Linda Sikström.

SKL-satsning för bättre förutsättningar i matematikundervisningen

Linda Sikström är lärarrepresentant i en unik mattesatsning som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit initiativ till. Den är unik på så sätt att både lärare, skolledning, förvaltningsledning och politiker träffas för att diskutera förutsättningar för utveckling av elevers matematikkunskaper.
Fakta SKL Mattesatsning.

Skolområde Väster i Malmö stad är med i SKL Mattesatsning PISA 2015. Nu återstår ett år av de tre år som deltagandet innebär.
Linda Sikström, lärare och förstelärare i matematik på Kulladalsskolan, vill berätta om denna satsning som skiljer sig från andra:

– Oftast är det ju så att lärarna, skolledare, förvaltningsledning och politiker är var för sig. Men i denna satsning är alla nivåer i skolorganisationen representerade, säger Linda.

Matematiksatsningar som kompletterar varandra

Linda vill förtydliga att det inte är en matematiksatsning som konkurrerar med Skolverkets satsning Matematiklyftet.

– Tvärtom. Det är snarare så att de kompletterar varandra. För att lärarnas kompetensutveckling i matematik ska falla i god jord behövs bra styrning och ledning. SKL Matematiksatsning handlar just om styrning och ledning, så de båda behöver varandra, förklarar Linda.

Siffran 7 ett nyckeltal

Sju personer från varje deltagande kommun bildar en arbetsgrupp. Alla fyra nivåer i skolorganisationen ska finnas representerade i gruppen. SKL sätter sedan samman sju kommungrupper till ett arbetande nätverk. Totalt ingår 86 kommuner i arbetande nätverk över hela Sverige.

Malmögruppen från skolområde Väster representeras av Marie Andreasson, lärare på Krokbäcksskolan, Kerstin Englund, lärare på Lindeborgsskolan, Caroline Gotthardsson, lärare på Holmaskolan, Ingrid Olsson, rektor på Holmaskolan, Linda Sikström, lärare på Kulladalsskolan, Eva Hallberg, Utvecklingsenheten inom Grundskoleförvaltningen samt Johanna Öfverbeck, politiker (mp)(saknas på bild).

Sex kvinnor står uppställda.

Diskussioner kring fyra missiv

Två gånger per termin åker Malmögruppen på en tvådagarskonferens för att träffa sex andra Skånekommuner som deltar SKL Matematiksatsning. Där blir det diskussioner med fokus på fyra förutbestämda teman inom matematikutveckling.

  • Rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling
  • Lärarkompetens och lärarsamverkan
  • Elever i behov av särskilt stöd
  • Höga förväntningar

Dessa fyra teman behandlar varje kommun i ett arbetsdokument, ett så kallat missiv. Målet är att utarbeta ett antal konkreta och operativa mål för att elevernas kunskaper i matematik ska förbättras. Alla kommuner delar sina missiv på SKL:s webbplats.

Tvärgrupper med kritiska vänner

Under konferensen är de sju kommungrupperna uppdelade i sju tvärgrupper. Även då med företrädare från alla fyra nivåer. Då fungerar kommunrepresentanterna som kritiska vänner åt varandra.

– Inför varje konferens gäller det gäller att vara påläst och förberedd. För då ska jag opponera på en annan kommuns missiv. Jag får också ta emot ris och ros från en annan kommun som har granskat vårt missiv, säger Linda.

Stora skillnader och många gemensamma nämnare

Linda berättar att representanterna från de andra kommunerna många gånger har svårt att greppa storleken på Malmö stad. Representation från skolområde Väster i Malmö kan jämföras med någon av de mindre deltagande kommunerna från Skåne. Hon ger några exempel:

– När en matematiksamordnare i en kommun kallar samman alla matematiklärare i kommunen får samtliga plats i ett klassrum, eller att hela elevantalet i en kommun kan vara mindre än på en stor skola i Malmö. I sådana sammanhang kan statistik vid en första anblick lätt misstolkas, berättar Linda.

– Men det är just dessa olika perspektiv och erfarenheter som är så berikande vid diskussioner i tvärgrupper. Vi har fått så många uppslag och idéer från de andra kommunerna, säger Linda entusiastiskt.

Modell för mattesatsning.
Arbetssättet i SKL Matematiksatsning illustreras av figuren. Grafik: SKL. (Klicka på bilden för större storlek.)
Arbetssättet i SKL Matematiksatsning illustreras av figuren. Grafik: SKL. (Klicka på bilden för större storlek.)

Växelvis arbete på hemmaplan och i arbetande nätverk

För att det verkligen ska uppstå en förändring behöver kommungrupperna träffas på hemmaplan mellan konferenserna.

Då förbereder Malmögruppen opponering på andra kommuners missiv, diskuterar eventuella frågeställningar som har kommit upp under den förra konferensen samt förbereder redovisning av sitt eget missiv.

Lokalt matematiknätverk 

I skolområde Väster finns ett stort Matematiknätverk. När de träffas informeras de övriga matematiklärarna om vilken respons deras missiv har fått av de andra kommunerna under SKL-konferensen. Därefter diskuteras vad man vill ska komma fram i nästa missiv och vad man vill utveckla.

– Att delta i den här satsningen är så himla intressant och givande och egentligen borde vi göra det här i Malmö inom fler ämnen och mellan olika skolområden i Malmö, säger Linda.

Årsrapport

Kommuner som deltar i SKL Matematik PISA 2015 upprättar en årlig rapport där de beskriver sin syn på arbetssätt samt hur långt de kommit inom olika utvecklingsområden. Läs Malmögruppens årsrapport här.

Linda nämner några resultat och effekter efter två år:

  • Vi har börjat askultera hos varandra.
  • Införande av gemensam screening i matematik på alla skolor.
  • Ökat medvetenheten kring utbildningssatsningar och  uppföljning av dem.
  • Tätare samarbete och kommunikation mellan nivåerna.

Text & Foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

grey_line_750

Sveriges Kommuner och Landsting:

Skolverket: Matematiklyftet