Nytt stödmaterial för skolors arbete med nyanlända elever

Kompendium ligger på bädd av blommor.

Vägledning & stöd har tagit fram ett stödmaterial för Malmö stads grundskolor för att främja en kvalitativ och likvärdig mottagning av nyanlända elever. Bakgrunden till stödmaterialet är en kartläggning av skolornas lokala mottagning av nyanlända elever som Vägledning & stöd gjorde tillsammans med kvalitetsavdelningen i våras. I kartläggningen identifierades ett antal utvecklingsområden som har resulterat i ett stödmaterial. Stödmaterialet innehåller en detaljerad beskrivning av de olika utvecklingsområdena följt av ett antal praktiska rekommendationer för skolorna att följa för att säkerställa att varje nyanländ elev får bästa tänkbara skolstart och en välfungerande undervisning.

I höstas presenterades stödmaterialet för utbildningschefer och rektorer i alla utbildningsområden. De fick bekanta sig med stödmaterialet, påbörja identifiering av utvecklingsbehov och framåtsyftande planering i sina verksamheter. Under vårterminen genomför samtliga rektorer på Malmö stads grundskolor en inventering av sina verksamheter för att utifrån stödmaterialet  identifiera sina utvecklingsbehov.

När inventeringen är klar ska rektorerna tillsammans med sin personal implementera stödmaterialet i sina verksamheter.  Vägledning & stöd kan stötta skolledare och pedagoger under hela processen, från inventering till färdiga insatser, och därmed etablera fungerande rutiner kring mottagning och undervisning av nyanlända elever. Målet är att Vägledning & stöds insatser ska ske inom ramarna för den redan pågående verksamheten.

Vår förhoppning och mål är att vi ska, genom stödmaterialet och ett nära samarbete i implementeringen, underlätta för mottagande skolor i arbetet med nyanlända elever. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för att nyanlända elever ska få en mer kvalitativ undervisning och kan lämna skolan med framtidstro. Vårt uppdrag är ju att skapa varje (nyanländ) elevs bästa skola!

Stödmaterialet finns nu på Komin, det hittar du här!

Kontakta Elma Radovac, Lisa Lundkvist och Johanna Söderlund på Vägledning & stöd om ni vill veta mer: vos.grf@malmo.se

Text & bild: Elma Radovac, utvecklingssekreterare på Vägledning & stöd