Tre kvinnor håller i en docka.

Språk, kommunikation och förhållningssätt – att lära av andras tänkande

”Att leka är jätteviktigt för barnen det hjälper dem med språket och utvecklar dem mycket.”

”Jag har fått vara med i många underbara händelser bara genom att vara med i leken.”

”Jag fick en påminnelse om lekens kraft och sårbarhet!”

Tre kvinnor håller i en docka.

Så säger några av de barnskötare som deltagit i Språk, kommunikation och förhållningssätt. Kursen, som drivs och utvecklas av Inga Sandström, HR strategiska avdelningen, har funnits i snart tre år och närmare 250 barnskötare i Malmö har deltagit. Inom Malmö stad råder stor brist på förskollärare. En strategi för att ta vara på den kompetens som finns är att fortbilda kommunens barnskötare.

Under kursen, som består av åtta träffar, möter deltagarna pedagoger från CPI, Centrum för Pedagogisk Inspiration, och från Lärarutbildningen, med inriktningar inom andraspråksinlärning, utepedagogik, genus- och mediepedagogik. Kursträffarna består av teoretiska föreläsningar, praktiska moment och samtal. Barns lärandeprocess speglas ur olika perspektiv som lekens, språkutvecklingens och utifrån den miljö som finns runt förskolan.

Se, beskriva och tolka

Barnskötare i Malmös förskolor har väldigt olika bakgrund. Det finns inte en självklar gemensam referensram eller utbildning men många av dem har lång lång erfarenhet av att jobba med små barn, erfarenhet som rymmer mycket kunskap. Det är kunskap som blir synlig för dem själva under kursen genom att de ges möjlighet att sätta ord på sina erfarenheter, spegla dem i sina kollegers och sätta dem i nya sammanhang med hjälp av de verktyg som kursen ger.

Grupp av pedagoger sitter och samtalar.Det förhållningssätt man har som pedagog blir synligt i vår kommunikation, hur vi använder språket och hur vi möter barnen. Under kursen gör deltagarna digitala bildberättelser som ligger till grund för samtal som går ut på att beskriva och att tolka. Deltagarna tränar sig i att beskriva vad de verkligen ser och blir medvetna om skillnaden jämfört med det de upplever, tänker och tror. Ofta är det vår tolkning, det vill säga inte det vi ser utan det vi upplever, som ligger till grund för hur vi uppfattar en situation och agerar.

Lek och lärande

Lek är nödvändigt för hjärnor som utvecklas. Genom lek utvecklar hjärnan sin förmåga att lära sig och sin förmåga att lösa problem. Barnskötarna beskriver sitt förändrade förhållningssätt till just leken och tar i och med det barnens egen läroprocess på allvar. Under kursens gång berättar de om hur de blir mer och mer uppmärksamma på att ta vara på de lärande situationer som barnen själva skapar i sin lek.

Parallellt med detta blir de också efter hand medvetna om sin egen läroprocess. De beskriver det som att de stannar upp och lyssnar och ser vad barnen gör innan de säger något, att de funderar över hur de behandlar och möter barnen och att kursen öppnat för ett helt nytt tänkande.

Läs gärna även ”Liten skär-spaning”, ett relaterat blogginlägg om filmpedagogik och strömmande media för små barn.

Text och bild: Ina Alm, mediepedagog