Rektorerna Leon Nawrot och Slavica Drazic står på Mellanhedsskolan skolgård

Samtalen som förändrade

Minskad sjukfrånvaro, tid till det pedagogiska ledarskapet och en bättre arbetsmiljö. Det är några av de resultat som rektorerna på Mellanhedsskolan har noterat efter att de började träffa alla medarbetarna individuellt en gång var fjärde vecka.

I drygt fyra år har skolledningen på Mellanhedsskolan arbetat med de så kallade kvalitetsdialogerna. Varje möte är trettio minuter långt, individuellt och utgår från ett uppdragsdokument.
– Men det övergripande fokuset är på personens uppdrag, åtaganden och Malmö stads lönekriterier, säger Slavica Drazic, rektor.

Tanken med att ha kvalitetsdialoger kommer från resultatet av en medarbetarenkät som bland annat visade att personalen ville känna mer delaktighet i skolans verksamhet. Under en längre tid hade skolan jobbat med formativ bedömning och att då börja med dialogerna blev ett naturligt steg.
– Om vi ställer krav på att medarbetarna ska jobba formativt måste vi vara förebilder. Att ha medarbetarsamtal en eller två gånger per år blir bara summativt. Det håller inte, säger Leon Nawrot, biträdande rektor.
– Och hur blir vi som ledare trovärdiga i lönesättningen om vi inte har full koll på vad allt som händer? Genom dialogerna får vi en regelbunden uppföljning och vi skapar förtroende och en relation med medarbetarna, säger Slavica Drazic.

Allas rätt

Både hon och Leon Nawrot har en bakgrund som lärare på Rosengård, en tid som de beskriver som den bästa tiden i deras karriärer. Där väcktes också tankarna om vem som har rätt att bli lyssnad på, vem som har tolkningsföreträde och vem som har rätt att uttala sig.

– I grund och botten handlar det om att skolan är en demokratisk plats. Alla har rätt att göra sin röst hörd. Hur organiserar vi då så att alla har den möjligheten? Att alla känner sig sedda och bekräftade, säger Leon Nawrot.

Att avsätta en halvtimme till alla medarbetare en gång i månaden kan tyckas vara tidskrävande. Men för rektorerna på Mellanhedsskolan har det istället inneburit att de har sparat tid och istället får mer utrymme för det pedagogiska ledarskapet.
– Det är mindre brandkårsutryckningar. Alla vet att de har sitt möte och sparar frågor tills dess – om det inte är väldigt akut, säger Leon Nawrot.

Också när personalgrupper ska sättas samman har dialogerna hjälpt till.
– Vi pratar så ofta om elevernas förmågor, men medarbetarnas är minst lika viktiga att se och bekräfta. Genom dialogerna har vi fått kunskapen så att vi kan sätta samman personalgrupper där vi vet att medarbetarna kommer att komplettera och lära av varandra, men också utmanas i sitt eget lärande, säger Slavica Drazic.

Friskare personal

Även arbetsmiljön har påverkats positivt av dialogerna. Under samtalen diskuteras bland annat arbetsbelastning vilket gör att skolledarna kan jobba proaktivt och föregripa eventuella stressfaktorer. Resultatet har blivit en friskare personalstyrka och att sjukskrivna medarbetare har kunnat komma tillbaka till arbetet.
– Vi har kunnat förtydliga uppdraget och hur vi som chefer kan stödja medarbetaren. Vi pratar mycket om det pedagogiska ledarskapet, men vi rektorer är också chefer och det är min uppgift att se till att tala om vad som är medarbetarens uppgift och skapa förutsättningar för att den ska kunna genomföra uppdraget, säger Slavica Drazic.

Logistik blev utmaningen

Att ha kvalitetsdialoger med sin chef har tagits emot positivt av personalen. Den stora utmaningen har varit det praktiska – att hitta mötestider. Skolan har löst det genom att tisdagar alltid är vigd åt samtalen.

– Vi har en helt annan koll nu än tidigare. Nu är jag med och ser matchen. Jag ser den inte i repris i samband med det årliga medarbetarsamtalet, utan jag kan vara med och påverka under tiden som den spelas. Det ger mig en trovärdighet som ledare, säger Leon Nawrot.

Text och foto: Johanna Ravhed

Den 26 september föreläser Leon Nawrot och Slavica Drazic om sitt arbete med kvalitetsdialoger på Pedagog Malmö Live – En dag i det kollegiala lärandets anda. Läs mer här!