Om entreprenörsskap i skolan – Skapa & våga

Bokomslag där två barn svingar i rep med titeln
Begreppet 'entreprenörskap' begreppet härrör från det franska ordet "entreprendre" som refererar till en aktiv person som får något gjort.

Författare och forskare är överens om att en entreprenör kännetecknas av en individ som

 • företar sig något,
 • är nyskapande och risktagande,
 • kan organisera och utveckla nätverk samt
 • ser möjligheter istället för problem.

Exempel går att hämta från företagsekonomi, stadskunskap, socilogi, psykologi, pedagogik och pedagogiskt arbete.

Inom pedagogisk forskning studeras ofta relationen mellan entreprenörsskap och skolutveckling, undervisning och lärande samt lärares uppfattningar om entreprenörsskap.

Entreprenörsskap i ett globalt perspektiv:

 • konkurrens
 • tillväxt
 • sysselsättning
 • regional utveckling.

Entreprenörsskap på ett individplan:

 • elevers lärande
 • motivation och kunskaper för att möta och skapa morgondagens samhälle.
 • De snabba samhällsförändringarnas inverkan på människors liv inom alla områden; på samhällets institutioner, organisationer, kultur, arbete och fritid, anses leda till ett ökat behov av att vara entreprenöriell i sitt liv.

Entreprenörsskap handlar om att våga!

Det handlar mycket om att skapa, lösa problem, reflektera och våga. Våga är en jättestor del. Våga tro på sin idé, våga tillföra gruppen sina tankar.

Entreprenörskap är en dynamisk och social process

där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.

Entreprenörskap inom offentliga sektorn

Entreprenörer agerar även onom den offentliga sektorn genom att förnya skola, sjukvård eller politik. Slutligen kan en entreprenöriell person skapa nya ideella verksamheter som inte primärt styrs av marknadsregler eller offentliga krav. I NE definieras en intraprenör med en person som verkar som förnyare av affärsverskamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.

Kompetenserna efterfrågas även av arbetsgivare.

Kompetensen kan också bidra till att unger mer framgångsrikt genomför sina studier.

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development,

har sedan två decennier tillbaka pläderat för ett mer entreprenöriellt samhälle. De definierar entreprenörsskap som ett förhållningssätt till lärande som innefattar alla arbetsformer som stimulerar elevers självtillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbets- och kommunikationsförmåga.
Det svenska handlingsprogrammet utgår från OECD:s definition och konkretiserar vad een skola med entreprenöriellt fokus kan innebära:

 • Eleven erbjuds utbildning anpassad efter dennes specifika förutsättningar, erfarenheter och sätt att inhämta kunskaper.
 • Elevern erbjuds och tar själv ökat ansvar för sitt lärande. Lärarens roll blir därmed mer handledarens än kunskapsförmedlarens.
 • Grupporienterat arbets tillämpas, i vilket eleverna lär sig produktiv samverkan med individer som har andra kompetenser.
 • Undervisningen präglas av ”lära genom att göra” i kombination med reflektion över de erfarenheter som gjorts.
 • Eleven arbetar med autentiska och komplexa problem som överskrider ämnesgränserna.
 • Samarbete mellan skolor och närsamhälle är frekvent förekommande.
 • Arbete i projektform genomförs och där resultatet kan nyttiggöras även utanför skolan.
 • Arbete med uppgifter som är långa sammanhängande utförs. Sådana uppgifter, beting, syftar till att lära eleverna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete och föra dem mer medvetan om sitt eget tänkande och lärande.
 • Eleven får möjlighet att driva ”företag” inom ramen för utbildningen eller på andra sätt skaffa sig kunskaper om och färdigheteri företagande.
 • Vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörsskap kommer att betonas. Där handlar entreprenörsskap om ett entreprenöriellt förhållningssätt, som innebär att undervisningen ska stimulera elevers nyfikenhet, självförtroende, förmåga att fatta beslut och omsätta sina idéer i handling.

Detta var en kort sammanfattning av inledningen i boken ”Skapa och våga” . Boken finns att hämta som PDF hos Skolverket: http://skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap

Skolverkets hemsida om Entreprenöriellt lärande: http://skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap

 

//
Charlotte Christoffersen

Kursdeltagare under ht 2012 på en kurs om Entreprenöriellt lärande –
en uppdragsutbildning av Skolverket som hålls av institutionen ”Forskningscentrum Företagsamt Lärande och Entreprenöriell Pedagogik” vid Umeå universitet.