Frågor projicerade på duk.

På väg till varje elevs bästa skola…

Det surrade rejält i ”bikuporna” bland grundskoleförvaltningens ledare på årets första ledarforum den 6 mars på Rådhuset. Nu går man vidare i arbetet med de fem strategierna. I grupperna diskuterades hur man ska gå från ord till handling, hur man ska gå från individuella verklighetsbilder till gemensamma verklighetsbilder, hur man behåller lusten att leda och ha krafter kvar och mycket mer.

Personer sitter vid bord och diskuterar.Anders Malmquist inledde ledarforumdagen med en kort redogörelse för den senaste veckans händelser på Värner Rydénskolan. Redan i oktober 2014 var det oroligt på skolan. Den förstärkning som då tillsattes har nu kompletterats med flera andra insatser.
Anders fortsatte visa bilder på de fem strategierna som är fokus för dagen, för 2015 och förstås för flera år framöver. Han tyckte att förra årets strategiarbete kändes mycket bra och i utvärderingen var de flesta väldigt positiva.
– Det är dags att göra strategierna synliga och levande hos varje medarbetare, sa Ingrid Sundström Stokbro, utbildningschef. Ett arbete som ska prägla våra ledarroller och som vi ska bli bättre på att realisera ute i verksamheterna och som håller i flera år framöver.
Malin Ullman, planeringssekreterare på utvecklingsavdelningen gjorde en summering av strategiarbetet. Nu är vi på väg in i ett nytt skede, på väg till varje elevs bästa skola, sa Malin. Ledarna fick i uppdrag att se över vilka strategier man behöver arbeta med, fokusera på och diskutera med medarbetarna för att komma vidare. Valen ska de meddela senast den 17 april. Sedan börjar implementeringen i vardagsarbetet.

Systematiskt förbättringsarbete måste ända ner i klassrummen …

Sara Unogwu, organisationspsykolog på Pedagogisk Inspiration Malmö, pratade om hur man kopplar elevcentrerat ledarskap till systematiskt förbättringsarbete och hänvisade till Helen Timperley ”Systematiskt och grundligt utforska barns och elevers lärbehov: vad behöver de för att nå målen?”
– Det räcker inte att bara titta på betygen, det måste finnas en tydlig riktning på skolan. Ni måste ställa er frågan vad ni behöver för att era elever ska nå målen, vad ni måste utveckla i er egen kompetens. Att ha klart för sig vad som är viktigast, fördela resurser strategiskt, säkerställa kvalitativ inlärning och leda pedagogers lärande och utveckling och låta dem vara med och bestämma. Ju mer en skolledare deltar och leder detta utvecklingsarbete ju större effekt får det för eleverna, säger Sara.

Fem skäl och säkra ordval …

Det har forskats och skrivits böcker, det har tagits fram listor om ledarskap och förbättringsarbete, berättar Yvonne Hammarberg, kommunikationschef. Några forskare har kommit fram till att det finns fem skäl till varför förbättringsarbete misslyckas:
när vi inte är engagerade
när vi slutar kommunicera budskap för tidigt
när vi inte har tålamod
när vi glömmer bort den känslomässiga delen
när vi inte vet hur vi ska gå tillväga
Ledarskap innebär förbättringsarbete och vi har stor betydelse för ledarskapet. När man står inför ett förbättringsarbete är det viktigt att tänka på vilket intryck man ger som ledare, säger Yvonne. Det finns säkra och osäkra strategiska ordval. Istället för att säga jag tror, jag antar ska man säga jag vet, jag tror på det här, det här ska vi jobba med.

Vi måste prata om det vi vill se mer av

Elisabeth Graci, organisationspsykolog på Pedagogisk Inspiration Malmö fick det att surra lite extra i grupperna när hon kom med lite provocerande påståenden och frågor som ”det finns en anledning till varför ni är ledare i grundskoleförvaltningen – ”känner ni fortfarande lust, har ni fortfarande kraft i ert ledarskap”?
– Det är viktigt att ni har med era medarbetare i förändringsarbetet, det är viktigt hur ni framställer saker, vilka signaler ni sänder ut, vilka ord ni väljer och inte ger intryck av att här är ännu en sak som kommer ”uppifrån”, säger Elisabeth. Ska vi hitta tillbaka till lusten måste vi prata om det vi vill se mer av och se till att förstärka det hos er ledare.

Två slumpvist valda röster från dagen

Inga frågor behövde ställas till Elsa Hansen, rektor på Augustenborgsskolan hon hade redan färdiga svar. Elsa som har jobbat i Malmö stad sedan 1981 säger att det här strategiarbetet är det bästa hon sett under hela sin karriär.
– De här strategierna synliggör vårt uppdrag och det som ska spegla det vi gör på skolorna. För oss skolledare gäller det att konkretisera hur vi gör det tillsammans med våra medarbetare. För mig är det jätteviktigt att få ner det på individnivå, att man ställer sig frågan ”vad kan jag göra”. Det är inte någon annan som ska göra det utan det är var och en av oss som ska göra det, säger Elsa.
Hon säger att nu handlar det om likvärdighet och det finns ett gemensamt dokument, i en kort sammanfattning, som gör det så överskådligt. Nu får vi möjlighet att skapa en stark lojalitet mellan skolorna i Malmö.
Drygt 150 ledare samlade för lunch i Knutssalen
Richard Ohlqvist rektor på Malmö Idrottsgrundskola tyckte att förmiddagens föreläsningar var väldigt inspirerande och att det var bra att komma i nya grupper och diskutera frågorna där. Rickard tyckte att Elisabeth Gracis frågor var precis lagom provocerande. Han menade att man verkligen skulle tänkta efter, man kan inte säga ja och mena nej då blir det ingenting av.
– Det är viktigt hur vi rektorer förmedlar ut förändringsarbetet, säger Richard. Om vi inte gör det med övertygelse så stannar detta arbete upp innan vi ens har börjat.

Personer äter lunch vid bord.
Drygt 150 ledare samlade för lunch i Knutssalen

På väg till varje elevs bästa skola …

  • 6 maj – Förbättringsarbete i små steg i vardagen
  • 7 september – Kollegialt synliggöra små steg som syns i vardagen
  • 9 december – Vilka beteenden och handlingar syns

Samtliga presentationer som visades under dagen kommer snarast att läggas ut på Komin/Strategiarbete/Ledarforum 2015
På eftermiddagen gav Henric Kahlmeter, utbildningschef/avdelningschef en beskrivning av de möten och nätverk som EHT-personal deltar i samt en presentation av avdelningen Samordning och stöd – som det ser ut idag.

Bitte Almqvist
Kommunikatör, Grundskoleförvaltningen, Malmö stad