Kornhall och källkritiken

När blir en lögn en lögn?
Den mest grundläggande utgångspunkten i källkritik är att alla ljuger. Men en lögn behöver i detta sammanhang inte bestå av falska påståenden utan kan också handla om urvalet av fakta och hur fakta presenteras.” Citat är taget ur Samband Historia, som används i historia på S:t Petri skola.
Att vara källkritisk är något som vi på S:t Petri skola arbetar hårt med att lära våra elever. En elev som inte använder källor på korrekt sätt, t ex genom att okritiskt använda sig av endast en källa skulle inte bli godkänd på sitt gymnasiearbete och därmed inte få någon gymnasieexamen.
S:t Petr. Foto: Björn Nilsson/Malmö stad
Jonas Linderoth skriver i sin bok Lärarens återkomst (s.174) att ”När en utbildnings bytesvärde blir en vara och höga betyg ett recept för att få elever att inte byta skola behövs mer än någonsin tydlig och rättssäker bedömning”. Detta är vi väl medvetna om på S:t Petri skola och vi, lärare och ledning tillsammans, har arbetat mycket systematiskt med betyg och bedömning sedan 2010, bl a likt den modell som beskrivs i Per Kornhalls bok Förstelärare, en handbok. Det hårda arbetet har gett resultat, vilket syns inte minst i Skolinspektionens enkät 2016, där lärarna i stor utsträckning uppger att de känner stöd i sin bedömning samt att de samarbetar kring bedömning.
Per Kornhall har i sin nya bok, Korruption i Sverige, ett avsnitt som jag förstår handlar om S:t Petri skola. Tyvärr känner jag inte alls igen bilden av det som skedde mellan juni 2014 och oktober 2015. Han berättar inledningsvis att han följt händelserna, som jag kort beskriver nedan, på nära håll. Per Kornhall har under samma tid föreläst på S:t Petri skola vid minst tre tillfällen men han har varken vänt sig till mig eller till någon annan ur skolledningen för att höra om vår bild av det som skedde. Han har alltså valt att använda sig av uppgifter från bara den ena parten, när det hade varit så enkelt att reda ut eventuella missförstånd och felaktigheter genom att gräva lite djupare och ta reda på fakta.
Fallet Per Kornhall beskriver handlar om en lärare som arbetsgivaren ville säga upp av personliga skäl, men som slutade i förlikning. Det är djupt beklagligt att någon, relativt tidigt i sin yrkeskarriär, upprepade gånger avslutar sin anställning på detta tråkiga sätt. Av hänsyn till den f d medarbetaren kan jag inte återge vad de personliga skälen bottnade i, men jag vill gärna bemöta Per Kornhalls kritik mot S:t Petri skola. Det förekommer ett antal faktafel och jag kommenterar några av dem i den här texten.

judge
Foto: Inkelv1122 via Flickr

Per Kornhall har rätt i att vår skola har hög status. Skolan har högt söktryck och många ambitiösa elever söker sig till våra utbildningar. Något som Kornhall däremot måste ha uppfattat fel är att rekryteringen bygger på att “alla elever har höga resultat”. Vid intervjuer med elever framkommer att det är utbildningens kvalitet, skolans läge och elevaktiviteterna på skolan som lockat dem till S:t Petri skola.
Eleverna kommer alltså till S:t Petri skola med mycket höga betyg. Därför blir det uppenbart när betyg sticker ut som de gjorde i juni 2014. Om en lärare sätter 40% av alla F på skolan är det som jag ser det rektors ansvar att agera. Skolledningen såg att läraren hade brustit i sitt uppdrag enligt Läroplanens riktlinjer (2.5 Bedömning och betyg) genom att han inte hade samlat in bedömningsunderlag för att kunna sätta betyg på ett rättssäkert sätt. Hade Per Kornhall velat vara källkritisk hade han enkelt kunnat ta reda på hur saker förhöll sig på skolan från mer än en ensidig källa.
Per Kornhall skriver också att skolledningen har gått igenom lärarens mailkorg. Detta är inte sant.
Det stämmer däremot att vi för att stödja läraren satte in en handlingsplan kommande läsår där det bl a ingick att ta del av pedagogisk litteratur samt auskultera hos kollegor i sann anda av kollegialt lärande. Läraren ombads också att utvärdera sin undervisning. Uppdraget var att hålla samma kvalitet på undervisningen som övriga lärare på skolan. Nivån på satta betyg diskuterades aldrig och ingick inte i handlingsplanen.
Per Kornhall drar den felaktiga slutsatsen att skolan av ekonomiska skäl inte stöttar elever i behov av särskilt stöd. Tvärtom är S:t Petri en omvittnat välskött skola med ekonomin i balans. Detta har gjort det möjligt för oss att anställa ytterligare en specialpedagog för att just stötta elever i behov av särskilt stöd. I Skolinspektionens enkät 2016 uppger också lärarna i mycket hög utsträckning att skolan upprättar åtgärdsprogram när det behövs.
Om Per Kornhall hade varit intresserad hade han kunnat få ta del av statistik över skolans resultat samt resultat från Malmö stads medarbetarenkät och Skolinspektionens rapporter. Vi hade även kunnat visa en del av den kommunikation som förts mellan läraren och skolledningen.
Vi kan inte svära på att vi gjort rätt i varje enskilt moment. Kanske hade Per Kornhall kommit fram till samma slutsatser som han presenterar i sin bok om han hade valt att inte hämta sina uppgifter från bara en part. Jag är säker på att han kunnat få en mer nyanserad bild av vad som faktiskt hände på S:t Petri skola under perioden juni 2014 till oktober 2015 om han hade varit mer källkritisk.
Eva Daun
Rektor
S:t Petri skola