Språk och kunskap? Dags för mötesplatser!

Informationstext om språksektionen på PDM.

Vi som tidigare hette Vägledning & Stöd på Språkcentralen har nu blivit Språksektionen på PDM.

Här på PDM jobbar vi för att stödja, inspirera och vägleda både skolledare och pedagoger i arbetet med ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt för alla elever i alla skolämnen. Arbetet för nyanlända och flerspråkiga elevers skolframgång är såklart också fortsatt i fokus för oss.

I höst och vinter organiserar vi som vanligt för kollegialt lärande och kunskapsutbyte genom mötesplatser, även om den tid vi nu befinner oss i gör de flesta mötesplatser digitala. Trots det hoppas vi på givande träffar och digital fika i pausen!

Illustrerade pusselbitar med både text och bild på.
Kartläggningen ska ligga till grund för undervisningen. Vill du prata om hur?

Redan nu på tisdag den 20.e oktober kan du som undervisar nyanlända elever delta i en digital pratstund. Via den här länken går du in i diskussionen kring vad man kan behöva tänka på i arbete med nyanlända elever. Kanske har du frågor kring den obligatoriska individuella studieplanen för eleverna på högstadiet, eller söker du input kring studiehandledningen, och undervisar ni i förberedelseklass eller genom direktinkluderingDet finns många aspekter att ventilera i arbetet för att forma en givande skolgång för sina nyanlända elever.

För att den nyanlända eleven ska kunna få använda sina tidigare kunskaper och erfarenheter är den transspråkande undervisningen och förhållningssättet en nyckel i skolvardagen. Arbete med transspråkande har börjat få fäste här i stan,

Olika matematiska figurer och formlar.
Matematik och transspråkande.

genom två projekt som pågått. Dessa vill vi gärna haka i och här ser du anmälan till två tillfällen om transspråkande. Tillsammans kan vi hitta arbetsformer för transpråkande framåt; mötesplatsen passar både dig som är ny på området och dig som är fortsättande och oavsett din ämnesinriktning. Kanske är du bibliotekarie och intresserad av att utveckla skolans bibliotek med flerspråkig litteratur?

Tidigare har många lärare, främst i svenska som andraspråk, velat komma igång med Bygga svenska som stöd i sitt bedömningsarbete med elevernas andraspråksutveckling.

Illustration av Bygga svenska-materialet.

Bygga Svenska- materialet inspirerar också i hur man kan utforma  egen undervisning och  samarbeta över ämnesgränserna för sina nyanlända och flerspråkiga elever. Här följer inbjudan in till en introduktion och en fördjupande del till Bygga svenska- träffarna.

Sist men inte minst, utan snarare övergripande- Har du som är ämneslärare funderat över hur du kan jobba mer strukturerat och tydligt för att nå dina elever oavsett förutsättningar och hur identitet, språk och ämneskunskaper kan få utvecklas parallellt? Under tillfället för språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt träffas lärare i flera ämnen och delar erfarenheter, och vi kommer jobba utifrån modeller som stöttar och utmanar elever och ämnen på olika nivåer. Här finns anmälan till mötesplatsen om språk- och kunskapsutvecklande undervisning, vilken dessutom kommer att gå av stapeln på PDM.

Modell över uppgifters språkliga krav.
Språk- och kunskapsutveckling i utvecklingszonen!

Inbjudan i sin helhet finns här. Välkomna!

Vi som jobbar på Språksektionen är utvecklingssekreterare inom följande arbetsområden: 

  • Språkutvecklande förhållningssätt i alla ämnen för alla elever, inom skolans alla verksamheter
  • Språk-, läs- och skrivutveckling 
  • Ämnet svenska som andraspråk 
  • Mottagande, organisering och undervisning för nyanlända elevers
  • Ett interkulturellt förhållningssätt
  • Ämnet modersmål 
  • Studiehandledning på modersmålet 
  • Translanguaging, flerspråkighet som resurs  

 

jula.gullstrand@malmo.se

helena.nilsson@malmo.se

hanna.croneman@malmo.se

johanna.florin@malmo.se

lisbeth.hantosijohansson@malmo.se

petra.alfeaslund@malmo.se

lisa.lundkvist@malmo.se

karin.andersson@malmo.se

johanna.soderlund@malmo.se  

vår gemensamma mail är: spraksektionenpdm.grf@malmo.se