Människor sitter runt ett bord och samtalar.

Ledarforum Grundskoleförvaltningen 7 sept

På måndagens ledarforum fortsatte diskussionerna kring grundskoleförvaltningens strategiarbete Varje elevs bästa skola. I grupperna berättade man om sina åtaganden, vilka strategier man arbetar med, hur och vilka aktiviteter man valt för att genomföra dem. På eftermiddagen kom Ann-Christin Wennergren som är docent i pedagogik på Halmstads Högskola och som förvaltningen inlett ett forskningssamarbete tillsammans med.

Strategiarbetet har tagit rejäl fart och alla verkar vara väldigt engagerade och uppfyllda av det fortsatta arbetet och att lyckas. Det är ett ständigt pågående arbete ute på skolorna. Under hösten går arbetet vidare och det som händer nu är att man ska hitta någon att skugga, någon kritisk vän som man inte känner allt för väl, för att upptäcka saker man kanske inte ser att man kan göra på något annat vis och på så sätt göra förbättringar.

Grundskoledirektör Anders Malmquist framför projicerad presentation.
Grundskoledirektör Anders Malmquist inledde Ledarforum

Grundskoledirektör Anders Malmquist började dagens ledaraforum som hölls på Luftkastellet med en tillbakablick över vad som åstadkommits under våren. Likvärdighet och högre måluppfyllelse präglar fortfarande vårt arbete. Allas mantra ska vara att vi alltid har eleven i centrum.
– Det ska finnas en röd tråd i våra ledarforum, säger utbildningschef Ingrid Sundström Stokbro. Vi kommer att hålla i och hålla ut, fördjupa och gå vidare i det kollegiala. Vi kommer även fortsättningsvis att bidra till fler modeller, vi kommer att jobba på den professionella kunskapen som ska prägla våra klassrum. Det ska kännas som ett spår och det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla våra såväl som de av er upptäckta utvecklingsområdena. Vi ska ha ett undersökande förhållningssätt. Under hösten ska ni besöka varandra på ett mer strukturerat sätt. Ni ska lära av varandra, hitta kritiska vänner och skugga varandra.

Arbetspass med diskussioner

Under första passet fick grupperna i uppdrag att berätta för varandra om åtagandena utifrån valda strategier, men framför allt utifrån de aktiviteter man valt att arbeta med på sin skola.
Värner Rydenskolan berättade att de arbetar med den första strategin Vi ger varje elev tro på sin egen förmåga och förutsättning att lyckas. Varje arbetslag har tittat på strategin och sedan pratat kring hur de gör i dag och vad de behöver utveckla. De har också tagit fram en åtagandeplan med sex punkter som alla på något sätt är kopplade till strategierna. Eftersom de tycker att de har mycket att utveckla på skolan för att lyckas har de valt att arbeta med det mest grundläggande – ledarskapet. De har fokus på lärarens ledarskap, de har höga, tydliga förväntningar på varje elev, visar varje elev förtroende och tillit, bygger relationer, möter eleverna där de befinner sig, individualiserar och anpassar undervisningen och ger positiv återkoppling på utveckling.
Deras första åtagande är tryggheten på skolan. De styr upp rastverksamheten, använder ELT-planer och myndighetsutövning. Ledarskapet är nästa. Två skolutvecklare arbetar med detta två dagar i veckan. En gång i veckan används konferenstid till kompetensutveckling då man arbetar med åtagandena. Det tredje åtagandet handlar om närvaron i skolan. Kring detta bygger man nu upp rutiner. Det fjärde åtagandet handlar om att man ska synliggöra målen i undervisningen och skapa förutsättningar för att varje elev ska lyckas. Språkutveckling och lärmiljö är de två sista åtaganden man arbetar med. Som uppföljning har skolan valt att göra en elevenkät där frågorna bygger på målen i deras åtaganden.

Diskussion i grupper

I grupperna berättade man om sina åtaganden, vilka strategier man arbetar med, hur och vilka aktiviteter man valt för att genomföra dem.
Även Söderkullaskolan har valt att fokusera på strategin Vi ger varje elev tro på sin egen förmåga och förutsättning att lyckas. Vid kvalitetsbesök på skolan fick de klart för sig att de behövde utveckla bedömmarkompetensen och arbeta mer med kunskap och bedömning. När de tittade på en skolenkät som de gjort hade de också väldigt låga siffror på lärar- och elevinflytande. Så detta arbetar de också med.

Samarbete med forskare

Efter lunch kom den forskarpartner som förvaltningen medvetet valt att arbeta tillsammans med, Ann-Christin Wennergren som är docent i pedagogik och verksam som lärare och forskare vid lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Hennes undervisning och forskning handlar till stor del om aktörskap i utvecklingsarbete och aktionsforskning i praktiken. Ann-Christine betonar vikten av att samtliga lärare på skolan ingår i kompetensutvecklingen och att rektor fungerar som en sammanhållande drivkraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Det är ett koncept som utarbetats av professor Tomas Kroksmark som Ann-Christine har ett nära samarbete med.

Ann-Christin Wennergren framför projicerad presentation.
Ann-Christin Wennergren, docent i pedagogik

 

Vi provar skuggning som observationsmetod för att skapa data, kritiskt granska och utveckla

Denna termin ska man prova skuggning i våra verksamheter. För att åskådliggöra hur svårt det kan vara att skugga en kollega visar Ann-Christine Wennergren en bild på en groda, i samma bild ska man kunna upptäcka en häst. Om båda bara ser hästen kan man förstå att det är svårt att skugga en nära kollega. Man behöver någon som hittar grodan, någon som inte har samma synsätt som man själv har.
– En lyckad skuggning har tre delar – förarbete, identifiera ett lokalt fokusområde, efterarbete, prova olika sätt att dokumentera och återkoppling, avsätta tid. Första gången man skuggar någon är man kanske så uppfylld av själva metoden att innehållet kan bli sekundärt, då får det vara så, säger Ann-Christine. Man måste känna sig bekväm med sättet att jobba. Det är helt OK att vara försiktig i början och att inte kunna allt. Man ska ha en kultur som visar ömsesidigt stöd och vilja att dela med sig och våga gå in i det kollegiala lärandet.
På nästa ledarforum den 9 december deltar två skolledare från Halmstad som ska berätta hur de arbetat med skuggning.

Två röster om dagen

”Jag upplevde att vi hade gott om positiv energi och mycket bra diskussioner kring bordet. Alla delade med sig av sina erfarenheter och pågående projekt. Skuggning som metod att få syn på sina egna utvecklingsområden togs väl emot och vi ser fram emot att få skugga varandra. Det ska bli mycket spännande att få skugga Jörgen på Dammfri.”
Christina Hagelin, rektor på Malmö International School
”Det är alltid en behaglig och nyttig start när Anders Malmqvist informerar om nuläget i Malmö och omvärlden. Väldigt givande att ta del av andra skolors åtaganden/kvalitetsplaner. Man blir lätt hemmablind i sin egen verksamhet. På Oxievångsskolan befinner vi oss mitt i en förändring av en kultur och som kulturbärare var det intressant att få bekräftelse på att vi redan gör mycket som är rätt. Jag tänker framförallt på ekvationen Mod + tillit + risktagande = förändring av en kultur. Minglandet, nätverkandet är absolut bland det viktigaste under dessa ledarforum.”
Engin Ilyaz, biträdande rektor på Oxievångsskolan

Bitte Almqvist
Kommunikatör Grundskoleförvaltningen
Malmö stad