Boksamtal-blogg-bokomslag: Hur man får eleverna engagerade i sitt eget lärande

I vinter har en årskurs ett på Mediegymnasiet djupläst romaner under temat genus. Eleverna har i samtalsform diskuterat boken och parallellt formulerat sina tankar skriftligt i google-sites. Då eleverna går programmet Estetiska programmet med inriktning estetik och media har de fått i uppgift att göra ett bokomslag och en boktrailer utifrån den roman de läst.

Jag träffar Karin Nilsson svenska och- engelskalärare, Sofia Gustafson lärare i medieproduktion och digitalt skapande och Karin Ahlstedt gymnasiebibliotekarie. De har tillsammans utformat och genomfört projektet. Petter Shiller, Anna Gustafson och Rickard Bergkvist har också  bidragit inom sina ämnen.

Elevernas analytiska förmåga utvecklas

– Samtal, tanke och förståelse för andras tankar skapar nya tankar säger Karin Nilsson.

–  Att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin analytiska förmåga är ett av programmålen i det Estetiska programmet och därmed något jag ville rikta in mig på i detta projekt. Det blev ett av målen med projektet, fortsätter Karin Nilsson.

Boksamtal med genusperspektiv

För att nå målet bjöd Karin Nilsson in Karin Ahlstedt att delta i projektet och de planerade tillsammans. Eftersom båda har ett brinnande intresse för genusfrågor kom de snabbt överens om att ha genus som tema.

Karin Ahlstedt föreslog de sex titlar som elevernas samtal skulle utgå från. Hon valde dessutom ut en modell för hur boksamtalen skulle föras. Denna modell bygger på att varje elev i gruppen har en funktion, såsom diskussionsledare, persongranskare, illustratör och sammanfattare.

Digitalt verktyg

Därefter satte Karin Nilsson upp en googlesite-sida för varje boktitel och formulerade reflektionsfrågor till eleverna. Där skapade eleverna sina egna undersidor för att samla alla sina tankar om boken. Här skulle eleverna  också  lägga upp sin planering och sina resonemang inför produktionen av bokomslag och boktrailers.

Bokomslag och boktrailer

Klicka på bilden för att komma till en boktrailer

– Efter två veckor, då de nästan läst klart boken introducerades ämnet grafisk design. De fick börja med att läsa Cap&Design http://capdesign.idg.se/. Utifrån målgrupp och försäljning skulle de göra ett bokomslag och en trailer. De började med att diskutera befintliga bokomslag. Därefter fick de bearbeta sina kunskaper i olika utföranden, olika uttryck såsom ljud, bild och rörlig bild, berättar Sofia.

Projektets styrkor

 Ämnesövergripande

Att arbeta ämnesövergripande är något man alltid har gjort på Mediegymnasiet. Det är något man tror på och det är något man är bra på.  Det gör att eleverna  förstår att många ämnen hänger ihop med varandra och att de kan dra nytta av sina kunskaper de fått inom ett ämne i ett annat ämne.  Eleverna får indirekt en helhetssyn på sitt lärande.

– Genom att arbeta ämnesövergripande har flera program- och kursmål uppfyllts, säger Karin Nilsson.

– Att arbeta ämnesövergripande där två, högst tre ämnen ingår är en styrka. Ämnena korsbefruktar varandra, menar Sofia.

– I just detta projekt har eleverna verkligen fört intressanta bokomslagsdiskussioner. Det har kunnat ske eftersom de har samtalat och verkligen arbetat på djupet med boken på olika sätt fortsätter Sofia.

Google-sites

Karin Nilsson pekar på verktyget google-sites som en styrka. Det blev en samlingsplats för språk, bild, form. Bloggen blev också ett incitament att formulera sina tankar i ord.

– Att dela med sig gör att nya tankar uppstår. Tankarna finns dessutom kvar. Man kan justera sina inlägg. Det är möjligt att ge eleverna direktrespons, vilket i sin tur fördjupar elevernas analytiska förmåga. Det är ett programmål. Allt som står där stämmer överens med det vi gjort. Det är vad hela det här bokprojektet handlar om! säger Karin Nilsson entusiastiskt.

Tema

Något som också bidragit  till att stötta elevernas  egna reflektioner  är att man valt att arbeta utifrån ett tema. Genus berör alla.

– Genom att ha boken som underlag har deras diskussioner kring genus fördjupats och intresset för genus ökat och vise versa” säger Karin Ahlstedt.

Tips

Samsyn

Utan bibliotekariens delaktighet hade projektet inte kunnat genomföras med lika stor framgång är både Sofia och Karin Nilsson övertygade om.

– Samarbetet mellan olika kompetenser är oumbärligt. Att de man samarbetar med har förmåga att diskutera och nå fram till en gemensam syn, tycker Karin Nilsson.

– Eftersom jag inte är betygsättande lärare har jag större utrymme att tänka fritt. Då har lärarna kunnat plocka ut vad de ansett lämpligt just i detta sammanhang, säger Karin Ahlstedt.

Alla är överens om att olika kompetenser i ett projekt kan ge eleverna något utöver det vanliga, något man inte får när man arbetar mer traditionellt.

Struktur

–  Därefter behöver man en fast struktur. I detta fall har strukturen bestått i temat, vilka böcker som ska väljas och vilka frågor som eleverna ska svara på, berättar Karin Nilsson.

Bekräftelse

Att ge eleverna kontinuerlig respons är något som alla tre är överens om är avgörande för elevernas resultat.

– Den största motivationen för eleverna är att få bekräftelse, säger Karin Ahlstedt.

Drivande initiativtagare

– Tid till planering, hålla sig till målen och ha ett tydligt mål och ett syfte är viktiga i alla sammanhang, men Sofia betonar även vikten av att det är någon som initierar en idé och är något mer drivande än de andra.

Under intervjun fördjupar vi oss länge i ämnesövergripande projekt, reflektion i text och samtal, att bearbeta sin kunskap i bild, ljud och rörlig bild, att samarbeta över professionsgränserna och inte minst i formativ bedömning. Pedagog Malmö har all anledning att återkomma till Mediegymnasiets inarbetade förhållningsätt till lärande i stort och till eleverna i synnerhet.

Text: Görel Reimer