Föreskolechef Sharon Haffajee

Med Skolverket för bästa förskolan

Genom personlig stöttning och hjälp av Skolverket i utvecklingsarbetet har fem förskolor och fyra grundskolor i Malmö tagit stora steg.
– Samarbetet med Skolverket gör att vi stannar upp och tänker efter. Det blir inga snabba lösningar. Den utveckling vi gör blir beständig, säger Sharon Haffajee, förskolechef på Balders förskola.

Under tre års tid får de förskolor och skolor som väljs ut av Skolverket till projektet “Samverkan för bästa skola” extra stöd och stöttning för att kunna utveckla sin verksamhet. Skolorna söker inte själva, utan urvalet görs av Skolverket och baseras på skolornas kunskapsresultat. Förskolorna bedöms utifrån andra aspekter, till exempel personalens utbildningsnivå eller barnens familjebakgrund. I Malmö deltar fem förskolor och fyra grundskolor.
– Först blev vi lite fundersamma och tänkte att: jaha är vi så dåliga. Men det är ju absolut inte så. Utan det är en jättestor möjlighet för oss att få jobba med långsiktig utveckling, säger Sharon Haffajee.

Att stanna upp

Balders förskola är ett år in i projektet och mycket tid har lagts på första delen som är att tillsammans med Skolverket göra en nulägesanalys. Med hjälp av olika verktyg har förskolan tittat på flera nivåer av sitt arbete.
– Vissa saker som kom fram i analysen kände vi på oss och vissa saker började vi se när vi hade gjort analysen. Vi är ju “doers” – vi jobbar och verksamheten rullar på så det var väldigt nyttigt att stanna upp och titta tillbaka, säger Sharon Haffajee.

För Balders förskola mynnade nulägesanalysen ut i tre områden som de behöver jobba vidare med: barns delaktighet, barns möjlighet till lärande och undervisning och att se till att alla på förskolan blir involverade och förstår det systematiska kvalitetsarbetet.

– Vi har haft stor hjälp av det skattningsverktyg som förskoleförvaltningen i Malmö har. På det sättet får vi koll på hur personalen bedömer sin egen kunskap.

Insatser planeras

Arbetet med barns delaktighet kom igång redan under förra året och där jobbar personalen tätt med förvaltningens pedagogiska utvecklingsteam. Inom de andra två områdena pågår just nu planering för utbildningsinsatser tillsammans med Malmö universitet där Skolverket går in och stöttar ekonomiskt. Under arbetet med nulägesanalysen träffades de inblandade förskolecheferna från Malmö, en representant från huvudmannen och en förste förskolelärare och en biträdande från varje område en gång i månaden för handledning.
– Det har varit mycket stimulerande att arbeta tillsammans samtidigt som Skolverket har hjälpt oss att skynda långsamt och hålla fokus på nulägesanalysen, säger Sharon Haffajee.

Och nog har insatserna börjat ge resultat.
– Tidigare var Balder en genomgångsförskola. Man fick en plats här och sen sökte man sig vidare. Nu har det ändrats, delvis på grund av detta arbetet. Nu har förskolan en egen kö och föräldrar söker sig hit. Det är en förskola som vårdnadshavare rekommenderar till andra, säger hon.

Text och foto: Johanna Ravhed