Jim Cummins föreläser framför projicerad presentation.

Flerspråkig undervisning stärker identiteten

Läsning är nyckeln till skolframgång är ett ofta använt påstående som är väl värt att lyfta om och om igen i mötet med nyanlända och flerspråkiga elever. Det menar Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid University of Toronto. I en föreläsning för lärare i Malmö betonar han betydelsen av att alla lärare kontinuerligt arbetar med elevernas litteracitet, oavsett språk och ämne.

– En omfattande migration under de senaste åren har bidragit till att skolan präglas av språklig och kulturell mångfald. Det lyfter frågan om vad skolan och förskolan behöver göra för att nyanlända och flerspråkiga elever ska lyckas, tillägna sig ämnesspecifika kunskaper och nå sina mål, säger han.

Identitetsstärkande

Enligt Jim Cummins ger läsning i kombination med identitetsstärkande flerspråksundervisning eleverna möjlighet att utveckla sitt språk. Rent konkret handlar det om att eleverna får arbeta med läs- och skrivuppgifter som utgår från deras erfarenheter, deras vardag och genom alla sina språk. Jim Cummins pratar om translanguaging, (reds anm: på svenska transspråkande). I det ses en elevs förstaspråk som en resurs för att utveckla språkliga kompetenser.

– En människas identitet är starkt förknippad med modersmålet. Att elever underpresterar kan bero på att de inte får sin identitet bekräftad. Om en elev inte vem hen är, varför ska hen bry sig om vad som händer i klassrummet? Genom att till exempel arbeta med texter på både första- och andraspråket bekräftas elevernas identitet och stärker deras förmåga att utveckla skolspråket.

Jim Cummins.
Jim Cummins.

En läsande kontext

I ett sådant arbetet krävs att lärare och skolledare har kunskap om att det finns en stor skillnad mellan vardagsspråk och det akademiska språk som elever behöver för att klara skolan. Alla som arbetar i skolan behöver titta på vad forskning säger och planera för en undervisningen som banar väg för att eleverna ser sig som språkutvecklare. Här är både skrivandet och läsandet centralt, menar Jim Cummins och betonar att litteracitet kan kompensera mycket. Det är viktigt att skolan agerar förebild. Läsande vuxna och en tydlig plan för att uppmuntra elevernas läsande har visats sig ge resultat på bland annat socioekonomiskt hårt belastade skolor.

– Det är viktigt att elever befinner sig i en läsandet kontext redan i förskolan och ser värdet i att kunna läsa. Tillgången till böcker på olika språk ökar möjligheten att befästa och tolka det akademiska språk som de behöver för att förstå och producera skolspråket.

Olika språk

Jim Cummins pratar bland annat om vikten av ett fungerande skolbibliotek med stor tillgång på flerspråkiga böcker. Han ger exempel från Kanada där skolor har valt att hålla skolbiblioteken öppna under kvällstid. Det krävs också ett gott samarbete och planering med modersmålslärare och studiehandledare. Skolan ska tillgodose en flerspråkig kontext som möter och utvecklar elevernas kunskaper, oavsett vilket språk de uttrycker sig på.

– Omfattande forskning visar på hur viktigt det är att låta eleverna läsa och skriva på alla sina språk. Det öppnar upp möjligheter för dem att jämföra språken och utmanas. Uppgifter ska vara kognitivt krävande. Elevernas engagemang för att lära och deras självförtroende ökar, säger Jim Cummins.

Text och foto: Marina Walker