Fot sparkar till boll.

Ett Lärande hela dagen på Videdalsskolan

Även om skolan är slut för dagen fortsätter lärandet på Videdalsskolan. Lärande hela dagen erbjuder eleverna på låg och mellanstadiet fritidsaktiviteter och värdegrundsarbete både under och efter skoltid.

Dan Roslund, fritidsledare/teamleader och Lina Olsson Nordberg, socionom, arbetar tillsammans med Naser Bekiri på skolan som barn och ungdomsledare för Lärande hela dagen.

– Vi är ett komplement till skolan och fritidshemmen, berättar Dan. Vi erbjuder aktiviteter som sträcker sig från klockan åtta på morgonen till sex eller åtta på kvällen.

Ledarna är anställda av Malmö stad genom avdelning för områdesutveckling Öster. Det finns i dagsläget barn och ungdomsledare på två skolor i området. Förutom Videdalsskolan är också Rosengårdsskolan bemannad. Även där är låg och mellanstadiet i fokus. Lärande hela dagen har också börjat rikta blickarna mot andra skolor i området utifrån vad skolorna efterfrågar.

 

Lina och Dan inne i skolans korridor.
Lina Olsson Nordberg och Dan Roslund, Barn och ungdomsledare för Lärande hela dagen på Videdalsskolan.

Främja föreningsliv och öka måluppfyllelse

Tanken med Lärande hela dagen är framför allt att främja en meningsfull fritid, men också bidra till ökad måluppfyllelse bland eleverna. Utgångspunkten för deras arbete är att organisera aktiviteter utifrån elevers önskemål och i samarbete med skola och föreningar.

– Många föreningar hör av sig till oss men vi utgår i första hand från de önskemål som eleverna har, säger Dan.

Ett annan viktig del i deras arbete är att överbrygga fördomar och skillnader för eleverna. Flera av aktiviteterna som anordnas för Videdalseleverna görs tillsammans med Rosengårdsskolans elever.

– Genom aktiviteterna får barnen träffa varandra. Vi har t ex våra fredagsträffar och de flesta utflykter som vi åker på, gör vi med elever från båda skolorna, berättar Dan.

Rastaktiviteter främjar gemenskap

Varje dag, klockan 11-12 finns Lärande hela dagen ute på skolgården. Då har årskurs 4-5 lunchrast. Elever som börjar bli stora men ändå efterfrågar tillgänglig vuxenkontakt.

– Det är viktigt att de känner sig sedda och vet att det finns något att göra om de inte har någon att leka med, säger Lina.

Elever står på händer.

Dan och Lina poängterar dock att de inte är skolans rastvakter. De är ett komplement till skolan. Genom att erbjuda återkommande rastaktiviteter bidrar de till ökad gemenskap eleverna emellan och färre elever som går ensamma. Varje dag öppnar de upp skolgårdens leksaksbod.  Boden är välbesökt och gynnar ansvar och samarbetsförmåga hos eleverna.

– Det är många elever som vill hjälpa till att låna ut saker och de frågar ofta om de får stå som ansvariga, berättar Lina.

Styltgång.

Värdegrundsarbete som insats

Lina, Dan och Naser är också delaktiga i undervisningen. I en årskurs 5 genomför de just nu några veckors värdegrundsarbete. Eleverna ska träna sig i att argumentera och motivera ställningstagande samt lyssna på varandra med respekt. Klassen arbetar utifrån olika diskussionsteman.

– Man behöver inte hålla med sina kamrater. Fokus ligger på lyssnandet. Håller man inte med ska motivering och argumentation vara tydlig och saklig, förklarar Lina.

Värdegrundsarbete kan också innebära coachingsamtal med enskilda elever, läxstöd eller socioemotionell träning i liten grupp.

– Vårt komplement bygger på vad skolan har för specifika behov vad gäller olika klasser eller elever. Det kan också vara vi som erbjuder skolan vår hjälp utifrån att vi har blivit uppmärksammade på något som skolan inte har sett. Det kan vara klimatet eller språket på rasten, säger Dan.

Lärande hela dagen kan också vara en åtgärd eller en insats som skolan bestämmer. Ledarna sitter ofta med på möten med skolans elevhälsoteam.

– Elevsamtal med fokus på att identifiera känslor och öka empatiförmåga kan vara en åtgärd, berättar Dan.

– Alla insatser som är bestämt med skolan ska dock ske under skoltid eller i direkt anslutning till skoldagens slut. De kan annars vara svåra att motivera för eleven, förtydligar Lina.

Aktiviteter på eftermiddagar och lov

På eftermiddagar och lov kan man boka olika aktiviteter genom Lärande hela dagen och i samarbete med externa aktörer eller föreningar. Tanken är att aktiviteterna ska vara så pass attraktiva så att barnen kommer tillbaka och vill fortsätta.

– Vi ska visa på vad som finns vad gäller föreningsliv men vi ska också se samarbetet med externa aktörer som en möjlighet att introducera något nytt, något som många kanske aldrig har gjort förut, säger Lina.

Utbudet varierar utifrån elevernas önskemål. Det kan vara dans, spelkväll, konst och bakning likväl som en tur till Aq va kul för bad eller till Stapelbäddsparken för att åka skateboard.

Elever på skateboard.

Visar upp nybakat bröd.

– Under hösten har dans varit populärt. Likaså har vi haft samarbete med Svedala bordtennisklubb, BTK och Malmö Basket Idrottsförening, säger Dan.

– Vi har också haft ett samarbete med Husiebiblioteket för att främja läsning i årskurs 5. Då träffades vi och eleverna i bibliotekets lokaler och läste högt för varandra, berättar Lina.

För alla barn i området

Lärande hela dagen må utgå från Videdalsskolan men riktar sig till alla barn i åldern 6-12  i område Öster, oavsett skola.

– Vi når naturligtvis inte alla barn men det är vår förhoppning att det här är en verksamhet som kommer att växa och så småningom finns på fler skolor, avslutar Dan.

Vill man som vuxen hålla koll på vad Lärande hela dagen erbjuder kan man besöka deras facebooksida, Fritid i Öster

Text: Marina Walker
Foto: Marina Walker och Lina Olsson Nordberg