Skriven text i block.

Bokcirkel med fokus på lässtrategier och boksamtal

Jenny Lindell, grundskollärare på Västra hamnens skola, brinner för läsning, böcker och språkutveckling. Det har smittat av sig på hennes elever, en årskurs 7. I form av en bokcirkel där lässtrategier och boksamtal står i fokus.

Kvinna sitter vid bord.
Jenny Lindell

– Läsning och svenskämnets strategier genererar ökad förståelse i andra ämnen, säger hon.

Tillsammans med eleverna bedriver Jenny en bokcirkel. Bokcirkeln har sin utgångspunkt i vikten av lässtrategier och är inspirerad av en läsande klass och läsfixarna.

– Man kan säga att det är en fortsättning på läsfixarna som jag har utvecklat och anpassat till åldern som eleverna befinner sig i, säger Jenny. Genom bokcirkeln utmanar och använder eleverna lässtrategier utan att egentligen vara medvetna om det. De blir en naturlig del av läsandet.

Läsfixarna används flitigt i de yngre årskurserna på skolan sedan några år tillbaka. Jenny vill att det medvetna läsandet går som en röd tråd genom alla stadier, och att man arbetar medvetet för att överbrygga gränserna dem emellan.

– Lässtrategier i sig låter inte så kul men det gäller att utmana läsandet och inspirera dem till att läsa mer på ett aktivt sätt, säger hon.

Boksamtal med olika roller

Bokcirkeln utgår från boksamtal där eleverna diskuterar bokens innehåll och budskap i grupper om fem. Alla elever läser samma bok. Bokcirkeln står på schemat en gång i veckan och varje bok får fem veckor för bearbetning. Inför varje pass får eleverna ett uppdrag, en specifik roll som alternerar från pass till pass. När boken är utläst ska alla ha haft alla roller. Under samtalet antar eleverna rollerna som diskussionsledare, sammanfattare, ordletare, persongranskare och frågeställare. Alla rollerna ska efter diskussion lämna in sitt uppdrag i skriftlig form.

– Diskussionsledaren har det övergripande ansvaret för boksamtalet. Ansvarsuppgiften är att välja ut och lyfta fram en eller två större händelser, problem eller intryck i boken som fokus för diskussionen. Diskussionsledaren är också ansvarig för att skriftligt sammanfatta vad som diskuteras, berättar Jenny.

Pedagog hjälper eleverna.
Jenny lyssnar till gruppens diskussion.

Sammanfattaren ska muntligt kunna sammanfatta lästa sidor inför kamraterna. Ordletaren har som uppgift att skriva förklaringar till ord som är svåra att förstå eller svåra att stava. Frågeställaren ställer frågor utifrån texten med frågeorden vem, vad, hur, när, var och varför. Frågeställaren ska också skriva ner hur hen tror att berättelsen fortskrider och persongranskaren beskriver noggrant personer från texten.

– Persongranskaren får gärna gissa och hitta på extra detaljer som kan passa in, säger Jenny.

Lässtrategier och eget ansvar

Boken som eleverna bearbetar i befintlig bokcirkel är Eldens hemlighet av Henning Mankell. Valet av bok är viktigt men inte avgörande för hur arbetet fortskrider. Enligt Jenny handlar det om att bli bekväm i strategier.

– Jag tycker att det fungerar med vilken bok som helst, det behöver inte vara skönlitterära böcker. Strategier är lika viktigt när man läser faktaböcker. Det behöver inte heller vara en bok som alla gillar. Det finns ett diskussionsvärde i att läsa en bok som man inte alls tycker om, säger Jenny.

Elever sitter runt bord.
Boksamtal i gruppen.

Bokcirkeln bygger på eget ansvar under handledning. Jenny själv deltar inte i samtalen. Hon fungerar som observatör och rör sig mellan grupperna för att lyssna och läsa in hur arbetet fortlöper och fungerar.

Elever sitter och läser i sina bänkar.
Klassen läser vidare i boken.

– Jag vill att eleverna äger det här diskussionstillfället utan att jag lägger mig i, säger hon.

Samarbete som grund

Jenny menar att rollerna går att använda i alla ämnen för att bearbeta text. Undantaget är persongranskaren som inte alltid fungerar att använda i en faktatext. Hon poängterar vikten av samarbete som grund för bokcirkeln och att alla rollerna är nödvändiga för helheten.

– Inom gruppen utvärderar eleverna varandra. Har man inte gjort sin uppgift påverkar det diskussionen inom gruppen. Något fattas.
Efter varje bokcirkeltillfälle har jag också feed forward-samtal med eleverna för att lyfta fram utvecklingsområden.

Ökat självförtroende och läsintresse

Enligt Jenny har självförtroendet för läsning och läsintresset bland eleverna ökat. Något som hon på sikt kan se generera i utvecklad läsförmåga. Eleverna har också lärt sig att ställa och använda öppna frågor. Jenny använder sig av bokcirkelns olika roller när hon träffar elever och vårdnadshavare på utvecklingssamtal.

– Under utvecklingssamtal kan vi prata om att en elev behöver träna på att läsa. Genom att använda bokcirkelns roller kan jag bli mer specifik genom att be en elev vara t ex ordletare eller persongranskare under läsningen, avslutar hon.

Text och foto: Marina Walker