Maria Rundquist Visser och Ebba Dieden poserar med musikinstrument.
Utvecklingsarbetet Musimatik är initierat av förste förskollärarna Maria Rundquist Visser och Ebba Dieden i förskoleområde D5, och medverkar gör förskolor från Bunkeflostrand och Kroksbäck. Foto: Lina Haskel

Musimatik – när 1+1 blir något större

När både förskolornas analyser och grundskolornas signaler pekade på att de yngsta barnens förkunskaper i matematik var låga, så agerade två förste förskollärare. De började sammanfläta musik med matematik för att öka barnens ämneskunskaper och stärka pedagogernas kompetens.

– Ämnena har mycket gemensamt och kan berika varandra, menar Musimatiks initiativtagare, tillika förste förskollärarna Ebba Dieden och Maria Visser Rundquist.

De yngsta barnens förkunskaper om matematiska begrepp var för låga för att de i skolan skulle kunna tillägna sig matematiken, det var signalerna som kom både på nationell nivå och lokalt från grundskolor i Bunkeflostrand. Då hade förskolornas egna analyser redan resulterat i att Maria Visser Rundquist och Ebba Dieden låg i startgroparna med utvecklingsarbetet Musimatik. De är båda förste förskollärare i förskoleområde D5. Musimatik bottnar i ett språkutvecklande perspektiv och tog sin start i Skolverkets Läslyftet.

– Vi i förskoleområde D5 har en gemensam satsning på språk, där vi vill skapa helhet och likvärdighet för alla barn i vårt område, berättar Ebba Dieden. 2019 började samtliga Kroksbäcksförskolor med Läslyftet och för två år sedan även Bladbaggens förskola.

Ebba Dieden och Maria Visser Rundquist såg väldigt goda effekter av Läslyftet och de två arbetade därför fram Musimatik tillsammans och startade det på höstterminen 2022, som en egen modul.

– Tidigare har vi satsat på andra moduler som högläsning, natur och teknik samt flerspråkighet, men nu när vi ville satsa på musik kombinerat med matematik fann vi inget som passade. Då kände vi att vi kunde skapa en egen modul, säger Maria Visser Rundquist.

Syftet med Musimatik är att stärka både det professionella språket mellan pedagoger och pedagogernas kompetens att undervisa i musik och matematik, samt i förlängningen även barnens erfarenhets- och begreppsvärld i de båda ämnena.

– Genom Läslyftet får vi tillgång till färdiga artiklar, filmer, stödfrågor och annat, men har också skapat eget inläsningsmaterial och filmer just för Musimatik, med Läslyftets grundstruktur, säger Ebba Dieden. Det är en struktur som våra medarbetare redan var vana vid när det gäller inläsning, kollegialt lärande, undervisning samt uppföljning och reflektion.

Musik som mål

Ofta ses musik som en upplevelse, men Ebba Dieden och Maria Visser Rundquist vill i stället att det ska bedrivas undervisning med musik, där den har ett värde i sig själv.

Potrrättbild på förste förskollärare Ebba Dieden.
Ebba Dieden är förste förskollärare på Kullabäckens, Lillbäckens och Bullerbäcks förskolor i Kroksbäck. Foto: Lina Haskel

– Vi har valt att fokusera på Bishops matematiska aktiviteter  och koppla dem till musikens grundkomponenter, som puls, rytm, tempo och dynamik till exempel, säger Ebba Dieden.

Den brittisk-australiske forskaren Alan J. Bishop identifierade 1988 sex matematiska aktiviteter: leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna.

– I förlängningen leder Bishops aktiviteter, som till exempel lokalisera och leka, till företeelser som spel och mönster, använda sin kropp till musikaliska rytmer, pulser och sekvenser som även finns i matematik, säger Maria Visser Rundquist. När barnen spelar på instrument kan vi till exempel räkna antal trumslag och så vidare. Vi knöt musik till Bishop för att kunna arbeta transdisciplinärt och ämnesövergripande. Just i den sammanflätningen fick vi mycket stöd från Malmö universitet och förskoleförvaltningen som står bakom regionalt resurscentrum ”Musik i förskola”.

Att leda musikstunder

I höstas hade förskoleområde D5 en anställd förskollärare med musikprofil, som med förste förskollärarna – och även en musiker – stöttade pedagogerna i barngrupperna. På

Bunkeflostrand. Förskoleområde D5, förste förskollärare Maria Visser Rundquist
Maria Visser Rundquist är förste förskollärare på Bladbaggens förskola i Bunkeflostrand. Foto: Lina Haskel

förskolorna finns speciella musikrum, men de flesta instrument finns nu även tillgängliga ute på avdelningarna så att barnen kan utöva musik på egen hand.

– Det blev tidigare ofta lite rörigt vid musikstunderna, barnen ville spela på alla instrument samtidigt, men med hjälp av struktur och färgkoder lugnade vi ner det hela, säger Maria Visser Rundquist. Gröna, gula och röda kort fick symbolisera ”spela”, ”pausa” och ”sluta spela”. Här leder barnen också varandra, de tar till exempel in dynamikbegreppet; att hålla ett grönt kort högt upp i luften blir en instruktion till kompisarna att spela starkare. Nu när vi tar musikämnet på större allvar ser vi att musikstunderna blivit roligare och mer lärorika för både barn och pedagoger.

Stärker pedagoger

Rent organisatoriskt sköts Musimatik av Ebba Dieden och Maria Visser Rundquist samt deras ledningsgrupp. Stort fokus ligger på att stärka pedagogerna att hålla i spännande och lärorika undervisningsstunder inom Musimatik samt koppla Musimatik till aktuella avdelningsprojekt.

– Just när det gäller avdelningsprojekt som kopplas till Musimatik finns det pedagoger som till exempel har upplevt att barn med särskilda behov plötsligt har tagit mer ledande roller i gruppen, säger Maria Visser Rundquist.

– För att arbetet ska kunna bredda barnens och pedagogers musikpreferenser läggs stor vikt vid kollegiala uppföljningar och reflektioner i Musimatik, säger Ebba Dieden. Bland annat har pedagogerna fått olika workshops i att leda musikstunder samt ta del av olika musikgenrer och föreläsningar. I höstas hade vi exempelvis ett samarbete med Malmö Opera. Nu arbetar vi vidare på att förena och utveckla musiken och matematiken.