjälper barnen att återberätta vad de har fått lyssna till.

– Det är viktigt att de får sätta ord på vad de gör, hör, ser och upplever och att vi vuxna finns med och stöttar i det.

Kvinna och barn pratar.

Leta ord utomhus

Utflykter och upplevelser är alltid positivt för språkträning menar Madelene som ofta tar med sig kameran ut. Bilder från lekplatsen eller skogen ger stöd i återberättandet.

– Vi letar ofta efter ord i parker eller på lekplatser. Utomhus sker en stor del av det viktiga spontana samtalet –  precis som vid måltiden, det finns något konkret att prata om.

På Nyckelpigan står alltid individen i centrum. En trygg individ är grunden för en stärkt grupp menar Madelene. 25 års erfarenhet av att arbeta med barn som har en språkstörning vittnar om hur betydelsefullt det är att kunna läsa barnens signaler och att aktivt träna dem i turtagning och samspel. När språket inte kommer av sig själv blir barnen ofta missförstådda.

– När språket inte kommer av sig själv är det lätt att barnen blir missförstådda. Därför är det så viktigt att alla som arbetar inom förskolan har kunskap om vad en språkstörning innebär och kan tolka barnens kommunikativa signaler, säger hon.

Logopedkontakt

En viktig del i arbetet på språkavdelningen är kontakten och samarbetet med logoped som kommer varannan vecka. I det mötet tränar barnen språket genom olika språklekar eller spel – genom klassiska spel som Lotto och Memory utvecklar barnen uttal och förmåga att kategorisera.

– Att barnen får utveckla sin självkänsla och känna tillit till sig själva är betydelsefullt. Det ska vara okej att våga göra fel och prova igen.

Text och foto: Marina Walker