En början och ett avslut – systematiskt kvalitetsarbete på Mellersta Förstadsskolan del 5

Ulrika Wirgin och Nina Svensson med blomsterkransar i håret.
Ulrika Wirgin och Nina Svensson.

Det gör ont när knoppar brister, skaldade Karin Boye, och aldrig har det väl gjort så ont som just denna vår. Aldrig kunde vi väl föreställa oss för tio månader sedan att vi skulle avsluta läsåret mitt under en pandemi som förändrat hur vi har behövt anpassa skoldag och undervisning, med att möta befogad oro och försöka ingjuta lugn och med att göra upp planer för skilda scenarier och tänka nytt kring en skolavslutning som för våra elever ska bli ett fint avslut på läsåret oavsett om vi firar den utspridda utomhus eller med rektorstal och ”Den blomstertid nu kommer” via digitala kanaler.

När vi inledde det första läsåret på Mellersta Förstadsskolan i augusti förra året var det en förväntansfull uppstart med gamla och nya kollegor, mycket praktiskt att få i ordning men stor målmedvetenhet kring att bygga en skolkultur och en gemenskap.

Det första året på skolan har också varit det sista i vårt samarbete med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Två års hårt arbete skulle under det tredje och sista året knytas ihop, följas upp och nu vid årets slut sammanfattas, förhoppningsvis med att vi nått de mål vi satte upp samtidigt som de nya kollegorna skulle ”hoppa på i farten”, förstå vad vi var i gång med och varför, samtidigt som vi tillvaratog deras kompetenser för en extra skjuts i arbetet mot ökad undervisningskvalitet och måluppfyllelse.

Hur gick det med allt detta då? Vi har bett två av våra kollegor som hoppade på i augusti att berätta lite om sin upplevelse av sin första tid på Mellersta Förstadsskolan.

Björn Svensson, lärare i matte, NO och teknik, säger bl a såhär: Att få vara med och starta något nytt är häftigt och jag förstod snabbt att det fanns riktigt duktiga lärare, en mycket engagerad skolledning och personalen runt eleverna, elevhälsoteam och elevkoordinatorer, har verkligen imponerat på mig. Det är inte bara ”fler vuxna” som behövs i skolan. Det är något mer. Här fanns inte bara utbildning och kompetens utan även ett brinnande engagemang för skolan. Med duktiga kollegor vill man också bli duktigare själv och jag hoppas att det smittar av sig på våra elever. Catharina Åkerman, lärare i idrott- och hälsa och NO, håller med och fortsätter: Det var dags för mig att anta nya utmaningar och i mitt arbete på Mellersta känner jag att jag dagligen kan göra stor skillnad. Allt från diskussioner i korridoren med elever och kollegor till diskussioner under lektionstid och att jag får möjlighet till det viktigaste av allt – att inspirera till rörelse, fysisk aktivitet och hälsosam livsstil, varje dag!

För snart tre år sedan startade vi denna blogg som då var inriktad på hur vi implementerade det språkutvecklande arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Data, i form av NP-resultat, diagnoser och betyg, visade att våra dåvarande åk 7 elever var i stort behov av att tillägna sig lässtrategier då endast 55% av dessa elever hade klarat målen för läsförståelse på det nationella provet i åk 6. Därför startade vi vårt lässtrategiprojekt (LSP) höstterminen -17 för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå målen i åk 9 och få gymnasiebehörighet. Detta är nämligen inget som snabbt går att uppnå under några dagars sommarskola efter åk 8 och/eller 9, utan det kräver ett långsiktigt och systematiskt arbete som inkluderar såväl elever som lärare, vilket föranledde att samtliga lärare deltog i föreläsningar och workshops om lässtrategier parallellt med att de 2-3 morgnar i veckan övade lässtrategier en-till-en med de elever som hade ett stort behov. Vi började i liten skala med sexton elever och nästan lika många pedagoger för att efter en termin utvärdera resultatet och synliggöra huruvida detta var en framgångsfaktor eller ej.

Ramverket Varje elevs bästa skola.

Eftersom LSP visade sig vara framgångsrikt har vi inför varje läsår utökat både antalet elever och pedagoger. I vår har 42 elever och 20 pedagoger deltagit i LSP. Nu har det gått precis tre år sedan de nedslående siffrorna för våra sjundeklassare och idag har de just avslutat nionde året i grundskolan, är på väg till gymnasiet och vidare ut i livet. Hur gick det för dem? Lyckades vi med vårt kompensatoriska uppdrag? Mötte vi deras behov så att en ljusnande framtid är deras? Det var med stor glädje som vi mottog resultatet av nationella provets läsförståelse för åk 9, 85 procent nådde nu målen. De största framgångsfaktorerna för att lyckas har varit att vi arbetat på vetenskaplig grund, långsiktigt, systematiskt med kontinuerlig datainsamling, uppföljning och utvärdering, och sist men inte minst – att vi gjort detta arbete tillsammans.

 

När vi nu gjort bokslut över läsåret och klarmarkerat vår kvalitetsrapport kan vi konstatera att de elever som slutade, säkerligen mycket tack vare det fokus vi haft på att öka elevernas läsförmåga men även den kontinuitet och det samarbete som funnits runt eleverna bidragit till att en behörighetsprocent i åk 6 på 48% för ungefär samma elever i åk 9 slutade på 76%. Långsiktighet, att arbeta med lärande prioriterat utifrån egen datainsamling, med systematik, regelbunden uppföljning och på vetenskaplig grund är ett förhållningssätt som förankrats redan det första året på Mellersta Förstadsskolan, inte bara i LSP-processen, utan i alla de prioriterade processerna, inte minst de som varit i fokus i Samverkan för bästa skola som även denna inom kort kommer slutredovisas med att vi uppnått de uppsatta målen.

Mellersta förstadsskolan speglas i kristallkula.

I kristallkulan kan vi läsa om Mellersta Förstadsskolan att vi kommer fortsätta arbeta systematiskt och med stringens utifrån elevernas – och därmed medarbetarnas – behov, vilket också kommer att innebära att vi behöver fortsätta göra tydliga prioriteringar inför och under även kommande läsår för att fortsätta i samma positiva riktning. Som skolledare och skolmedarbetare är det ofta riktigt svårt att navigera i allt som skolan ska kompensera, utveckla, ansvara för osv., inte minst i förhållanden som går utöver vad som vanligtvis förväntas, som t ex den här vårens unika förutsättningar. Då är en stabil organisation med kompetenta medarbetare grunden för framgångsrik utveckling av skola där kärnuppdraget – elevernas kunskaps- och sociala utveckling – får utgöra epicentrum.

Vad övrigt som kan utläsas i kristallkulan får framtiden utvisa, att skolan växer med ytterligare en klass och fler elever, att vi även inför nästa läsår bibehåller 100% legitimerade lärare och att vi därför utökar ledningen med att Ulrika kliver in i rollen som biträdande rektor vet vi. Vi vet också att vårt samarbete därför kommer att fortsätta, både inom ramen för bloggen men även i ledningen av Mellersta Förstadsskolan, och tillsammans med övriga engagerade kollegor och medarbetare, ta oss an de nya utmaningar vi kommer att ställas inför framåt, och då och då även  skriva och berätta om för er läsare här i bloggen. Ha en riktigt skön sommar och på återseende läsåret 20/21!

Författat av: Ulrika Wirgin och Nina Svensson

 

Föregående del i bloggen: https://pedagog.malmo.se/2019/12/24/fran-oss-alla-till-er-alla-systematiskt-kvalitetsarbete-pa-mellersta-forstadsskolan-del-4/

Följ oss på Instagram: @mellersta_forstadsskolan