Eva Daun.

"Som ledare måste man våga att bli granskad"

Att som skolledare skapa förutsättningar för ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete kräver en hel del. På S:t Petri skola utvecklades arbetet för ett par år sedan till att bli ännu mer systematiskt än vad det har varit tidigare.
– Jag tycker vi har blivit bättre och har större kunskap om hur verksamheten fungerar, säger Eva Daun, rektor.

Att följa upp, analysera och utifrån det planera och utveckla skolan är grundbulten i systematiskt kvalitetsarbete. På S:t Petri jobbar lärarna och skolledningen i fasta rutiner för att kunna skapa systematik. I slutet av varje läsår gör arbetslagen en självskattning med hjälp av verktyget BRUK. Även skolledningen gör en egen utvärdering. Materialet får sen förstelärarna ta del av för att kunna gå vidare i det systematiska kvalitetsarbetet.
– Som skolledare måste man själv vara intresserad av uppföljning, utvärdering och vara nyfiken på och intresserad av vad resultat kan bero på. Du måste också skapa rutiner så att arbetet görs kontinuerligt. När det gäller förstelärarnas uppdrag så gäller det också att ge ett tydligt uppdrag samt att kommunicera det till all personal, säger Eva Daun.

Prestigelös ledning

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är att skolledningen också blir utvärderade och får förslag från förstelärarna till förändring. Det kräver en prestigelöshet hos ledningen – något som Eva Daun menar handlar om tillit.
– Vi vet att förstelärarna inte är ute efter att kritisera oss som ledning utan är ute efter att göra analyser av skolans olika system och resultat. Som ledare måste man våga att bli granskad. Vi vill ju också utvecklas.
Varje ämnesgrupp på skolan gör också en betygsanalys där de går igenom och jämför de satta betygen med andra skolors betyg. En av förstelärarna har i uppdrag att göra en fördjupad betygsanalys som skolledningen är med och diskuterar.
Att skolledning och förstelärare har samma grund att stå på är viktigt, menar Eva Daun.
– Vi har regelbundna möten där vi bland annat diskuterar utvärderingar och statistik. Vi diskuterar också skolans fortsatta inriktning och vi läser delvis samma litteratur och går på vissa gemensamma fortbildningar.

Våga hålla i

Den stora utmaningen i det systematiska kvalitetsarbetet har varit att nå ut till alla på skolan och få det att genomsyra verksamheten. Men också att ha ork att hålla i arbetet även när resultaten inte kommer direkt.
– Jag tycker vi har blivit bättre och har större kunskap om hur verksamheten fungerar. S:t Petri skolas förstelärare har tydliga uppdrag och deras arbete hjälper skolledningen att ta kloka beslut. Sen måste man som ledning också våga att inte förändra utan hålla fast vid det som fungerar.
Vilka utmaningar har ni framför er i det systematiska kvalitetsarbetet?
– Att få det kollegiala lärandet att bli en tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet. Att det som görs där ingår som en naturlig del i skolans förbättringsarbete. Det ska dock fortfarande vara styrt av lärarna. Vi försöker tänka långsiktigt och inte ändra mål och metod för ofta. Genom att hålla fast vid det kollegiala lärandet och prioritera det under flera år blir det lättare att lyckas.
Text: Johanna Ravhed
Foto: Freddy Billqvist
Läs mer om hur lärarna på S:t Petri skola jobbar med systematiskt kvalitetsarbete här.