Elin Strömgren.

Att tidigt lära barn om deras lärande

Den här veckan är det Elin Strömgren, lärare på Rosenholmsskolan, som svarar på  “skicka vidare” fråga från Maria Johansson, om att använda BFL (Bedömning för lärande) redan i de tidigare skolåldrarna.

Vilka är de största vinsterna med att använda BFL i i de tidigare skolåren?
– Jag skulle säga att det är stora vinster att använda BFL oavsett ålder men börjar man med det redan från början får eleverna möjlighet att tidigt lära sig hur de ska få syn på sitt eget lärande. De blir också medvetna om att de kan påverka sin kunskapsinhämtning. De lär sig också att det ligger ansträngningar bakom framgång och utveckling. Det finns inget magiskt utan det handlar om görandet och BFL handlar då också om att göra det tydligt för eleverna vad som ska göras steg för steg för att slutligen nå kunskapskraven som i sig kan vara väldigt abstrakta. En annan stor vinst jag kan se är när eleverna börjar se varandra som resurser i klassrummet och då tar hjälp av samt hjälper varandra för att nå sina mål.

Vilka svårigheter stöter du på?
– När man börjar jobba med BFL och inte gjort det innan så kan det ta ett tag innan man kommit in i arbetssättet med förhållnings-/tankesätt både för egen del som lärare men även för eleverna. Jag som lärare vet inte om eleverna i första hand är medvetna om att de kan påverka sin inlärning när de börjar skolan.

Hur säkerställer du som lärare att varje elev har fått tillräckligt med feedback?
– Feedback är en viktig del då dess syfte är att eleven ska utvecklas framåt i sitt lärande. Jag tänker att om jag ser att eleven förstår vad den kan och vad som är hens nästa steg så har min feedback lyckats. Ser jag att eleven inte vet eller förstår så har inte feedbacken varit tillräcklig eller alternativt otydlig. Då måste jag som lärare reflektera över hur och vad jag kan göra annorlunda för att nå fram.

Hur kom du själv i kontakt med BFL?
– Det är kanske fem- sex år sedan som jag började läsa på mer om formativ bedömning för att jag ville förstå mer vad det innebar men jag skulle säga att det är under de senaste två åren som jag har fördjupat mig i BFL med litteratur och forskning.

Vilken fråga vill du skicka och till vem?
– Jag vill skicka frågan vidare till Sandra Svensson på Augustenborgsskolan.
Frågan lyder: Du har fått ett nytt uppdrag och jobbar nu i något som heter flexibel klass. Vad innebär flexibel klass? Vilka fördelar finns med detta? Vilka utmaningar ställs ni inför?

Foto: Privat