PRIO – vägen till en lärande organisation

Prioprocessen formulerad i pilar.
Du kanske har hört talas om PRIO och är mer eller mindre insatt i vad det handlar om. Kanske jobbar du på en av de 17 Malmöskolor som hittills genomfört eller är mitt uppe i processen.

Vi som arbetar med PRIO kommer framöver berätta om forskningen som ligger till grund för arbetet och presentera vad PRIO kan innebära för den enskilda skolan. Men först lite bakgrund.

Bakomliggande studier

För några år sen kom två rapporter från McKinsey & Company om framgångsrika skolsystem i världen, ”How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top” (2007) och ”How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better” (2010). Med utgångspunkt från dessa båda rapporter, samt annan aktuell nationell och internationell forskning om vad som påverkar elevernas studieresultat, har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i ett samarbete med McKinsey & Company utvecklat PRIO. Målet är att varaktigt höja elevernas kunskapsresultat i den svenska skolan. Fram till i juni i år har förändringledare från 58 kommuner runtom i landet utbildats i PRIO-arbete.

PRIO i Malmö

I Malmö Stad genomfördes PRIO som ett pilotprojekt på Munkhätteskolan och Lindängeskolan 2014. Utifrån resultaten från piloten togs beslutet att man skulle genomföra PRIO på fler skolor i Malmö. Vi som sedan augusti 2016 arbetar med PRIO i Malmö Stad är Anna Gullberg, Carolin Jörme och Malin Malmberg. Hittills har vi hunnit påbörja arbetet på 15 skolor och tre till är planerade att starta detta läsår.

Utvecklingsarbetet PRIO

När vi arbetar med PRIO på en skola så stöttar vi den i att utveckla sina interna processer och arbetssätt för att bygga en lärande organisation. Det vill vi åstadkomma genom att stärka det kollegiala lärandet och utveckla processer som styr skolans resurser dit där de gör störst nytta. Det kan handla om allt från att utveckla och tydliggöra rutiner eller att utveckla samarbetet mellan lärarna, till att skapa förutsättningar för att följa upp och analysera elevernas resultat, effektivisera möten och göra en omfördelning av hur man använder gemensam tid.

Förväntade effekter

SKL förväntar sig tre effekter av PRIO, vilka man följer upp fortlöpande. Effekterna antas uppnås olika snabbt och kommer därför följas upp med olika tidsperspektiv.

  • På kort sikt (2 år) förväntar man sig att skolan rört sig i en riktning mot en lärande organisation. Forskare brukar tala om att det tar två till fyra år att integrera en ny metod eller ett nytt arbetssätt så att det blivit en del av det ordinarie arbetet.
  • På medellång sikt (2-4 år) förväntar man sig att arbetsplatsen blivit mer attraktiv relaterat till trivsel och personalens arbetsbelastning då arbetssätten utgår från fortlöpande metodutveckling, forskning och beprövad erfarenhet.
  • På lång sikt (4-6 år) förväntar man sig att skolresultaten förbättrats.

Utvecklingsarbete i tre faser

PRIO-processen inleds med förberedelser för att skapa rätt förutsättningar för det fortsatta arbetet i tre faser – kartläggning, lokal anpassning och genomförande.

  • Under kartläggningen ligger fokus på att samla in och sammanställa data för att få en gemensam bild av skolans styrkor och utvecklingsområden. Detta görs genom intervjuer, tidsloggning, enkäter, mötesobservationer och skolledningens självskattning. Utifrån den sammantagna kartläggningen väljs ett antal utvecklingsområden ut av skolledningen och dessa kommer skolan sen arbeta med i den fortsatta processen med stöd av oss processledare.
  • Efter kartläggningen utarbetas konkreta målbilder för utvecklingsområdena med stöd av processledaren. Nya arbetssätt och processer tas fram i en serie arbetsmöten där lärare och skolledare deltar. Utgångspunkten är goda exempel från framgångsrika skolsystem runtom i världen, vilka anpassas till den svenska och lokala skolans förutsättningar. Den lokala anpassningen utmynnar i konkreta arbetssätt som sen ska implementeras på skolan i nästa fas.
  • I genomförandefasen införs stegvis de nya arbetssätten och processerna som tagits fram. Arbetssätten introduceras etappvis och testas, utvärderas och justeras löpande för att bli så användbara som möjligt för lärare och skolledning. Målet är att arbetssätten ska bli en naturlig del i det systematiska arbetet på skolan.

Hela PRIO-processen tar två läsår och insatsen från oss förändringsledare är som mest intensiv under de första två faserna. Därefter görs kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att arbetet går framåt.

 

Det anmärkningsvärda med forskningsresultaten är att de visar att de största effekterna på elevernas lärande uppnås när lärare börjar lära av sin egen undervisning.

John Hattie, Visible Learning (2012)