Forskningsgrundade råd för fjärr- och distansundervisning: skolahemma.se

Online learning står det på datorskärm.
Online Learning Offer on Landing Page of Laptop Screen. Distance Learning Concept. 3D Render.
I ett läge där många skolverksamheter måste ställa om till nätbaserad undervisning är det viktigt att snabbt få en inblick i vad forskning och beprövad erfarenhet säger om framgångsfaktorer och utmaningar i att undervisa via nätet.

Skolahemma.se är en sajt som utvecklats för att stödja skolorna under Coronaepedimin och presentera forskningsgrundade råd för fjärr- och distansundervisning. Det statliga forskningsinstitutet RISE utvecklar sidan på uppdrag av Skolverket och forskare från bland annat Göteborgs universitet har varit med och bidragit med synpunkter på innehållet.

På sidan finns kortfattade men välgrundade råd och checklistor för lärare, skolledare, IT-organisation och huvudmän. Där presenteras också korta sammanfattningar av forskningsläget kring nätbaserad undervisning som visar att det är viktigt att  att arbeta med en rad olika områden:

Pedagogiska strategier

  • Planera och skapa strukturer för interaktion och återkoppling.
  • Använda och kommunicera enkla lektionsupplägg samt ha en reservplan.
  • Skapa tydlig kommunikation kring uppgifter och gärna erbjuda alternativa teman och sätt att lösa uppgiften på.
  • Etablera en metakommunikation om undervisningen för att hjälpa eleverna att planera och hantera sina onlinestudier.

Strategier avseende kommunikation

  • Reflektera över lärarens närvaro och språk och skapa ytor för kontakt med eleverna.
  • Tänk på elevernas behov av gemenskap och skapa möjligheter för kommunikation och onlineaktiviteter utanför undervisningen.
  • Moderera kommunikation genom att agera som föredöme och upprätta en uppförandekod.

Strategier för organisering och planering

  • Skapa en balans mellan flexibilitet och struktur med utrymmer för reservplaner och alternativa tekniska lösningar.
  • Skapa ett nätverk kring undervisningen så att elever vet var de kan få stöd kring undervisning och teknik.

Denna lista är för kortfattad för att vara ett bra stöd i sig. Gå till skolahemma.se och sidan om forskningsresultat för att läsa mer om vad forskningen visar att vi bör tänka på när vi undervisar via nätet. Arbetar du i Malmö stad är det även bra Grundskoleförvaltningens sida om nätbaserad skola.