Kvinna står framför rosbuske.

Sammanhang, mål och dialog i ny organisation

Vid årsskiftet implementerades en ny organisation i Malmö stad gällande tidigare resursskolor. Under namnet Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper leder enhetschef Christina Törnkvist verksamheten för fem skolor årskurs 6-9, 40 medarbetare och 64 elever.  

– I mitt uppdrag ligger skolenhetens inre arbetsorganisation. Jag ska stötta medarbetarna att utveckla undervisningen utifrån forskning, beprövad erfarenhet och elevernas behov. Som enhetschef är uppdraget likställt med ett rektorsuppdrag men jag inte är rektor i juridisk mening, säger Christina.

Mål och plan

I och med den nya organisationen är särskilda undervisningsgrupper indelade i tre nivåer. Nivå tre med skolorna Östergård, Thymus, Kunskapscentrum, Eken och Fokus ligger under Christinas ledarskap. Skolorna tar emot elever från hela Malmö som behöver stöttning i mindre grupper, samt hitta tillbaka till skolfokus och lust att lära. Placeringen är inte tidsbestämd utan utgår från enskilda elevers behov.
– Mål från dag ett är att arbeta med en plan för att komma tillbaka till hemskolan, och utgå från elevens styrkor, berättar Christina.
– Det viktigt att betona att det är skola. Eleverna läser enligt Lgr11, de är fortsatt inskrivna på hemskolorna och tillhör en klass. Undervisningen ska stimulera elevens kunskapsutveckling och framtid. Det ska finnas en balans mellan krav och förväntningar.

Sammanhang och dialog

Christina menar att hennes chefsuppdrag kräver kompetenta medarbetare, och en öppen och tydlig dialog dem och henne emellan.
– Medarbetarna betyder allt och jag vill vara både dem och eleverna så nära som möjligt. Genom att vara fysiskt närvarande på skolorna rör jag mig lätt runt för korta och kontinuerliga möten med båda grupperna, berättar hon.
Det är viktigt för Christina att se eleverna i ett sammanhang och att de vet vem hon är. Så ofta hon kan, deltar hon i rastaktiviteter. Hon ser särskilda undervisningsgrupper som en jättechans för elever som av olika anledningar far illa i stora grupper. En kortare eller längre tid i en särskild undervisningsgrupp kan bli ett sätt för eleven att styra över sitt eget lärande och vilja gå till skolan.
– För mig och personalen handlar det mycket om att vara steget före och lotsa eleven mot kunskapsmål, genom nära relationer och dialoger. Våra elever känner sig ofta missförstådda, men är starka elever som med rätt stöd kan lära sig att fokusera på det som fungerar.
Två högar med stenar balanserar mot varandra.

Under ytan perspektiv

Det är hemskolan som ansöker om en plats för en elev. Vid en ansökan ska skolans dokumentation tydligt visa på vad som har gjorts vad gäller anpassningar och åtgärder, vad som fungerar bra och var det finns utvecklingsområden.
– I lärmiljöer finns det mycket att hitta som vi kan utgå från, säger Christina. Har skolan kartlagt det som fungerar, hur har de har gjort med placering i klassrummet, hur ser det ut med ordning och reda? Är pedagogerna tydliga och förberedda ledare, är det tydligt för eleverna vad de ska göra på lektionerna?
Nära dialoger och goda relationer är ständigt närvarande i det dagliga arbetet för Christina och hennes medarbetare. Hon betonar betydelsen av kompetens och förståelse vad gäller olika diagnoser. Som ledare och personal är det centralt att ha ett ”under ytan perspektiv” för att kunna möta varje elev.
Kan man inte göra det på hemskolan?
– Jo visst kan man det, men vi har helt andra resurser vad gäller t ex personaltäthet och specialkompetens. Skolorna gör ett fantastiskt arbete men ibland behöver både eleven och skolan en timeout. Eleven från ett negativt beteende. Skolan för tid för att förbereda och möjliggöra för eleven att komma tillbaka.

Samarbete med hemskolan

Christina lyfter samarbetet med hemskolorna som grunden för elevers utvecklingsmöjligheter. Hon ser det också som ett utvecklingsområde inom kollegialt lärande där pedagoger och ledare lär av varandra. Som svar på eventuell kritik vad gäller exkludering är Christina tydlig.
– En del elever kan vara mer exkluderade och exponerade på sina hemskolor, framför allt elever med överlappande diagnoser, de har det kämpigt även här. Ur ett ideologiskt perspektiv och om skolorna hade haft tillräckligt med resurser, då hade särskilda undervisningsgrupper inte funnits, säger hon och avslutar
– Det bästa med mitt uppdrag, det som verkligen ger en kick är att tillsammans med medarbetare få elever att lyckas.
Text och foto: Marina Walker
Bild: Colourbox