Ingegerd Tallberg Broman står utanför entrén till Malmö Universitet.

Hon vill se modiga skolledare

Våga välj bort och var modig. Uppmaningen kommer från SKL:s expertråd för skolutveckling.
— Skolledare behöver bli modiga nog att stå upp för sin kompetens, säger Ingegerd Tallberg Broman, professor emeritus i pedagogik vid Malmö Högskola.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Friskolornas riksförbund tillsatte tidigare i år en expertgrupp för skolutveckling. Tanken var att gruppens arbete skulle ses som ett komplement och ett underlag för diskussion till skolkommissionens arbete.
— Det fanns en upplevelse av att man inte var så inkluderad i skolkommissionens arbete. Det finns ett antal liknande alternativa grupper. Jag ser det som att man ger en bredd åt kommissionens arbete, säger Ingegerd Tallberg Broman.
Tjugo ledamöter, sex månaders diskussion och ett antal konkreta exempel på skolutveckling runt om i landet ligger till grund för de trettio rekommendationer som gruppen har kommit fram till. Bland annat föreslår man att betyget F ska ges ett meritvärde för att öka motivationen hos elever och att regeringen bör öppna fler vägar till att kunna läsa in lärarbehörighet. Dessutom bör styrdokumenten bli mer användbara för lärare och elever. I rapporten finns det också ett antal rekommendationer för skolledare.
— Skolledaren har en väldigt betydelsefull roll i att ge möjligheter att forma organisationen, leda och uppmuntra medarbetare. Man ger legitimitet för utvecklingen, säger Ingegerd Tallberg Broman.

Måste få mandat

Ett av råden handlar om att skolledaren måste skapa bättre förutsättningar för lärare i form av att begränsa, renodla och dela deras arbetsuppgifter på fler.
— De handlar om att skolledaren får mandat att tydliggöra roller. Gruppen är positiv till att det förs in fler yrkeskategorier som kan ge lärare större utrymme för undervisning och för pedagogisk verksamhet på förskolor. Det kan vara till exempel lärarassistenter.
Ingegerd Tallberg Broman sitter på en röd sittpuff framför en korridor som fortsätter bortåt.
Under tiden som gruppen har arbetat har en önskan om mindre detaljstyrning återkommit. Diskussionen har lett till att en av rekommendationerna är att skolledare och förskolechefer behöver använda sitt friutrymme mer.
— Det handlar om att man vill ha ett större professionellt handlingsutrymme. Det måste finnas en flexibilitet i vad man ska göra. Allt passar inte alla. Som det är nu finns det statsbidrag som man inte kan söka eftersom det finns regler som inte är adekvata för skolan. Skolor och förskolor är inte en genomsnittlig homogen grupp.

Modiga ledare

Det professionella handlingsutrymmet håller på att naggas i kanten när man som skolledare, enligt gruppen, ofta känner sig klämd mellan hierarkier och yttre krav.
— Det är en balansgång mellan tillit och kontroll av skolledare, det upplevs som att kontrollen är större än tilliten. Man gör saker för någon annan istället för den egna verksamheten. Då naggas det professionella handlingsutrymmet.
Det är bland annat i dessa lägen som skolledarna behöver stå på sig menar Ingegerd Tallberg Broman.
— Det är även en balansgång att vara skolledare. Man får nya förutsättningar och man måste vara flexibel. Man är del i en styrkjedja. Om man har en okunnig ovan sig som inte kan eller vet måste man ha mod att representera sin kompetens.
Gruppens arbete har presenterats för skolkommissionen och man har också varit del av en hearing.
— Rapporten är ett inspel till skolkommissionen och till regeringen, säger Ingegerd Tallberg Broman.
Här kan du läsa hela rapporten.
Text och foto: Johanna Ravhed