Hur fungerar undervisning av nyanlända elever och individuella studieplaner på distans?

Laptop med ett öppet dokument på skärmen.
Att vara ny eller relativt ny i ett land, ett skolsystem och i ett språk och därtill hamna i distansundervisning är inte helt önskvärt.

En vägvisare för lärarna som undervisar nyanlända elever och för eleven själv är ISP, den individuella studieplanen som sedan 2018 är obligatorisk att upprätta för alla nyanlända elever på högstadiet.

ISP ska i ett tidigt skede, efter att kartläggningsprofilerna nått skolan, formuleras av de lärare som jobbar med nyanlända elever och ISP:n ska också nå skolans SYV.  Planen kan innebära att de nyanlända eleverna deltar mer eller mindre i något ämne och alla ska kunna ha helt individuella scheman. Hur ämnena prioriteras och schemat läggs ska ta avstamp i kartläggningsproceduren som ju involverar varje nyanländ elev och vårdnadshavare under de första månaderna i skolsverige.

LÄS MER: Individuell studieplan för nyanlända elever

Kartläggningsprofilerna ska lyfta fram elevens tidigare kunskaper i ämnen, antalet år ämnet studerats i tidigare land och andra erfarenheter (kanske något om migration!). Att elevens alla språk ska komma upp som användbara i det nya skolsammanhanget är också ett syfte. Under kartläggningen samtalar man om elevens egna mål, ambitioner och drömmar i livet, som att exempelvis nå en gymnasiebehörighet i Sverige.

I QlickView finns betygsstatistik som visar att gymnasiebehörigheten för nyanlända elever i årskurs nio i grundskolan i Malmö har sjunkit och nyanlända elever som når målen i alla ämnen likaså.

Den utformade ISP.n ska vara en hjälp för att eleven mer ska framträda i sin helhet trots att svenskan inte räcker till, och för att eleven ska få fortsätta sin progression i skolans ämnen. ISP hjälper mottagande skola att bli mer nyanserad, mindre schablonmässig i exempelvis hur det svenska språket prioriteras. För att kunna möta elevernas olika ISP.s blir faktorer som elevens eget starkaste studiespråk, studiehandledaren och ordinarie lärares stöttande metoder, exempelvis transspråkande, betydelsefulla.
Ett isberg med olika språkliga begrepp skrivna på det.
Vad finns under ytan för en nyanländ elev? Det ska vi i skolan intressera oss för att lyfta upp!

Den här digitala lärmiljön vi nu befinner oss i skulle för eleven faktiskt kunna innebära en enkelhet i att växla mellan språk, och för läraren att den naturliga processen runt transspråkande framträder än tydligare. Om du inte haft transspråkande inslag i din undervisning tidigare kan du med fördel prova nu?

Avgörande för hela distansundervisningen är såklart att få rätt på ”den här digitala djungeln.” Lärare behöver få möjlighet och tid att se till att varje elev deltar i classroom, kan använda googleöversätt-appen på sin dator ( se en några år på nacken instruktionsfilm!) och är inloggad på Inläsningstjänst och Begreppa. Där kan hen läsa, lyssna, titta på en uppsjö av undervisningsmaterial. Ett tips med inläsningstjänst är ordna så att eleven får med en analog bok med sig hem på svenska och sedan följer lektion och text på annat språk på sin skärm.

Det krävs nog viss rutin för att läraren ska kunna använda och bedöma utifrån det här nya, få arbetet att snurra digitalt till innehåll och form, hitta väg för att de nyanlända eleverna ska få fortsätta sin utveckling både inom ämnen och svenska som andraspråk. Det finns massor av digitala möjligheter just nu, och lärare och pedagoger kan behöva vägledning för att verkligen använda och få igång elevernas arbete utifrån de gedigna digitala resurserna? Senaste nytt är också att Malmö köper in licenser G Suite Enterprise for Education.

Tillbaka till det här blogginläggets huvudfråga:

Hur efterlevs ISP och hur fungerar Er undervisning för nyanlända elever på distans?

  • Behöver du eller din skola stöd, eller inspiration i att upprätta, implementera och jobba utifrån de nyanlända elevernas ISP på distans?
  • Vill du ha hjälp med att få till en fungerande studiehandledning och modersmålsundervisning på distans?
  • Vill du ha konkret vägledning i hur eleven kan växla mellan sina språk och transspråka i den här digitala lärmiljön?
  • Vill du ha inspiration och konkreta tips för att behålla varierade språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt såväl som att fortsätta med elevernas andraspråksutveckling och Bygga svenska- materialet på distans?
  • Vill du ha handledning i din användning av Inläsningstjänst och Begreppa eller digitala verktyg?

Hör av dig till oss på språksektionen på PDM, eller via din Kapacitetsstödjare, spraksektionenpdm.grf@malmo.se

Se även: Ett tillägg till De allmänna tråden om nyanlända elevers utbildning