Halvbild på Rahmatulah Sarwari framför ett träd.
Foto: Matilda Lundahl

”Vi ska handleda eleven till självständighet”

Rahmatulah Sarwari har arbetat som studiehandledare och modersmålslärare i pashto i över 30 år. Sedan fem år tillbaka jobbar han med kvalitetsutveckling av studiehandledning i Malmö.
— Man såg ett behov av att utveckla och förbättra studiehandledningen. Det behövde bli klarare och tydligare att man kan söka hjälp och var ansvaret ligger, säger Rahmatulah Sarwari.

Rahmatulah Sarwari arbetar 50 procent med att utveckla studiehandledningen, resten av tiden är han studiehandledare och modersmålslärare på gymnasiet. Enligt honom bygger en fungerande studiehandledning på planering och sedan utvärdering – ‘hur fungerar det? Vad fungerar inte och vad ska vi ändra på?’ Planeringen ska anpassas efter elevernas behov och det är elevens bästa som är viktigast.
För att förutsättningarna för studiehandledningen ska bli så bra som möjligt har Rahmatulah Sarwari och modersmålsenheten tagit fram en planeringsmall som ämnesläraren och studiehandledaren gemensamt ska fylla i. Detta för att det ska finnas en gemensam bild kring elevens kunskaper men också för att man tydligt ska kunna se vad målet är, hur man når dit och hur det ska utvärderas.
Han har dessutom tagit fram konkreta tips och råd som riktar sig dels till studiehandledare och dels till ämneslärare. Råden fokuserar på kommunikation mellan ämnesläraren och studiehandledaren, att planera i god tid och att följa upp studiehandledningen med såväl elev som ämneslärare/studiehandledare.
— Det allra viktigaste har varit att se över hur samarbetet ska fungera. Samarbetet mellan studiehandledare, mentor och ämneslärare. Fungerar inte det så blir studiehandledaren bara en belastning.

Läs mer: Allt fler elever får studiehandledning på sitt modersmål

Olika sätt att studiehandleda

En studiehandledare kan förbereda eleven före undervisningen, vara med under lektionen, eller hjälpa eleven efter lektionen. Rahmatulah Sarwari menar att studiehandledare gärna vill ha ämneslärarens instruktioner eftersom det är de som är experter på ämnet och som arbetar med eleven hela veckan.
— Vi kommer dit en gång i veckan, i bästa fall två. Vi behöver ämneslärarens spetskunskap och hjälp för att studiehandledningen ska bli så bra som möjligt.
Han säger att en bra variant är om han som studiehandledare är med i klassrummet en stund när ämnesläraren håller i genomgången så att han ser hur läraren undervisar. Därefter kan han sätta sig med eleven och hjälpa på samma sätt som läraren undervisar i klassen.

”Handleda eleven till självständighet”

Studiehandledning ska stötta elevens kunskapsutveckling i olika ämnen. Det handlar om språk och förståelse men det kan också handla om kultur berättar Rahmatulah Sarwari.
— I vissa ämnen ser undervisningen olika ut i olika länder. Eleverna är mångkulturella och kan komma från andra lärosystem, särskilt NO-ämnena skiljer sig åt. Till exempel matematik, sättet man tar sig fram till svaret kan vara olika för olika lärosystem men svaren är desamma. Men sånt förvirrar eleven och det vill vi undvika, förklarar Rahmatulah Sarwari.

Läs mer: Ökad gemenskap när skolor bjuder in modersmålslärare till uppstartsmöten

Rahmatulah Sarwari har hört lärare säga att de inte vet vad studiehandledarna gör när de handleder.
— Men det är din elev och det är du som lärare som äger timmarna – du ska veta vad som sker.
Han återkommer hela tiden till utvärdering – för att samarbetet ska fungera måste det utvärderas kontinuerligt och tillsammans med läraren för att se att eller om det ger resultat.
— Men också för att se om behovet finns, eleven kanske inte behöver studiehandledning längre. Eleven ska inte bli beroende av det. Tanken är att vi ska handleda eleven till självständighet. Eleven ska lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande.

Text och foto: Matilda Lundahl

Kräver inloggning på Komin:
Studiehandledning på modersmål