Tre kvinnor står bredvid varandra.

’Handledning för lärande’ på Sofielundsskolan

På Sofielundsskolan upplever skolledningen att Skolverkets satsning ’Handledning för lärande’ har bidragit till ett fokusskifte. Skolans ledningsgrupp berättar om sina erfarenheter från satsningen.

Fakta om handledning för lärande.– För fem år sedan diskuterade vi elevernas socioekonomiska situation. Nu diskuterar vi vad vi kan göra för att bidra till elevernas utveckling och lärande, berättar Marie Wesén, rektor på Sofielundsskolan.
I ledningsgruppen ingår även Åsa Rantzow bitr. rektor åk F-3 (till vänster i bild) och Lotta Woll bitr. rektor åk 4-9 (till höger i bild).
Skolverkets satsning ‘Handledning för lärande’ bestod av:

Satsningen inleddes vt 2012. Skolverkets riktade sig egentligen bara till pedagoger i åk 6-9. Men Skolverket inkluderade även pedagogerna åk 4-5 för att de skulle ha samma referensramar när de följde med sina elever upp i åk 6.
Åk F-3 har inte deltagit i Skolverkets satsning. Men Åsa Rantzow berättar att de har tagit efter de delar från Skolverket som var möjliga för dem att göra på egen hand.
Under skolverkets satsning ägnades studiedagarna åt språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik. Två föreläsare från NCS höll i studiedagarna. Mellan studiedagarna hade lärarna olika uppdrag att utföra med sina elever i klassrummet.

Veckokonferens med treveckorscykel

Sofielundsskolan har arbetat i treveckorscykler. En av veckans två eftermiddagskonferenser har ägnats åt att diskutera hur skolan kan förbättra undervisningen och arbeta mer språkutvecklande:
Vecka 1 – inläsningstid av litteratur
Denna schemalagda inläsningtid har varit av stor betydelse. Under projektet läste lärarna Pauline Gibbons  bok Lyft språket, lyft tänkandet. Övrig inläsning har lärarna gjort under övrig arbetsplatsförlagd tid samt förtroendetid.
Vecka 2 – Diskussioner kring läst litteratur
Vid detta tillfälle träffades lärarna i grupper för att diskuterar det lästa. Utifrån den lästa litteraturen har varje grupp konstruerat en uppgift som var och en har provat i sitt klassrum.
Vecka 3 – Grupphandledning
Grupphandledning men en särskilt kvalificerad handledare som anlitats av Skolverket. Gruppen diskuterade bl.a. de erfarenheter man gjort utifrån uppgiften som genomförts i undervisningen.
– Grupphandledningen har varit en positiv erfarenhet trots att det också kan vara jobbigt. Det handlar om att vara självkritisk och inte skylla på andra faktorer. Allting bollas tillbaka till gruppen och en själv, säger Marie.

Coachutbildning

Skolverket utbildade även tre lärare till coacher. På Sofielundsskolan finns nu två diplomerade coacher och en som har gått vidare till att bli certifierad. Den certifierade coachen kommer att ta över grupphandledningen efter Skolverket.
– Det kan vara svårt att coacha sina kollegor. Men vi tror att Skolverkets grupphandledning har bidragit till att det nu inte är fokus på person utan  på det pedagogiska arbetet. Det hade varit förödande att släppa grupphandledningen nu när det fungerar så bra, säger Marie.
De pedagoger som är intresserade kommer också kunna få individuell coaching. De bokar själva tid hos den certifierade coachen. Vem som får individuell coaching är inget som lämnas ut till skolledningen.

Handledning för skolledningen

Vid sex tillfällen under Skolverkets satsning träffades samtliga ledningsgrupper från deltagande skolor. Utöver det fick respektive ledningsgrupp coaching vart 6:e vecka kring pedagogiskt ledarskap med anknytning till utvecklingsområdena.
– Det är viktigt att även vi skolledare får input; Hur organsierar man upp en så här stor satsning? Hur presenterar men en satsning med flera mindre insatser? Hur skapar man en gemensam bild så att alla förstår vad vi ska göra och varför? Hur blir vi som skolledare tydliga? Det är en utmaning och det gäller att vara väldigt strukturerad och vara flera steg före, säger Marie.
Stödet från förvaltningen har varit betydelsefullt för ledningsgruppen och för skolan. Det har gjort att de har kunnat koncentrera sig på Skolverkets satsningarna.

Åtagandeplan för 2015

Projektet med Skolverket avslutades vid utgången av 2014. Under våren har skolan fortsatt arbeta med med språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning i fyraveckors cykler med tydliga strukturer för kollegialt lärande.
Sofielundsskolans erfarenheter från ’Handledning för lärande’ har även satt prägel på den åtagandeplan för 2015 som har lämnats in till Grundskoleförvaltningen, se bildspel längre ner.
Till hösten ska Sofielundsskolan tillsammans med övriga skolor i skolområde Innerstaden börja med Läslyftet och Matematiklyftet. De kommer att ha ett liknande upplägg som under tiden med Skolverket. Men med två ”lyft” de vill gå fram i lite långsammare takt för att verkligen hinna med att läsa, reflektera och prova.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö