Man framför lekpark.

Delaktighet och självkänsla i skolfokus på Lilla skolan

”Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. De kan handla om såväl mer stimulans som olika former av stödinsatser”, säger Skolverket i sina direktiv gällande rätt till stöd i skolan.

– Vi erbjuder en skola i litet format under en begränsad tid. För en del elever kan hemskolan periodvis upplevas för stor. Den innebär många intryck eller kanske för många relationer att ta hänsyn till, säger Andreas Sellbjer, specialpedagog på Lilla skolan.

Central resursskola

Lilla skolan är en resursskola med fritidshem för elever i åk 1-5. Den har plats för tio elever.  Andreas, arbetar i dagsläget tillsammans med nio barn och sex kollegor, utifrån tydligt skolfokus, (eleverna läser alla skolämnen) och med sikte på utvecklad delaktighet och självkänsla. Ansökningar till skolan sker centralt, vilket innebär att eleverna kommer från skolor runtom hela Malmö.

– Många av våra elever har upplevt frustration över alla de relationer som de dagligen har i den stora skolan. Deras självkänsla är ofta låg och de behöver träna sociala relationer i en skolkontext, berättar Andreas.

Det lilla sammanhangetFyra pusselbitar med huvuden håller i varsin pusselbit.

Andreas är medveten om att ordet resursskola kan framkalla tankar om exkludering och stigmatisering. Han poängterar vikten av att kontinuerligt föra en diskussion, både med sig själv och med kollegor för hur man ska arbeta så att inte exkludering blir elevens identitet.

– Exkludering utan en tanke bakom är väldigt negativt, säger han. Inkludering handlar om delaktighet och förståelse. Våra elever är fysiskt exkluderade från sin hemskola, men vi ser det inte som att de är exkluderade från delaktighet. När hemskolan har prövat allt annat kan Lilla skolan med sin höga personaltäthet och sitt lilla sammanhang vara det som eleverna behöver.

Återgång till hemskolan

I regel stannar eleverna på Lilla skolan under tre terminer. Juridiskt tillhör de hemskolan, de är inskrivna i sin hemklass och ambitionen är att mentorn fortsätter att vara en betydelsefull del av elevens skoltid.

– Återgången till hemskolan börjar redan dag ett som eleverna kommer hit. Det kan vara att eleven följer med på utflykter, mentorer som kommer på besök eller att eleven deltar på vissa lektioner i hemskolan, säger Andreas.

Andreas framhåller samarbetet med hemskolorna som oerhört positivt. Han är dock tydlig med att det ska finnas så mycket kontakt som möjligt med hemskolan utan att det blir rörigt för eleven.

– Här är vi väldigt många vuxna i förhållande till antalet elever. Det gör att vi kan bemöta dem utifrån deras egen takt och förmåga. Våra elever är med i ett sammanhang som sker här under en period men de vet också att det inte är för alltid, säger han.

Självkänsla och lagom utmaning

Andreas är noga med att poängtera att det är elevens behov som styr och att det varierar beroende på individ. Gemensam nämnare för Lilla skolans elever är dock att de behöver stort stöd i skolarbete, eller som Andreas säger, träning i att gå i skolan. Elevernas ökade självkänsla och självförtroende är grunden för all verksamhet.

– Många elever som kommer till oss kommer med en känsla av att de har misslyckats. Vår utmaning och uppdrag blir att stärka dem i att tro på att de kan, säger Andreas.

Duk framme i klassrum.
Klassrum i litet format.

Ofta handlar det om exekutiva funktioner som behöver tränas, sätta sig ner, sätta igång att arbeta med en uppgift, upprätthålla en arbetsgång, men även att avsluta en uppgift.

– Vi arbetar mycket med att utmana lagom. Ibland kan det handla om att lägga sig lite under deras nivå för att långsamt höja. Även om man ska ha höga förväntningar är det viktigt för våra elever att inte vi inte tänjer gränserna för mycket.

Lästräning

För Andreas del som specialpedagog, handlar det mycket om att stötta eleverna i sin läsutveckling. Vid behov intensivlästränar han med eleverna 15 minuter á två gånger i veckan. Likaså arbetar han språkförberedande vad gäller ämnesspecifika ord och begrepp.

– En god läsförmåga och ordförståelse generar i att eleverna mycket lättare kan ta till sig innehåll och syfte av andra ämnen. När eleverna väl behärskar läsningen bättre är det mycket annat som faller på plats, säger han.

Observation och reflektion

En annan central del av Andreas arbete handlar om observera vilka situationer som är svåra för eleverna, för att hitta nya lösningar. Han berättar att inledning och avslutning är viktiga ledord i elevernas skoldag. Varje dag inleds med samling och genomgång av skoldagen, vilka ämnen som ska bearbetas och vad som ska göras. Varje dag avslutas med reflektioner av dagen med fokus på det positiva.

– Det är helt och hållet eleverna som står för den reflektionen, avslutar Andreas.

Text och foto: Marina Walker
Bild: Colourbox


Lilla skolan har en egen blogg där elever och föräldrar kan följa information och skolarbete.


Andreas föreläser om sitt arbete på Lilla skolan på Pedagog Malmö Live den 29/9