Forskning pågår – om digitalisering och digital kompetens i praktiken

Illustration med bland annat en uggla.
Sedan ett år tillbaka har jag drivit forskningsprojektet Skolor och förskolors digitalisering och digital kompetens i praktiken.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och är ett samverkansprojekt vilket innebär att jag under två år är anställd på Pedagogisk Inspiration för att sedan återgå till min anställning på Malmö Universitet.

’Kort information om projektet finns här: https://www.rj.se/anslag/2020/skolors-och-forskolors-digitalisering-och-digitala-kompetens-i-praktiken/. Det är också ett samverkansprojekt eftersom alla tre skolförvaltningar i Malmö stad var med och skrev ansökan och undersökningar nu görs i förskolor, grundskolor, gymnasie- och vuxenutbildningar. Fokus i projektet är att undersöka vad skrivningar i läroplaner och styrdokument med syfte att stärka utvecklingen av elevers digitala kompetens har inneburit i praktiken. Vad innebär det att utveckla digital kompetens hos en 2-åring? Vilken digital kompetens behöver elever i olika årskurser inom olika skolämnen? Vilken digital kompetens behöver en lärare som arbetar i Malmö stad? Även om projektansökan skrevs innan Covid-19 så spelar pandemin ändå en viss roll i projektet och har till exempel bidragit till ett ökat fokus på distansundervisning på komvux och gymnasiet. Vilken digital kompetens behövs för att undervisa och lära på distans? Det här är frågor som sysselsätter mig och de verksamheter där jag är ute och gör fallstudier just nu!

Kartläggning före fallstudier

Fallstudierna är en central del av projektet och innebär att jag under läsåret 2021-22 studerar sex verksamheter i Malmö stad närmare: två förskoleområden, två grundskolor (F-9) samt två gymnasie/vuxenutbildningsenheter. Dessa förskolor och skolor har valts ut med hjälp av kriterier som jag tillsammans med representanter för de tre skolförvaltningarna kom fram till under våren.  Eftersom en aspekt av projektet är att ta reda på hur förvaltning, skolledning och pedagoger kan samverka för att stötta och utveckla digitaliseringsprocesser så förberedde jag fallstudierna med en kartläggning av det arbete som gjorts och görs i de tre förvaltningarna vad gäller digitalisering. Nyckelpersoner i förvaltningarna intervjuades också under hösten. Som ett första led i fallstudierna intervjuades även ledning och pedagoger i de sex verksamheterna.

Fallstudierna innebär att jag mot slutet av hösten har observerat lektioner och barngrupper under en vecka i varje verksamhet. Under våren kommer ytterligare två veckor med observationer att göras som en del av fallstudierna. Tanken är att dessa observationer ska fokusera specifika aspekter av digitalisering och digital kompetens. Aktiviteter där elever och barn förväntas utveckla sin digitala kompetens kommer att filmas och det finns till exempel möjlighet att använda gopro-kameror som elever eller lärare har på sig för att ”se” vad de ser och gör under en aktivitet. Intervjuer med elever och barn om deras upplevelse av digitalisering av undervisningen är också planerade. Vilka aspekter som specifikt ska vara i fokus i de olika verksamheterna håller vi som bäst på att bestämma just nu! Några områden som jag tänker skulle vara intressanta att studera närmare är lärare och elevers användning av Google miljön, olika ämnens digitalisering (som t.ex. ASL inom svenskämnet, användning av Geogebra i matematik och Lego i teknikämnet). Förskolorna i Malmö stad har just nu digitalt meningsskapande som ett gemensamt utvecklingsområde och ett möjligt fokus i förskoleverksamheten tänker jag är hur teknik kan användas som ett material i meningsskapande för både barn och pedagoger.

Att driva detta forskningsprojekt är intressant, spännande och roligt men ibland lite överväldigande! Intrycken är många när man sitter och observerar och ibland undrar jag hur vi tänkte när vi i ansökan skrev att vi skulle göra sex fallstudier parallellt i ett år! Men jag ser fram emot att tillsammans med barn, elever, pedagoger, ledning och förvaltning jobba med projektet under 2022. Förhoppningsvis kan vi till hösten presentera några slutsatser utifrån fallstudierna och även fundera på vad de säger om det fortsatta arbetet. Vad är det för digital kompetens som barn och elever i Malmö stad får möjlighet att utveckla? Vilka områden skulle behöva fokuseras för att förutsättningarna ska bli ännu bättre för så väl personal som elever och barn i förskolor och skolor?

Min ambition är att jag under 2022 ska skriva blogginlägg med jämna (eller ojämna) mellanrum så att intresserade kan följa vad som händer i projektet. Ha nu ett skönt jullov så hörs vi 2022!