Barnen tittar och känner på installation av olika material.

Språk i olika färger och former under förskolornas språkvecka

Tusentals förskolebarn, en förvaltningsövergripande språkvecka och kommunikation i alla dess färger och former. När förskolornas språkvecka gick av stapeln för tredje året i rad var det med upplevelser, Malmös mångfald och estetiken som ledstjärna. Kulturinstitutioner som parker öppnade upp för 250 förskolor att uppleva, språka och mötas.

– Vi hoppas att språkveckan ger förskolorna upplevelser och inspiration för att arbeta med språkande genom olika kreativa uttryckssätt som dans och rytmik, musik och sång, färg och form, teater och digitala verktyg, säger Lotta Pering Jarl, kultursamordnare i område  Väster ( tidigare G och H).

I Malmö stads förskolor finns cirka 140 språk representerade bland barn och personal. Lotta Pering Jarl tillsammans med Maria Visser Rundqvist, språkutvecklare i område Söder (tidigare G och H), betonar att det handlar om så mycket mer än det talade språket. De lyfter vikten av att uppmärksamma kreativa uttryckssätt som vägar till kommunikation. Syftet med en språkvecka är att belysa hur berikande det är med språk i olika kontexter, i relation till Malmö som stad och dess mångfald.

Mia och Lotta spelar och sjunger.
Maria Visser Rundquist och Lotta Pering Jarl.

– Genom att låta barnen får språka på olika platser runtom i staden, kulturinstitutioner som stadsmiljöer ger vi barnen möjligheter att få sätta avtryck i sin stad, säger Maria.

Språkande aktiviteter

Aktiviteterna är många som avlöser varandra under veckan, alla kopplade till språk och språkets betydelser, genom kreativa uttrycksformer.Barnens scen i Folkets park spelar t ex skolklasser från Örtagårdskolan och Bulltoftaskolan teater för Malmös yngsta. På öppet hus i förskoleförvaltningen område Östers lokaler får förskolorna ta del av digitala upplevelseinstallationer med fokus på hur barn kan använda sina sinnen och olika språk, i sagoberättande och skapande processer.

Barn och pedagog på väg in i installation.

– Som pedagog är det viktigt att uppmärksamma hur barn agerar i olika miljöer samt tänka på att det sker ett lärande i varje upplevelse. Jag hoppas att besökande förskolor blir inspirerade av hur man bygger kreativa miljöer och estetiska upplevelserum. Miljön är förskolans tredje pedagog. Det är viktigt att barnen är delaktiga i att skapa den, berättar Jenny Lejman, IKT-pedagog .

Trummans röst

Kreativt lärcentrum är det musikworkshop med trummor och afrikanska rytmer under ledning av gruppen DUO Afô. Med djembetrumman som redskap leder musikerna Sal Dibba och Jimmy Toure barnen in den afrikanska berättarkulturen där trumman på flera olika sätt står för kommunikation och uttryck.

Två män spelar på trumma.
Sal Dibba och Jimmy Toure.

– Trumman är vårt integrationsverktyg. Runt trumman samlas barnen även om språket inte räcker till. Trumman väcker nyfikenhet och lockar till kommunikation, berättar Jimmy.

Jimmy och Sal betonar vikten av att ge barnen tillgång till musik och rörelse för att väcka språkandet.

– Musik och rytmer gör något med oss. Det är det bästa vi kan ge barnen. Det är en väg till kommunikation men att sitta bakom en trumma skapar också bra hållning, säger de.

QR-sagor i staden

Fem förskolor flyttar ut i staden för en dag. De är plats utanför Malmö Konsthall för att bedriva verksamhet, visa upp terminens arbete med sagor genom QR-koder samt inspireras av varandra. Alba Lira Morel, IKT-pedagog och Maria Hedén, utvecklingspedagog i område Väster (tidigare G och H) som är på plats hoppas att dagen ska inspirera förskolor att ge sig ut oftare för att få till spontan möten och dela med sig av sin verksamhet.

Barn tittar på teckningar.

– Genom att vara här idag breddar vi vår krets. Genom att komma ut och se vad andra förskolor gör vi får idéer och inspiration till att tänka i större perspektiv, säger Ulrika Segerbjer och Anna Henriksson, förskollärare på Brodda förskola.

– Sagan är helt och hållet barnens. De har hittat på historien, skapat karaktärer och spelat in sagan med iPads genom appen Cloud QR, fortsätter de.

Naturens språk

I tidigare område F har förskolorna under ett helt läsår arbetat med ett gemensamt och övergripande tema ”Barnens relation till naturen i staden”. Temat som fortsätter under ytterligare ett läsår, visas under veckan upp genom en gatumanifestation.

Barn tittar på installation av kottar och löv.

– Tanken med ett gemensamt tematiskt arbete på våra är att stärka tematisk kunskap, kollegiala utbyten, och få syn på hur barn utforskar olika språk i förhållande till naturen. Genom att vara här idag manifesterar vi att vi fokuserar på naturen i staden och tar den med oss till förskolorna, berättar Birgitta Kennedy, pedagogisk teamledare.

– Vår röda tråd har varit helt utifrån barnens intresse fåglar och språk. Hur pratar vi t ex med fåglarna, berättar Jenny Thoren, förskollärare på Konstnärens förskola.

Text och foto: Marina Walker


Språkveckan är ett samarbete mellan FörskoleförvaltningenKulturförvaltningen  (Malmö Museer, Barnkulturenheten, Malmö Kulturskola, Stadsbiblioteket, områdesbiblioteken), Malmö Konsthall, Grundskoleförvaltningen, Barnens scen, Folkets park samt många externa aktörer.