Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking och Emma Wiking står framför S:t Petri skola.

Krävande arbete med stor potential

Det är ett förbättringsarbete och en process som ställer stora krav på skolledning och personal. Efter snart tre år med systematiskt kvalitetsarbete understryker S:t Petri-lärarna att ett effektivt förändringsarbete måste vara ständigt närvarande.

Tanken på att systematisera kvalitetsarbetet på S:t Petri skola hade funnits där länge.

– Det kändes som om vi startade om varje gång i det här arbetet, enkäter såg olika ut och resultaten följdes inte upp, säger Emma Wiking, förstelärare på S:t Petri med inriktning på systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande, som tillsammans med försteläraren Eva Henriksson Garatea leder arbetet.

De beskriver hur eleverna skrev av sig, men att det mest resulterade i fritext som inte följdes upp eller analyserades. 2015 började de testa det nya arbetssättet; intervjuer (enskilda och i grupp) och enkäter som i högre grad inkluderade eleverna, men även lärare, skolledning och övrig personal. Frågorna utgick från skolans mål och kvalitetsverktyg och Skolinspektionens år 2-enkät. Det gjorde det lättare att få ett mer systematiskt arbete och följa resultaten över tid, menar Emma Wiking och Eva Henriksson Garatea. När arbetslagen sedan träffades för att följa upp intervjuerna hade de en tydlig dagordning där en stående punkt var problemlösning.

– När vi intervjuar i grupp blir det en lärandesituation, en diskussion istället för en utfrågning. Det är viktigt att se vad varje klass och arbetslag tycker, säger Eva Henriksson Garatea.

Resultatet blev en rapport där materialet presenterades och analyserades – med fokus på förbättringsförslag inför kommande läsår. Som ett resultat av utvärderingen intervjuades fler lärare 2017 och elevgrupper fick vidareutveckla svaren från enkäterna.

De utgick från Jonas Österbergs bok ”Resultatanalys i skolan” (2014) och modellen som Skolverket tagit fram för systematiskt kvalitetsarbete. Ett årshjul underlättade också arbetet och gjorde det tydligare.

Cirkeldiagram som visar systematiskt kvalitetsarbete.

 

Alla lärare på S:t Petri har en timme i veckan som schemalagts för kollegialt lärande. Emma Wiking och Eva Henriksson Garatea kan avsätta 20 procent av sin arbetstid till det systematiska kvalitetsarbetet. En nyckel till framgång är, menar de, att skolledningen låter sig granskas och är bekväma med det.

– Det kräver mycket av en skolledning, det är inte alltid lätt att bli granskad. Och förstelärarna måste våga säga vad som är fel, säger Eva Henriksson Garatea.

Många elever är positiva till upplägget med intervjuer.

– De känner att de kan vara med och påverka mer. Många skolor lägger stor vikt vid enkäter, men de måste kombineras med något mer djupgående, säger Eva Henriksson Garatea.

För att kvalitetsarbetet ska hållas levande under hela läsåret träffar de skolledningen regelbundet.

– Vi drar slutsatser under hela läsåret och läser aktuell skolforskning tillsammans, säger Emma Wiking.

– Då förankrar vi också att detta inte är något som vi hittat på och att det finns en långsiktig plan med det, fyller Eva Henriksson Garatea i.

Vilka är de potentiella fallgroparna i det här arbetet?

– Första året väntade vi för länge med att analysera materialet, nu försöker vi påbörja förändringsarbetet tidigare. Vi vill också få in eleverna mycket mer i det här, minska mellanleden och få mer direktkommunikation mellan lärare och elever, säger Eva Henriksson Garatea.

Text och foto: Fredrik Thunberg