Nicole Lindborg, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Gottorpskolan.

”Det är världens bästa jobb”

Nicole Lindborg, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Gottorpskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Oscar Jensen.

– Vad känner du är dina största utmaningar som undervisande lärare i svenska och svenska som andraspråk?

– På skolan där jag arbetar så har vi inte speciella SVA-grupper, detta gör att grupperna i många fall blir oerhört heterogena. För mig är det en stor utmaning att individanpassa undervisningen och säkerställa att alla elever får den tid av mig som jag bedömer att de behöver. I en klass med 28 elever är det näst intill omöjligt för mig att hinna med att möta samtliga elevers faktiska och individuella behov, speciellt då jag har både högpresterande elever med svenska som modersmål, parallellt med nyanlända elever med varierande skolbakgrund. Målet med att arbeta inkluderande är positivt men också en stor utmaning för mig som lärare när behoven varierar så kraftigt. Ibland upplever jag att det resulterar i en exkludering istället.

– Om du hade haft obegränsade resurser i ditt ämne, det vill säga ekonomisk budget och så vidare, vad hade du velat göra för att utveckla din undervisning och ditt ämne? 

– Obegränsade resurser för mig hade inneburit att i en heterogen grupp med 28 elever skulle vi vara två svensklärare, vilket hade inneburit att vi hade haft stor möjlighet att stödja eleverna efter deras individuella behov. Även att ha en extralärare som kunde stödja elever som är i behov studiehandledning på modersmålet i klassrummet skulle varit en satsning jag hade gjort. Med flera lärare i samma klassrum hade vi kunnat dela upp eleverna utifrån behov i olika grupperingar och på så sätt lättare individanpassa undervisningen.

– Varför ska man välja att plugga till just svensklärare och svenska som andraspråkslärare?

– För att det är världens bästa jobb! Att få se barn och unga utvecklas, från att vissa inte ens kan ett ord svenska när du får dem i åk 7 till att de går ut med godkända betyg i åk 9. Att hjälpa barn och unga förstå att språk=makt. Läraryrket är så varierat och man stöter på både utmaningar och glädjeämnen, det är det som gör att man aldrig tröttnar.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till min fina kollega Ida Rovin, So/Idrottslärare på Gottorpskolan. Ida inspirerar mig dagligen, hon tackar aldrig nej till ämnesövergripande arbete och är stor tillgång till kollegiet på skolan. Mina frågor till Ida:

– Varför valde du att bli ämneslärare? Hur kommer det sig att du valde kombinationen so/idrott?

– Vilken är enligt dig den största utmaningen i ditt uppdrag som lärare?

– Hur påverkas idrottsämnet av det allt mer digitaliserade samhället?