Över 100 Malmöpedagoger jobbskuggar under två år

EU-falgga och texten Erasmus+

Det pågår ett Erasmus+projekt som heter ”ICT to enhance learning and internationalisation”. i Malmö stad Det är ett mobilitetsprojekt. Det går ut på att över 100 pedagoger/rektorer/anställda på PI/andra yrkesgrupper på skolor ska ut och jobbskugga under två år.

Bortsett från två personer så ska samtliga vara borta i fyra dagar på sin jobbskuggning. De två övriga personerna ska åka på undervisningsuppdrag, vilket innebär att de kommer att vara borta i två månader och de kommer att arbeta sida vid sida med en och samma pedagog och samplanera, samundervisa och sambedöma med denna. Jobbskuggningen har hitintills skett i följande länder: Danmark, Finland, Italien, Portugal, Spanien och Irland, men kan även förekomma i något eller några länder till under våren som är sista terminen. Målen med projektet är att dels utveckla och höja elevernas måluppfyllelse och fördjupa lärandet med hjälp av digitala verktyg men också att bygga upp och utveckla internationella samarbeten.

Under höstterminen 2017 har projektet skickat ut 19 personer på jobbskuggning för att studera hur IKT används i andra länder för att förstärka lärandet men också för att skapa grogrund för internationella samarbeten i vardagen mellan både lärare och elever. Dessa 19 personer har bestått av övervägande lärare men det har också varit en hel del rektorer och några från Grundskoleförvaltningen. Länderna de har varit i har varit Finland (Oulu), Italien (Pisa), Danmark (Odense), Spanien (Cartagena) och Irland (Dublin). De observationer och lärdomar som gjorts kommer att spridas på olika sätt; först inom den egna skolan men sedan mellan skolorna i projektet och därefter också ut till både andra Malmöskolor men också vidare ut till alla. Under de två år som projektet pågår ska cirka 25 personer per termin ge sig ut på jobbskuggning.

De personer som har varit iväg har på olika sätt redovisat detta genom loggbok och presentationer och de har haft ett gediget och konstruktivt material med sig tillbaka. Redan har en del internationella samarbeten startas upp och pedagogerna och deras elever har börjat komma in i det. Inför varje termin hålls det en kick-off för de som ska ut härnäst. När en pedagog är ute och jobbskuggar så åker den med en annan pedagog från staden men inte från sin egen skola. Detta för att dels spridningen ska bli större på kunskapen som hämtas in men också för att dessa två ska kunna reflektera tillsammans under tiden de är på plats och för att de ska kunna fortsätta att samarbeta över sina ”skolgränser” även efter att jobbskuggningen är avslutad.

En viktig del i projektet är hur vi sprider den kunskap vi får in från alla olika personer som varit iväg och som ser på det från sina perspektiv och när vi sätter samman dessa så får vi en samlad bild av hur vi gemensamt kan gå vidare. Personal från PI, från styrgruppen, rektorer, pedagoger ,skolsköterskor, elevkoordinatorer bidrar alla med sin syn på hur vi med digitalisering som ett verktyg bland andra verktyg stärker och fördjupar elevernas lärande, ger dem fler uttryckssätt och internationella kontakter. som ger dem autentiska mottagare till det de arbetar med vilket ger nya vinklar och synsätt på det vi gör i skolan och sätter in det i ett större sammanhang.