Digital kompetens för framtidens demokratiska medborgare

Tre bilder på barn och unga (framför en jordglob, mobiltelefon och i ett klassrum)
Demokrati och digital kompetens går hand i hand, visar forskning. Vi har alla ett ansvar för att ge barn och unga tillgång till de verktyg de behöver för att öka sitt inflytande. Hur det kan gå till är högaktuellt på konferensen Barn och ungas röster, mänskliga rättigheter och digital kompetens som anordnas den 22 november.

Kjällander (2022) menar att elever som blir delaktiga i och får mer inflytande över sin utbildning också tar ett större ansvar för sina digitala handlingar och människors rättigheter.

Carlsson och Sundelin (2020) poängterar att digital kompetens handlar om så mycket mer är teknik. Det handlar exempelvis om att ta ställning i ett demokratiskt samhälle och att bidra till arbetet med de globala målen.

Skola och utbildning har ett demokrati- och kunskapsuppdrag, men också ett ansvar för att utveckla barn och elevers digitala kompetens. Samhällets tekniska och digitala utveckling påverkar oss som medborgare oavsett ålder och var vi befinner oss. I skolans styrdokument är digital kompetens, de globala målen, entreprenörskap och demokrati på flera ställen sammankopplade. Frågan är om och i så fall hur vi som lärare arbetar med dessa frågor tillsammans med eleverna?

I en artikel skriver Rytzler och Jepson Wigg (2023) att digitaliseringen inte ska ses som något separat utan som en del av skolans huvudsakliga uppdrag, att fostra demokratiska medborgare. Användning av digitala verktyg är en skolutvecklingsfråga. Fokus måste bort från den tekniska kompetensen och grundläggande praktiska färdigheter och bli ett kollektivt ansvar som skolledarna är en del av (Grönlund, 2014; Skantz-Åberg et al.,2022).

Skolan har ett kompensatoriskt ansvar, inte minst när det gäller möjligheten och kunskapen om att använda digitala verktyg. Barn och unga behöver kunskap och praktisk erfarenhet av att delta i samhällsdebatten som numera många gånger sker digitalt.

Lärarna har ett ansvar att arbeta inkluderande och för att utveckla elevernas digitala kompetens. Hur det ska ske är långt ifrån en självklarhet för alla. Att ge barn och unga verktyg genom att arbeta med verkliga mottagare och vikten av att själv vara en trovärdig källa är exempel på sätt att ta sig an utmaningen.

Barn och ungas röster, mänskliga rättigheter och digital kompetens

Som en naturlig del av detta anordnar Pedagogisk inspiration och grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning den 22 november konferensen ”Barn och ungas röster, mänskliga rättigheter och digital kompetens”. Det kommer att bli en dag då alla dessa delar går in i varandra. Vi kommer att få lyssna till elever, lärare, specialister och forskare som lyfter olika perspektiv utifrån barn och unga i de olika skolformerna. Målgruppen är främst skolledare och lärare i Malmö stad, men vi välkomnar även andra. Tanken är att du ska kunna ta del av delar av dagen i efterhand, men då går du miste om samtalen och nätverkandet som är tänkt ska genomsyra dagen.

Information och anmälan: Barn och ungas röster, mänskliga rättigheter och digital kompetens

Referenser: