Lotta och tre elever står framför klass.

Med matematiken i spetsen på Dammfriskolan

Aulan på Dammfriskolan är full av elever. Nyfiket men lite avvaktande tittar de på varandra i väntan på vad som ska ske. På borden ligger papper och pennor, linjaler och suddgummin. Det är introduktionsdag för blivande elever som börjar årskurs 7 på spetsutbildningen i matematik till hösten. En dag planerad helt i elevers regi.

– Välkomna till matematikens underbara dag, hälsar Lotta Elvstam, förstelärare i matematik och huvudansvarig för undervisningen på Dammfriskolans spetsutbildning. Ni är alla här för att ni tycker om matematik och för att ni vill utmanas. Idag ska ni börja lära känna varandra och bidra med idéer.

Lotta sitter utanför skolan.
Lotta Elvstam

Det är helt och hållet utbildningens befintliga elever i årskurs 7-8 som har planerat introduktionsdagen. De har skapat och tagit fram uppgifter som de anser stimulerar och utmanar elevernas matematiska förmåga, samt kräver samarbete och logiskt tänkande. De agerar också som coacher. Lotta och eleverna berättar att dagen ska ge nya elever en bild av vad de kan vänta sig när höstterminen börjar.

– Tanken med dagen är också att vi ska få en bild av hur eleverna kommunicerar matematik. Det är ett sätt för oss att se deras förmåga att ta sig an uppgifter, om de väljer att använda praktiskt material eller agerar teoretiskt, hur interagerar med andra, och hur de väljer att lösa uppgifter, säger Lotta.

Matematikundervisning varje dag

Spetsutbildningen syftar till att ge elever fördjupning och breddning inom ämnet matematik. Utbildningen har riksintag men i dagsläget kommer eleverna endast från Malmö. Till hösten är elever från 17 skolor runt om i staden antagna. Enligt Lotta skapar det en tydlig dynamik vid varje dags lektion.

– Jag brukar säga till dem att ju snabbare de lär sig att de är en del av en fantastisk värld, desto bättre, säger hon.

Att läsa på spetsmatematikutbildningen innebär att eleverna har matematikundervisning varje dag. Eleverna tillhör en klass (uppdelade på tre klasser) och träffas i sin spetsgrupp under matematiklektionerna. Utbildningen samarbetar med Malmö Borgarskola. En gång i veckan beger sig eleverna dit för att träffa matematikern- och matematikläraren Svetlana Iantchenko, som undervisar gymnasiekurser i matematik.

– Att gå på spetsutbildningen är för många elever en fristad där det är ok att tycka om matematik och där de vågar stå för att de pluggar, säger Lotta.

Kreativitet och logiskt tänkande

När Lotta undervisar utgår hon i första hand från problemlösningar som eleverna bearbetar genom EPA. Hon trycker på vikten av samarbete och det centrala i att oavbrutet fokusera på den gemensamma processen för att komma fram till olika lösningar.

– Lektionerna består i stort av praktiska övningar där kreativitet och logiskt tänkande är viktigt. Vi arbetar också en hel del med tävlingsmoment. Varje lektion har en kort genomgång med tyngdpunkt på kontinuerlig repetition.

Eleverna redovisar ofta sina lösningar framme vid tavlan, enskilt eller i grupp tillsammans med Lotta.

– Jag uppmuntrar dem att försöka hitta så många lösningar som möjligt. Ibland gör jag med flit fel för att få igång resonemang om hur och varför det kan bli fel i matematiken, säger hon.

Tre elever står vid scen.
Elever som coacher under introduktionsdag för nya elever.

Vikten av ämnesord

Lotta ser matematik som ett sätt att förklarar verkligheten. Hon lyfter vikten av utveckla ett matematiskt språk. Hon lägger ner mycket tid på att eleverna ska förstå ämnesord som är betydelsefulla för att kunna sätta sig in matematik i ett sammanhang och förstå problemlösningar.

– Varje vecka bearbetar vi ett visst antal ämnesord som vi aktivt diskuterar betydelsen av. Huvudvikten ligger på att eleverna ska kunna förklara ord, vinkelsumma t ex, för att kunna använda det i praktiken.

Lotta berättar att en del elever kommer till utbildningen med mycket ensamarbete i bagaget. Utmaningen för dem har bestått i att arbeta långt fram i boken.

– Här på spetsutbildningen handlar det om att prata matematik, analysera och reflektera över olika vägar till svar. Samarbete eleverna emellan är kärnan. Eleverna måste se varandra och förstå att de är en del av en helhet, säger hon.

Struktur och läxor

Lotta arbetar mycket med struktur. Hon betonar vikten av att komma i tid och att skapa en arbetsro där alla elevers behov blir tillgodosedda. Samtidigt förklarar hon att hon tror på ordets makt. Det är primärt att elever får höra instruktioner, sekundärt att läsa dem. Läxdebatten om läxors varande eller icke varande har Lotta en bestämd uppfattning om.

– Eleverna har läxor varje dag. Det är en del i att repetera och befästa det som eleverna har bearbetat i skolan.

Eleverna på spetsutbildningen har också som uppdrag att agera ambassadörer för matematik inför andra skolors elever. Tillsammans med Lotta besöker spetseleverna skolor för att marknadsföra vikten av att tycka matematik är både roligt och nyttigt.

– Det är också viktigt att nämna att utbildningen är en Malmösatsning och kan ses som en satsning för ökad integration och kunskapslyft, säger Lotta.

Text och foto: Marina Walker