Elizabeth Florez på PI
"Små förändringar i pedagogers beteende kan bli revolutionerande", säger Elizabeth Florez. Foto: Lina Haskel

”Ögonblicken är livsviktiga!”

Engagemanget lyser i hennes ögon när hon pratar om hur utveckling sprungen ur ögonblicksforskning kan påverka människor. Elizabeth Florez på Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) arbetar på rätt plats. Här kan hon göra den skillnad hon önskar. – Vi kan tillsammans förändra världen med en normkritisk blick, jag tror att det är möjligt!

TEMA: Ögonblicksforskning – del 3
(Del 1 & 2)

Utvecklare i genus- och normkritisk pedagogik, det är Elizabeth Florez titel, och på PI ansvarar hon och kollegan Maria Almgren för kompetensutbildningar inom normkritik för pedagoger.   

– Jag är väldigt nyfiken på relationer och människans potential, säger Elizabeth Florez. 

Hon blev 1986 hemspråkslärare i spanska, arbetade på ett tiotal olika förskolor i Malmö, och därifrån tog hon med sig en gedigen kunskap om bemötande och dess betydelse. 

– Mellanmänskliga möten är så viktiga, bemötanden präglar oss som personer, säger Elizabeth Florez och minns hur pedagoger på olika förskolor kunde ge henne som hemspråkslärare både bra och mindre bra bemötanden. Men pedagogiken hade ändå slagit rot hos Elizabeth, så hon studerade till barnskötare och därefter tvåspråkig förskollärare, en utbildning som då fanns på Malmö högskola. En utbildning i dramapedagogik och engagemang i kvinnoseminarier var andra meriter som öppnade dörren för att hon skulle börja arbeta på Malmö stads utbildningsförvaltning. 

– Jag ombads hålla seminarier för invandrarkvinnor, men där började min kamp att arbeta emot stereotyper – jag ville göra seminarier för kvinnor, punkt, säger Elizabeth med eftertryck.  

Elizabeth utbildade sig också till genuspedagog utifrån regeringens jämställdhetssatsning, det skulle finnas minst två sådana per stad.  

Tack vare att Elizabeths arbete är präglat av interkulturella perspektiv mötte hon sociologen Gustavo Nazar som hon i dag har arbetat ihop med i 24 år. 2008 skrev de boken ”Interkulturell i klassrummet” tillsammans och i dag har de skrivbord tre meter ifrån varandra på PI:s avdelning ”Normer och värden”.  

– På PI trivs jag, det finns inga vassa armbågar, i stället tillåts man att utvecklas, säger Elizabeth, som på PI sedan sex år anordnar en processtödjarutbildning för pedagoger med fokus på normkritik.  

Elizabeth Florez på PI.
Elizabeth Florez studerade på 90-talet dramapedagogik vid Östra Grevie folkhögskola.  
”Dramapedagogik var som att kliva in i en förtrollad värld tillsammans med barnen.” Foto: Lina Haskel

Tankar om ögonblick

2010 fick Elizabeth Florez och en genuspedagogkollega uppdraget att genomföra jämställdhetssatsningar inom genuspedagogik. Då de höll kurser inom detta fick Elizabeth insikten att det fanns många ögonblick i den vardagliga verksamheten där värdegrundsfrågor och barnens delaktighet kom i kläm. 

– När pedagogerna på kursen lyfte sina egna erfarenheter insåg jag att det var viktigt att sätta fokus just på de ögonblick där deras egna värderingar kommer fram, där pedagogerna också var osäkra, säger Elizabeth. I deras korta iakttagelser fanns en kärna av delaktighet och inflytande som jag ville synliggöra, helst med deltagarna som medforskare. 

Elizabeth myntade så begreppet ögonblicksforskning. Det är en aktionsforskning i miniatyr, där verksamhetens ”små” händelser under korta tidsintervall synliggörs. Fokus läggs på pedagogens egen betydelse och hur pedagogen kan utveckla sin relationella potential i möten med barnen. Pedagogen blir medforskare kring det ögonblick då något sker.

– Vi behöver skapa sammanhang där pedagoger blir mer utforskande, och i ögonblicksforskningen möjliggörs att pedagogen vågar vända blicken mot sig själv, synliggöra sina egna stereotyper och föreställningar och tänka om, tänka nytt, säger Elizabeth, och fortsätter: 

– Vi kan tillsammans förändra världen med ett normkritiskt intersektionellt perspektiv, jag tror att det är möjligt genom att förändra den pedagogiska praktiken!  

2016 började ögonblicksforskningen så smått bli etablerad och ingick i flera av de handledningar som Elizabeth höll på förskolor. Även Sven Persson, professor i relationell pedagogik vid Malmö universitet, anslöt till ögonblicksforskningen och tydliggjorde den relationella pedagogiken och kopplade till aktuell forskning. 2019 gav Elizabeth Florez och Katrin Harrysson ut boken ”Nyfiken på ögonblicken”, en guide genom ögonblicksforskning. 

Att få syn på sig själv

Hösten 2022 genomförde PI med Maria Almgren och Elizabeth Florez för första gången en påbyggnadskurs med ögonblicksforskning i fokus, då som pilotprojekt med tio deltagare (se länkar här intill). Elizabeth ser en poäng med att först gå PI:s processtödjarutbildning och därefter erbjudas påbyggnadskursen. Ögonblicksforskningen går ut på att deltagarna väljer ut ett kort förlopp i sin yrkesvardag, iakttar vad som sker, vad de själva gör. De tar med det tillbaka till kursträffarna, utvärderar, återgår till verksamheten och iakttar en liknande händelse igen. Detta upprepas sex gånger.

– Att zooma in och ut från ögonblickshändelsen är centralt, säger Elizabeth Florez. Zoomar pedagogen in i den lilla händelsen så upptäcks vilka värderingar och föreställningar som pedagogen har. Zoomar pedagogen ut från händelsen så upptäcks samhällets maktstrukturer och de privilegier man har. För vi ska vara medvetna om att vi vuxna har makt över barnen, och att det är kopplat till strukturer och normer, vilket måste synliggöras. I ögonblicksforskning möjliggörs att vara mycket konkret och visa på små händelser som kan bli ett verktyg i en barnkonsekvensanalys. Vi som pedagoger kan hitta nya sätt att utöva sin makt. Vi går från att vara omedvetna till medvetna till att medvetandegöra. 

Elizabeth Florez på PI.
”Jag visste att ögonblicken var viktiga, men jag visste inte att det var så livsviktigt som jag förstår idag!” säger Elizabeth Florez. Foto: Lina Haskel

– Små förändringar i pedagogers beteende kan bli revolutionerande, säger Elizabeth. Så man ska våga se möjligheter och även risker, till exempel finns det en risk att man fortsätter reproducera stereotyper. Jag visste att ögonblicken var viktiga, men jag visste inte att det var så livsviktigt som jag förstår i dag!  

Höga förväntningar

En stor del av påbyggnadskursen går ut på att man interagerar med övriga kursdeltagare. Under processens gång ska deltagarna vid varje träff lyssna till varandra och koppla egna och övrigas iakttagelser till barnkonventionen och andra teorier. De ger även respons på varandras beteende, både positiv och utmanande som i frågan ”Vad skulle hända om du gjorde så här i stället?”.  

– Jag är så tacksam över att ha mött så många pedagoger i grupperna, de har verkligen berikat mig, säger Elizabeth, som också betonar att hennes förväntningar på deltagarna är höga, men att hon vet att de klarar det genom att själva lita på processen. Hon fortsätter: 

– Livet gav mig möjligheten att halka in i den pedagogiska världen, och här hör jag hemma. Min kärlek till pedagogik och didaktik är som att ha hittat en diamant som jag varje dag slipar på och har slipat på under alla mina år inom det pedagogiska området.