Vilka faktorer är avgörande för att ett skolsystem ska lyckas?

Papperskompendium.
Det här är ett inlägg där jag går gör ett försök att sammanfatta en del av den forskning som lett fram till skolutvecklingsarbetet PRIO.

Ni som läst tidigare inlägg har fått veta att PRIO utgår ifrån framför allt två studier som gjorts över framgångsrika skolsystem i världen. Men vad har de visat och hur kan det hjälpa oss att utveckla den svenska skolan? I detta inlägg presenteras den första av de två stora studier som är en viktig del i PRIO.

McKinsey & Company studerar framgångsrika skolsystem

För drygt ett decennium sedan kom McKinsey & Companys rapport om vad som gör ett skolsystem framgångsrikt, ”How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top”. Utgångspunkten för undersökningen är det faktum att resurserna till skolan i västvärlden har ökat i stor omfattning de senaste decennierna samtidigt som elevernas utbildningsresultat inte har utvecklats i samma utsträckning. Med tanke på att skolan och utvecklingen av den är en viktig diskussionspunkt i många länder runtom i världen så ville man se vilka faktorer som var avgörande för att lyckas i utvecklandet av skolsystemen om nu inte resurserna var det centrala.

I rapporten konstaterar man att oavsett hur mycket resurser ett land totalt sett satsar på skolan, så finns det ett antal faktorer som har varit avgörande för de tio OECD-länder som uppvisat bäst utbildningsresultat.

  • ”Kvaliteten i ett utbildningssystem kan aldrig bli högre än kvaliteten på dess lärare”
    De bästa skolsystemen i världen har tuffa metoder för att rekrytera lärare. Ett exempel som kan nämnas är Finland där det bara är 1 av 10 sökande till lärarutbildningen som slutligen antas som lärare. Ett annat exempel är Sydkorea där endast 1 av 20 som lyckas ta sig igenom utbildningen och sen anställs.
  • ”Det enda sättet att förbättra resultaten är att förbättra undervisningen”
    En framgångsfaktor handlar om att ta in kompetensutvecklingen till klassrummet och göra den till ett systematiskt arbete. Detta kan t ex göras genom att lära av varandra genom lektionsobservationer, analysera och utveckla lektioner tillsammans eller att på olika sätt visa upp goda exempel på lektioner som följs av diskussion och feedback.
  • ”Framgång kräver att varje barn lyckas”
    Dessa länder anpassar skolsystemet så att man kan hjälpa varje elev i dennas individuella utveckling genom specifika och riktade insatser. Man fångar tidigt upp de elever som riskerar att halka efter och arbetar för att säkra upp att skolan arbetar kompensatoriskt med elever från studiesvaga miljöer.

Trots att de undersökta skolsystemen skiljer sig väldigt mycket åt så var dessa faktorer gemensamma för de framgångsrika skolsystemen. Mer strukturella faktorer såsom val av huvudman eller driftsform visade sig inte spela någon roll för skolresultaten. Däremot såg man att det är viktigt att ledarna på både systemnivå och på den individuella skolan är goda ledare, men också hängivna och uthålliga i sitt utvecklingsarbete.

När vi kartlägger en skola i PRIO så utgår vi från kriterier som baseras på vad som bl a framkommit i denna och i McKinsey & Companys andra studie ”How the World´s Most Improved School Systems Keep Getting Better”. Det är också bl a dessa studier som ligger till grund för de framgångsrika exempel som används i PRIO-arbetet på skolorna under den lokala anpassningsfasen. Detta kommer jag berätta mer om i kommande inlägg.