Gå direkt till innehållet
Temabloggsbild

Kooperativt Lärande

Kooperativt Lärande är strukturer för hur läraren kan organisera elevernas interaktion med varandra. Eleverna samarbetar efter bestämda principer för att uppnå hög delaktighet och ett dialogiskt klassrum. Strukturerna bidrar till lärprocesser av hög kvalitet. Lärandesynen i CL är socialkonstruktivistisk och baserar sig bl.a. på den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs idéer och omfattande forskning.

Antal inlägg: 23

När unga människor leder unga människor med hjälp av Utimate FRISBEE

Publicerat: Skribent: Gustavo Nazar

Mirjam och Jenny, skolor, idrottslärare har varit framstående pedagoger inom Grundskolefotboll mot rasismer- för allas lika värde, GFMR, (som fyller 10 år i år). Jennys och Miriams arbete och praxis har genomsyrats av Barnkonventionens grundprinciper artikel 2: icke diskriminering, art 12: rätt till delaktighet och inflytande, art 3: barnets bästa och, art 6: rätt till…

Kooperativt Lärande en ämnesdidaktisk bro?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Kan Kooperativt Lärande öppna upp för möjliga brobyggen mellan ämne och didaktik vilket i sin tur kan leda till utveckling och förändring? Kan de strukturer och grundprinciper som finns inom Kooperativt Lärande kan vara ett stöd för läraren att organisera en elevaktiv, inkluderande och dialogisk undervisning? Den 19-21 april arrangerades en nationell ämnesdidaktiskkonferens på Malmö…

Kooperativt Lärande: Fråga, fråga, byt!

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Alla elever i klass 1d cirkulerar i klassrummet. I sin hand har de varsitt frågekort. På signal från läraren bildar de par med närmsta kamrat. Först läser den ena sin fråga för den andra som får svara, sedan omvänt. Om båda har svarat rätt på frågekorten byter de kort och går vidare för att bilda…

Kooperativt Lärande för strukturerad interaktion i matematik

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

På Malmö Högskola finns Lena Andersson. Hon intresserar sig för det didaktiska klassrummet – och då särskilt i matematikundervisningen. Hon ser strukturerna inom Kooperativt Lärande som ett sätt att organisera interaktionen mellan eleverna.  Det är utbildning på Malmö Högskola för matematikhandledare inom Matematiklyftet. En av de som håller i utbildningen är universitetsadjukt Lena Andersson. Förmiddagens…

Kooperativt Lärande - aktiva strukturer för aktivt lärande

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Allt för ofta är det läraren som arbetar hårdast i klassrummet, medan eleverna är passivt lyssnande, menar Donald Plumb. Men hur ser ett aktivt klassrum ut? – Jo, alla elever är aktiva och engagerade i det aktuella ämnet, säger Donald Plumb från Canada under sin workshop i Kooperativt Lärande på konferensen Cooperative Learning IASCE 2015 i Odense,…

Klok Penna - samarbete i par inom Kooperativt Lärande

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

En samarbetsstruktur inom Kooperativt Lärande handlar om att arbeta i par. Samarbetet bygger på att två elever turas om att instruera och att utföra. Turtagningen kan ske när de ritar, skriver, gör en laboration eller konstruerar något. Samarbete i par genom strukturerad turtagning är redan vanligt förekommande i Sverige. Framför allt genom  ASL – ‘Att Skriva sig…

Kooperativt Lärande - metod eller förhållningssätt?

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Då och då dyker det upp nya metoder och arbetssätt på den pedagogiska kartan. Vid användandet uppnås inte alltid de resultat som är förväntat eller som forskningsstudier har påvisat. En anledning kan vara att man som pedagog inte har satt sig in i bakomliggande bakgrundstankar och förhållningssätt och därför har användningen den nya metoden/arbetssättet stannat…

Kooperativt Lärande - kunskapen en produkt av gruppen

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under en workshop illustrerade Yael Sharan hur en hel klass själv kan skapa lärande med hjälp av Cooperative Learning. Eller som hon själv uttryckte det på engelska: How the learners can produce the knowledge. Yael Sharan är en välkänd profil inom Cooperative Learning. Hon har tillsammans med Shlomo Sharan skrivit boken Expanding Cooperative Learning through Group Investigation (1992). Under…

Kooperativt Lärande och Kollaborativt Lärande - likheter och olikheter

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Har skillnaden mellan Cooperative Learning och Collaborative Learning någon betydelse för läraren? Dr. Neil Davidson förklarar att begreppsanvändningen är en enda röra. För den enskilde läraren kan det vara av betydelse att få hjälp med att reda ut begreppen. På så sätt blir det lättare att avgöra vad som passar bäst för aktuell elevgrupp och…

Kooperativt Lärande: Samarbetsfärdigheter för fungerande lärprocesser

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

I läroplanen Lgr11 och inom skolforskning talas det mycket om att lärande främjas av samarbete mellan elever. Men det talas mycket lite om hur man som lärare kan åstadkomma ett lyckat samarbete mellan elever. Kooperativt Lärande är olika strukturer som stödjer läraktiviteter mellan elever kring ett givet lärostoff. Under Malmöskolornas gemensamma studiedag, Pedagog Malmö Live! den…

Kooperativt Lärande - brainstorming med 'Mina ord, dina ord'.

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

”Mina ord, dina ord” är en struktur inom Kooperativt Lärande som man kan kalla för en utvidgad och inkluderande brainstorming. Alla är aktiva och får bidra med idéer och kunskap. Ibland kan det fungera att samla in elevernas kunskaper eller idéer genom handuppräckning i helklass. Men en sådan situation kan också innebära att det är några få…

Intryck från konferensen Cooperative Learning IASCE 2015

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Under tre dagar har det varit en internationell konferens om Cooperative Learning i Odense, Danmark. Konferensens deltagare lever som de lär – graden av interaktion och samarbete var hög. Cooperative Learning är undervisning där man använder sig av samarbete för lärande och utveckling. För att aktivera och inkludera alla elever i lärandeprocesser används strukturer för att åstadkomma fungerande grupparbete….